ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทวัน บุณยะประภัศร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สนิท อักษรแก้ว 8
2 นันทยา จงใจเทศ 7
3 บงกชรัตน์ ปิติยนต์ 7
4 สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์ 7
5 อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์ 7
6 วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล 6
7 อรภา นาคจินดา 5
8 อุทัยวรรณ โกวิทวที 5
9 สาธิต โกวิทวที 5
10 วิโรจน์ ธีรธนาธร 4
11 สิริมา สอนเหล็ก 4
12 วีณา นุกูลการ 3
13 Varaporn Junyaprasert 3
14 กรรณิกา ชัชวาลวานิช 3
15 Nuntavan Bunyapraphatsara 3
16 อ้อมเดือน มีจุ้ย 3
17 Satit Puttipipatkhachorn 3
18 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 3
19 อุษาวดี สกุลคู 3
20 วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ 3
21 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 3
22 Usawadee Sakulkhu 3
23 วิมล ศรีศุข 2
24 พนิดา ใหญ่ธรรมสาร 2
25 กฤติยา ไชยนอก 2
26 สนธิพันธ์ ผาสุขดี 2
27 อรัญญา ศรีบุศราคัม 2
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
29 สุดารัตน์ หอมหวล 2
30 วิไลวรรณ ทองใบน้อย 2
31 วีณา จิรัจฉริยากูล 2
32 Praneet Opanasopit 2
33 ปราณีต โอปณะโสภิต 2
34 อังคณา หิรัญสาลี 2
35 Piyawan Bejrapha 2
36 ปิยะวรรณ เพชราภา 2
37 ยุพาพร สรนุวัตร 2
38 อรพรรณ มาตังคสมบัติ 2
39 มัลลิกา ชมนาวัง 1
40 พรทิพย์ หุยประเสริฐ 1
41 วัลย์วิสา วิจิตรพันธ์ 1
42 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 1
43 สมชาย ประยูรรักษ์ 1
44 ฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค 1
45 ณภัทร ตั้งแสงวิทย์ 1
46 วรวรรณ กิจผาติ 1
47 Surachai Limpakdee 1
48 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 1
49 นวลจันทร์ พารักษา 1
50 ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ 1
51 วรรณี ชิวปรีชา 1
52 ศิวพร มีจู 1
53 สุรชัย ลิ้มภักดี 1
54 สุมิตรา คงชื่นสิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2552 2
4 2551 4
5 2550 8
6 2549 3
7 2548 2
8 2547 4
9 2546 7
10 2545 2
11 2535 1
12 2532 1
13 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสกัดแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยและพืชพื้นเมืองบางชนิดของไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาการใช้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริกและกากชาเขียวในอาหารสัตว์ปีกและสุกร
ปี พ.ศ. 2552
3 Effect of lipid types on physicochemical characteristics, stability and antioxidant activity of gamma-oryzanol loaded lipid nanoparticles
4 Physicochemical Characteristics, Cytotoxicity, and Antioxidant Activity of Three Lipid Nanoparticulate Formulations of Alpha-lipoic Acid
ปี พ.ศ. 2551
5 The Effect of cetyl palmitate crystallinity on physical properties of gamma-oryzanol encapsulated in solid lipid nanoparticles
6 การเตรียมสารสกัดน้ำจากกากชา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์
7 การวิเคราะห์องค์ประกอบของเปลือกหอย และไข่มุกที่ได้จากหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในประเทศไทย
8 การเตรียมสารสกัดน้ำจากกากชา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาการสร้าง C22 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) ในมอส Physcomitrella patens โดยยีนที่ควบคุมเอนไซม์ Delta5-elongase จากสาหร่าย Pavlova
10 การเตรียมสารสกัดน้ำจากกากชา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์
11 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพรในสัตว์
12 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 13 ผักพื้นบ้านในป่าชายเลน
13 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 14 พืชสมุนไพรและพืชอาหารในป่าชายเลน
14 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 15 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชในป่าชายเลน
15 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 16 การแยกสารต้านอนุมูลอิสระจากจิกทะเล
16 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 17 การแยกสารต้านการเกิดมะเร็งจากพังกาหัวสุมดอกแดง
ปี พ.ศ. 2549
17 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพรในการผลิตสัตว์
18 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย : การวิเคราะห์องค์ประกอบของเปลือกหอยและไข่มุก ที่ได้จากหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemaidae ในประเทศไทย
19 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
20 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย : การวิเคราะห์องค์ประกอบของเปลือกหอยและไข่มุก ที่ได้จากหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemaidae ในประเทศไทย
21 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพรในสัตว์
ปี พ.ศ. 2547
22 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย
23 การวิเคราะห์องค์ประกอบของเปลือกหอย และไข่มุกที่ได้จากหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในประเทศไทย
24 การพัฒนามาตรฐานของสารสกัดจากสมุนไพร
25 การพัฒนายากำจัดปลวกจากวัสดุเหลือใช้ : พริกไทยเบา (Piper nigrum L.)
ปี พ.ศ. 2546
26 การพัฒนายากำจัดปลวกจากวัสดุเหลือใช้ : พริกไทยเบา (Piper nigrum L.)
27 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 13 ผักพื้นบ้านในป่าชายเลน
28 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 14 พืชสมุนไพรและพืชอาหารในป่าชายเลน
29 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 15 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชในป่าชายเลน
30 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 16 การแยกสารต้านอนุมูลอิสระจากจิกทะเล
31 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 17 การแยกสารต้านการเกิดมะเร็งจากพังกาหัวสุมดอกแดง
32 การพัฒนายากำจัดปลวกจากวัสดุเหลือใช้ : พริกไทยเบา (Piper nigrum L.)
ปี พ.ศ. 2545
33 ผลของสารสกัดเปลือกผลทับทิมต่อเชื้อ salmonella spp. ที่แยกได้จากไก่
34 การพัฒนามาตรฐานของสารสกัดจากสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2535
35 การเก็บรวบรวมและการคัดเลือกเชื้อพันธุ์แมงลักที่มีปริมาณสารเมือกสูง
ปี พ.ศ. 2532
36 ประสิทธิภาพการกันแดดของสารสกัดจากวุ้นของว่านหางจระเข้ เปรียบเทียบกับยากันแดดมาตรฐาน (5% พาราอะมิโนเบนโซอิคแอซิด)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพรในสัตว์
38 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย