ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทา เชิงเชาว์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2560 1
3 2559 1
4 2558 1
5 2554 2
6 2552 3
7 2551 1
8 2550 1
9 2549 2
10 2546 5
11 2545 1
12 2544 5
13 2542 2
14 2539 1
15 2538 2
16 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 สมบัติทางชีวเคมี/ชีวภาพและการโคลนยีน ของเอนไซม์ซีรีนโปรตีเอสที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของยางพารา
2 การผลิตและทำบริสุทธิ์โปรตีน Pathogenesis-Related-1 (PR-1) จากยางพารา (Hevea brasilliensis)
ปี พ.ศ. 2560
3 ผลของไคโตซานต่อระดับของโมเลกุลส่งสัญญาณ (SA, JA และ ABA) และการแสดงออกของ marker genes ในระบบป้องกันตนเองของยางพารา
ปี พ.ศ. 2559
4 โคลนนิ่ง และการแสดงออกของยีน PR-1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันตนเองของยางพารา
ปี พ.ศ. 2558
5 ผลของไคโตซานต่อระดับของโมเลกุลส่งสัญญาณ (SA, JA และ ABA) และการแสดงออกของ marker genes ในระบบป้องกันตนเองของยางพารา
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาคุณลักษณะของโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ซึ่งแยกได้จากเซลล์แขวนลอยยางพาราที่ถูกกระตุ้นด้วยคอปเปอร์ซัลเฟต
7 การศึกษาคุณลักษณะของโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ซึ่งแยกได้จากเซลล์แขวนลอยยางพาราที่ถูกกระตุ้นด้วยคอปเปอร์ซัลเฟต
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาคุณลักษณะของโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ซึ่งแยกได้จากเซลล์แขวนลอยยางพาราที่ถูกกระตุ้นด้วยคอปเปอร์ซัลเฟต
9 หน้าที่หลากหลายของเอฟเฟคเตอร์ชนิดโพลีเปปไทด์จากเชือราก่อโรคในยางพารา (Phytophthora palmivora)
10 ปฏิกิริยาต่อต้านการเกิดโรคของใบและคัลลัสยางพารา ต่ออิลิซิเตอร์ชนิดโพลีเปปไทด์ที่ผลิตโดยเชื้อรา Phytophthora palmivora
ปี พ.ศ. 2551
11 ปฏิกิริยาต่อต้านการเกิดโรคของใบและคัลลัสยางพาราต่ออิลิซิเตอร์ชนิดโพลีเปปไทด์ ที่ผลิตโดยเชื้อรา Phytophthora palmivora
ปี พ.ศ. 2550
12 ปฏิกิริยาต่อต้านการเกิดโรคของใบและคัลลัสยางพาราต่ออิลิซิเตอร์ชนิดโพลีเปปไทด์ที่ผลิตโดยเชื้อรา Phytophthora palmivora
ปี พ.ศ. 2549
13 หน้าที่หลากหลายของเอฟเฟคเตอร์ชนิดโพลีเปปไทด์จากเชือราก่อโรคในยางพารา (Phytophthora palmivora)
14 การคัดเลือกยางพันธุ์ต้านทานจากเชื้อพันธุ์ โดยใช้ท็อกซินของเชื้อรา
ปี พ.ศ. 2546
15 การคัดเลือกยางพันธุ์ต้านทานจากเชื้อพันธุ์ โดยใช้ท็อกซินของเชื้อรา
16 การคัดเลือกยางพันธุ์ต้านทานจากเชื้อพันธุ์ โดยใช้ท็อกซินของเชื้อรา
17 ปฏิกิริยาตอบสนองของยางพาราต่อท็อกซินจากเชื้อรา Phytopthora ssp.
18 การคัดเลือกยางพันธุ์ต้านทานจากเชื้อพันธุ์ โดยใช้ท็อกซินของเชื้อรา
19 การคัดเลือกยางพันธุ์ต้านทานจากเชื้อพันธุ์ โดยใช้ท็อกซินของเชื้อรา
ปี พ.ศ. 2545
20 ปฏิกิริยาตอบสนองของยางพาราต่อท็อกซินจากเชื้อรา Phytophthora spp.
ปี พ.ศ. 2544
21 ปฏิกิริยาตอบสนองของยางพาราต่อท็อกซินจากเชื้อรา Phytopthora ssp.
22 ปฏิกิริยาตอบสนองของยางพาราต่อท็อกซินจากเชื้อราPhytopthora spp.
23 การคัดเลือกยางพันธุ์ต้านทานจากเชื้อพันธุ์ (germplasm) โดยใช้ท็อกซินของเชื้อรา
24 ปฏิกิริยาตอบสนองของยางพาราต่อท็อกซินจากเชื้อรา Phytopthora ssp.
25 การแสดงออกของยีนต้านเชื้อรา (เบต้า -1, 3- กลูคาเนสและไคติเนส) ในยางพารา
ปี พ.ศ. 2542
26 การแสดงออกของยีนต้านเชื้อรา (เบต้า -1, 3- กลูคาเนสและไคติเนส) ในยางพารา
27 การแสดงออกของยีนต้านเชื้อรา (เบต้า -1, 3- กลูคาเนสและไคติเนส) ในยางพารา
ปี พ.ศ. 2539
28 อิทธิพลของเอนไซม์ 1,3-B-กลูคาเนสต่อการต้านทานโรคของต้นยางพารา
ปี พ.ศ. 2538
29 อิทธิพลของเอนไซม์ 1,3-B-กลูคาเนสต่อการต้านทานโรคของต้นยางพารา
30 อิทธิพลของเอนไซม์ 1,3-B-กลูคาเนสต่อการต้านทานโรคของต้นยางพารา