ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทา ชัยพิชิตพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความพร้อมของบุคลากรด้านยาเสพติดสังกัดกรมการแพทย์ และทิศทางด้านการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย
3 ประสิทธิผลของการบำบัดผู้ป่วยเสพติดด้วยแนวคิดครอบครัวบำบัดต่อผู้ป่วยและครอบครัว
ปี พ.ศ. 2554
4 กระบวนการเสพและผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และครอบครัวของผู้เสพยาเสพติดกลุ่ม club drug ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์ และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
5 การประเมินผล โครงการพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยประเมินผล
ปี พ.ศ. 2543
6 การประเมินผล โครงการพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยประเมินผล
ปี พ.ศ. 2541
7 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาบ้าซ้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์
8 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาบ้าซ้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์