ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทวัฒน วีระยุทธ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นันทวัฒน์ วีระยุทธ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การออกแบบและสร้างต้นแบบตู้รีไซเคิลอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2554
2 Leak Sealed Cap on Sealant Injection Fitting
3 การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตอิฐบล็อก
ปี พ.ศ. 2553
4 การเปรียบเทียบแบบจำลองการอบแห้งด้วยลมร้อนระหว่างแบบจำลองเอมพีริคัลและแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม
5 การทำนายพฤติกรรมการอบแห้งด้วยลมร้อนโดยใช้แบบจำลองเอมพีริคัล และแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม
6 สถาปัตยกรรมโครงสร้างที่เหมาะสมของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับทำนายอัตราส่วนความชื้นของการอบแห้งด้วยลมร้อน
ปี พ.ศ. 2548
7 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปันดินเผาแบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปันดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
8 เครื่องอบแห้งผลิตผลการเกษตร โดยใช้แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2547
9 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี
10 เครื่องอบปลาโดยใช้การแผ่รังสีความร้อน
11 เครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง