ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทิยา เปปะตัง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 10
2 ถวิลวดี บุรีกุล 10
3 เฟื่องฉัตร ผึ่งผาย 9
4 ธนิษฐา อินทรวงศ์ 9
5 ดวงทิพย์ อันประสิทธิ์ 9
6 แทนจันทร์ วิจิตรสุคนธ์ 9
7 วลัยพร ล้ออัศจรรย์ 9
8 ทวิติยา สินธุพงศ์ 9
9 อิทธิชัย ธนพิบูลย์ 9
10 รัชวดี แสงมหะหมัด 9
11 Wendell Katerenchuk 9
12 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 7
13 วรินธร สงคศิริ 5
14 อรรณพ นพรัตน์ 5
15 พรพรรณ พาณิชย์นำสิน 2
16 อรอมล เหล่าปิตินันท์ 2
17 ประทิน กุลละวณิชย์ 2
18 มาลินี ลีโทชวลิต 2
19 วรกฤษ สุวจิตตานนท์ 1
20 สุวรรณี แสงมหาชัย 1
21 สังคม คุณคณากรสกุล 1
22 นิมารดี บุญอาพัทธิ์เจริญ 1
23 บุญสม หรรษาศิริพจน์ 1
24 เม็ดทราย ส้มจีน 1
25 มานวิภา อินทรทัต 1
26 สติธร ธนานิธิโชติ 1
27 คำสะหวาด ฟินลาวง 1
28 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2558 1
4 2556 2
5 2554 2
6 2553 2
7 2552 1
8 2551 3
9 2550 2
10 2549 1
11 2545 2
12 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติชายหญิง เสมอภาคสร้างได้ (Gender responsive budgeting GRB)
ปี พ.ศ. 2560
2 นโยบายเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 โครงการการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการย่อยสลายมูลสัตว์โดยกลุ่ม Lignocellulolytic Consortium
5 การพัฒนาเครื่องมือวัดค่าอัลคาร์ไลนิตี้และกรดอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ
ปี พ.ศ. 2554
6 การลดความเป็นพิษของซัลไฟด์ในถังปฏิกรณ์แบบไร้อากาศจากการบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตสูง
7 การพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับน้ำเสียที่มีซัลเฟตสูง
ปี พ.ศ. 2553
8 การบำบัดน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบไร้อากาศตรึงฟิลม์จุลินทรีย์ของโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยระบบบึงประดิษฐ์
9 การบำบัดน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบไร้อากาศตรึงฟิลม์จุลินทรีย์ของโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยระบบบึงประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2552
10 นโยบายรัฐกับการจัดการของเสียอันตราย : กรณีศึกษาโรงงานแบตเตอรี่ยานยนต์ขนาดกลางและขนาดเล็ก ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2551
11 ความเหมาะสมของการเติมไนโตรเจนเพื่อเร่งการย่อยสลายและผลิตก๊าซชีวภาพจากกากมันสำปะหลัง (ระยะที่ 2)
12 การศึกษาการเคลื่อนที่เม็ดตะกอนจุลินทรีย์ภายในถังปฏิกรณ์สำหรับผลิตก๊าซชีวภาพ โดยใช้การคำนวณพลศาสตร์ของไหลเพื่อการขยายขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดของเสีย
13 การตรวจสอบทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2550
14 ผลของการดำเนินระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพแบบลูกผสมต่อพฤติกรรมของจุลินทรีย์แต่ละ Trophic Level
15 ผลของการดำเนินระบบบำบัดน้ำเสีย และผลิตก๊าซชีวภาพแบบลูกผสมต่อพฤติกรรมของจุลินทรีย์แต่ละ Trophic level
ปี พ.ศ. 2549
16 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจที่จะกระทำดี ของเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2545
17 แนวทางการใช้ก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของฟาร์มสุกรและโรงงานอุตสาหกรรม อาหารขนาดกลาง-เล็กไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในจังหวัดนครปฐม
18 แนวทางการใช้ก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของฟาร์มสุกรและโรงงานอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลาง-เล็กไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในจังหวัดนครปฐม