ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาบางประการของผีเสื้อหนอนปลอกผนัง Phereoeca sp.(Lepidoptera: Tineidae) ในภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2553
3 อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาบางประการของผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
4 อนุกรมวิธานของผี้เสื้อหนอนม้วนใบ เผ่า Olethreutini (Lepidoptera : Tortricidae) ในอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
5 โครงการความหลากหลายของผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปีที่2)
ปี พ.ศ. 2550
6 ความหลากหลายของผีเสื้อหนอนม้วนใบในประเทศไทยของอุทยานแห่งชาติเขานัน
ปี พ.ศ. 2542
7 ลักษณะทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาบางประการของแมลงทับขาแดงใน ป่าเต็งรังบริเวณสถานีวิจัย สิ่งแวดล้อมสะแกราช
8 ลักษณะทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาบางประการของแมลงทับขาแดง ในป่าเต็งรังบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช