ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นางสาวมยุรี นาสา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- มยุรี นาสา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดรรชนี เอมพันธุ์ 5
2 วิจักขณ์ ฉิมโฉม 3
3 ชัชชัย ตันตสิรินทร์ 3
4 เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน 2
5 สราวุธ สังข์แก้ว 2
6 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 2
7 เรณุกา กลับสุข 2
8 ยุพยง เหมะศิลปิน 1
9 พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ 1
10 เพกา เสนาะเมือง 1
11 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
12 สิริรัตน์ สุขสุเสียง 1
13 กาญจน์เขจร ชูชีพ 1
14 สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ 1
15 ชัยพร ศิริพรไพบูลย์ 1
16 กัญญาภา อร่ามรักษ์ 1
17 สุชาย วรชนะนันท์ 1
18 สุระ พัฒนเกียรติ 1
19 สุขุมาล กิติสิน 1
20 สาระ บำรุงศรี 1
21 ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 1
22 ธรรมศักดิ์ ยิมิน 1
23 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 1
24 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
25 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ 1
26 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 1
4 2551 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 ระบบการจัดการสุขภาพคนพิการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อ้าเภอเขื่อง ใน จังหวัดอุบลราชธานี
3 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และตะรุเตา
ปี พ.ศ. 2551
5 โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติโป่งพุร้อน
6 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ของจังหวัดเชียงใหม่