ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นางสาวมณฑิกา บริบูรณ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- มณฑิกา บริบูรณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Monthika Boriboon 5
2 เทพชัย ทรัพย์นิธิ 4
3 กฤษณ์ โกสวัสดิ์ 4
4 Thepchai Supnithi 3
5 ณัฐพล กฤษสุทธิกุล 3
6 Thaweesak Koanantakool 2
7 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 2
8 วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช 2
9 สิทธา พหลภิญโญ 2
10 Virach Sornlertlamvanich 2
11 Tipraporn Thanakulwarapas 2
12 ธิปภร ธนกุลวรภาส 2
13 Sitthaa Phaholphinyo 2
14 Nattapol Kritsuthikul 2
15 Krit Kosawat 2
16 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ 1
17 เอกวิชญ์ นันทจีวรวัฒน์ 1
18 นางสาวสรินยา ชมภูบุตร 1
19 กุลวดี แหยมเกตุ 1
20 จรัสดาว อินทรทัศน์ 1
21 นิศานาถ แท่นนิล 1
22 พุทธชาติ โปธิบาล 1
23 ณัฐพงศ์ ทองเทพ 1
24 ภคินี เอมมณี 1
25 ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร 1
26 นวลทิพย์ ตันติเศวตรัตน์ 1
27 ชลวิช นัทธี 1
28 จุฑามณี อ่อนสุวรรณ 1
29 ศราวุธ คงยัง 1
30 ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ 1
31 ธนารักษ์ ธีระมั่นคง 1
32 Monthika Boriboo 1
33 บุญเลิศ วุฒิกรคณารักษ์ 1
34 อนุตร ตันตราภรณ์ 1
35 ปริญญา โรจน์อารยานนท์ 1
36 ธีระ ปิยคุณากร 1
37 สุพล ไกลถิ่น 1
38 Supon Klaithin 1
39 Thatsanee Charoenporn 1
40 ทัศนีย์ เจริญพร 1
41 ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ 1
42 กนกอร ตระกูลทวีคูณ 1
43 ปรัชญา บุญขวัญ 1
44 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
45 วันทนีย์ พันธชาติ 1
46 Wantanee Phantachat 1
47 ใกล้รุ่ง อามระดิษ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 3
3 2552 1
4 2550 1
5 2545 1
6 2544 2
7 2536 1
8 2531 1
9 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการพัฒนาระบบภาษาภาพภาษาไทยสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาระบบกำกับนิพจน์ระบุนามอัตโนมัติในคลังข้อความข่าวภาษาไทย
3 การวิจัยพื้นฐานสำหรับระบบแปลภาษา
4 การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างคลังข้อมูลสำหรับการวิจัยทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
5 โครงการพัฒนาระบบภาษาภาพภาษาไทยสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2550
6 วิธีการตรวจจับความไม่สอดคล้องของการกำกับชนิดของคำในคลังข้อมูลทางภาษาโดยอัตโนมัติ โดยใช้แบบจำลองทางสถิติแบบ n-gram
ปี พ.ศ. 2545
7 Final Report "Workshop on Survey on Research and Development of Machine Translation in Asian Countries"
ปี พ.ศ. 2544
8 แบบตัวพิมพ์ไทย
9 ข้อแนะนำในการสร้างแบบตัวพิมพ์ไทย
ปี พ.ศ. 2536
10 คำกริยากลืนความในภาษาไทยตามแนวไวยากรณ์ศัพทการก
ปี พ.ศ. 2531
11 โครงการพัฒนาพจนานุกรมเพื่อการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ (ระยะที่ 1 : 2531)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 BEST 2009 : Thai word segmentation software contest
13 BEST corpus development and analysis
14 Core vocabulary of Thai language for Thai picture based communication system
15 Analysis of multi-meaning graphic symbols for Thai Picture-based Communication System
16 Perception of graphic symbols for Thai Picture-based communication system
17 BEST 2009: Thai word segmentation software contest
18 Polysemy interpretation of graphic symbols for Thai picture-based communication system
19 Icon combination for thai picture-based communication system
20 Association strategies of a symbol sequence for producing thai words used in thai picture-based communication system
21 Using thai picture-based system: A case study of thai children with cerebral palsy
22 Icon sequences of Thai Picture-Based Communication System