ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทิกา ทวิชาชาติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จีรวรรณ จบสุบิน 5
2 ชาวิท ตันวีระชัยสกุล 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 สุมนา ชมพูทวีป 2
5 ฉัตรแก้ว สุทธิพิทักษ์ 1
6 จิระภา สุทธิพันธ์ 1
7 สมศรี ปานพันธุ์โพธิ์ 1
8 รัตนา มุขธระโกษา 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
10 ชนัดดา ผาสุกมูล 1
11 ทิภาพร อังคกุล 1
12 กิตติพงษ์ เชี่ยวรุ่งโรจน์ 1
13 เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ 1
14 ธวัลรัตน์ ศรีวิลาศ 1
15 เตือนใจ ห่วงสายทอง 1
16 สมร อริยานุชิตกุล 1
17 นันทิกา ทวิชาชาติ 1
18 วิทิตา ไชยศรี 1
19 ศักดา ขำคม 1
20 ภาพันธ์ เจริญสวรรค์ 1
21 ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ 1
22 ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา 1
23 มนทิรา ปรีชา 1
24 สุมนา ชมพูทวีป 1
25 มยุรี กลับวงษ์ 1
26 ปวีณา จินต์สวัสดิ์ 1
27 สุรพิเชษฐ์ สุขโชติ 1
28 อร่ามศรี เกสจินดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 2
5 2550 1
6 2549 2
7 2548 1
8 2547 1
9 2546 3
10 2545 3
11 2543 1
12 2540 1
13 2537 1
14 2536 1
15 2535 1
16 2534 2
17 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการฝึกกีฬาภูมิปัญญาไทยต่อพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในพระภิกษุสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
3 ความบกพร่องทางพุทธิปัญญาด้านการบริหารด้านต่างๆ ในผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองชนิดรุนแรงน้อย
4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาส
5 ความบกพร่องทางพุทธิปัญญาด้านการบริหารด้านต่างๆ ในผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองชนิดรุนแรงน้อย
ปี พ.ศ. 2551
6 ความชุกภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
7 ความชุกภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่ได้รับยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2550
8 ความพึงพอใจในชีวิตของข้าราชการครูวัยก่อนปลดเกษียณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
9 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในข้าราชการครูอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
10 การเห็นคุณค่าในตนเอง และความสัมพันธ์ระหว่าง การเห็นคุณค่าในตนเอง กับการปรับตัวในสังคมของนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2548
11 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากการทำงานและภาวะเบื่องานในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2547
12 พฤติกรรมการดื่มสุรา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ปี พ.ศ. 2546
13 ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยนอกโรคจิตเภทเรื้อรัง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
14 ความชุกของภาวะวิตกกังวลในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการทำกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
15 ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการทำกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2545
16 ความชุกของภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้ารับการรักษา ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
17 สภาวะจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้ารับการรักษา ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
18 ประสิทธิผลของโดนิเพซิล ในการลดการเสียความสามารถทางพุทธิปัญญาจากการรักษาด้วยไฟฟ้าในโรคจิตเภท
ปี พ.ศ. 2543
19 การเปรียบเทียบระหว่างวิธีรักษาทางจิตเวชมาตรฐาน กับการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกับวิธีรักษาทางจิตเวชมาตรฐาน ในผู้ป่วยโรควิตกกังวล
ปี พ.ศ. 2540
20 รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว ตามการรับรู้ของเด็กและเยาวชน ที่กระทำผิดกฎหมายและไม่กระทำผิดกฎหมายในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
21 ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มแก่ญาติผู้ป่วยจิตเภท ต่อความวิตกกังวล
ปี พ.ศ. 2536
22 ความผิดปกติของการดื่มสุราในจังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2535
23 ผลการฝึกการผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับรังสีรักษา
ปี พ.ศ. 2534
24 ความรู้, เจตคติ, พฤติกรรมเสี่ยงกับโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
25 การฝึกความจำในผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่อง