ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นาตยา ปิลันธนานนท์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- นาตยา ปิลันธนานันท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2555 2
3 2554 3
4 2553 3
5 2552 3
6 2551 5
7 2550 3
8 2548 1
9 2547 1
10 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการ การพัฒนาMagnet Program สำหรับเตรียมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสู่มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทย
3 การพัฒนาโมดูลการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป
5 การพัฒนาชุดฝึกอบรมที่เสริมรูปแบบการเรียนรู้ทางเลือกของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
6 การพัฒนาหลักสูตรเกียรตินิยมบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับครู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน
8 การรณรงค์การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น
9 การพัฒนาฐานความรู้เรื่อง เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับครู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน
11 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้สาขาวิชาฟิสิกส์ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
12 การสังเคราะห์รูปแบบการจัดทำคลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร :
ปี พ.ศ. 2551
13 การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ด้านหลักสูตรและการสอน
14 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนของศูนย์ศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
15 การออกแบบฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนแบบยืดหยุ่น
16 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับประถมศึกษา : โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
17 การพัฒนาฐานความรู้ทางการศึกษาเรื่องไวน์
ปี พ.ศ. 2550
18 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้เรื่องความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น
19 การสังเคราะห์วรรณกรรมที่เชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)
20 การสังเคราะห์วรรณกรรมที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4 - 6 )
ปี พ.ศ. 2548
21 โครงการความร่วมมือปฏิรูปสถานศึกษาแบบองค์รวมระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาและคณะศึกษาศาสตร์ มก. (ช่วงที่ 1 และ 2)
ปี พ.ศ. 2547
22 โครงการพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 (ช่วงขั้นที่ 1-2)