ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทวัน เทียนแก้ว
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อำพร ศรียาภัย 7
2 สุพิตร สมาหิโต 7
3 สิริพร ศศิมณฑลกุล 6
4 อิษฎี กุฏอินทร์ 3
5 ราตรี เรืองไทย 2
6 วัลลีย์ ภัทโรภาส 2
7 รศ.วัลลีย์ ภัทโรภาส 2
8 สมภิยา สมถวิล 2
9 อุดร รัตนภักดิ์ 2
10 อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ 2
11 อ.เอกวิทย์ 1
12 ผศ.เพิ่มศักดิ์ 1
13 ชิตินทรีย์ 1
14 รศ.วัลลีย์ 1
15 สรายุทธ์ น้อยเกษม 1
16 ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ 1
17 นันทนา เต่าทอง 1
18 ไพลิน เผือกประคอง 1
19 อรอุมา บุณยารมย์ 1
20 ดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ 1
21 พรเพ็ญ ลาโพธิ์ 1
22 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
23 วิมลมาศ ประชากุล 1
24 รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต 1
25 ชลาธิป สมาหิโต 1
26 ศิริชัย ศรีพรหม 1
27 ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ 1
28 นายนิรอมลี มะกาเจ 1
29 นายบบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล 1
30 ผศ.เกษม สุริยกัณฑ์ 1
31 อ.ชิตินทรีย์ บุญมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 3
5 2550 1
6 2549 2
7 2546 1
8 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชนไทย อายุ 19-59 ปี
2 แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย อายุระหว่าง 60-89 ปี
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษา วัด และปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ปี พ.ศ. 2554
4 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรกีฬาในองค์กรกีฬาส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2553
5 การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี
6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีพ.ศ.2553
7 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ในโรงเรียนทดลอง BBL ปีการศึกษา 2552
ปี พ.ศ. 2550
8 ผลของการเต้นแอโรบิกชกมวยกับการฝึกโยคะ ที่มีต่อระดับความเครียดของผู้ต้องขังหญิง
ปี พ.ศ. 2549
9 ผลของการใช้เทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบอาชีพผลิตสุราที่ประสบปัญหาติดแอลกอฮอล์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of using counselling technics with liquor making entrepreneur having alcoholic problem, San Pa Tong District, Chiang Mai Province /
10 ผลของการใช้เทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบอาชีพผลิตสุราที่ประสบปัญหาติดแอลกอฮอล์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
11 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ ด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนของสถาบันราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
12 การศึกษาการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ