ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 25
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
3 สุทธินันท์ สาริมาน 5
4 ณัฐพล อินทารักษ์ 2
5 พุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์ 2
6 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 2
7 อรวรรณ สุบงกฎ 2
8 กุลศักดิ์ ช่วยชู 2
9 ศักดา ศรีภูมี 2
10 พงศ์ศุข สุขสาคร 2
11 จิดาภา มุสิกธนเสฏฐ์ 2
12 ธนวิธ โชติรัตน์ 2
13 พิษณุ กลั่นนุรักษ์ 2
14 กัญญ์ชิสา วงศ์กิจเจริญสุข 2
15 สมคิด เลิศไพฑูรย์ 2
16 นฎา สินอนันต์วณิช 2
17 ฉันทิกา กุลธำรงค์ 2
18 สมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ 1
19 ปาริชาติ วิเชียรบุตร 1
20 อำพน เจริญชีวินทร์ 1
21 บรรเจิด สิงคะเนติ 1
22 ปราบ ปราบศรีภูมิ 1
23 สันธนา เอื้ออารักษ์, 2522- 1
24 สุคนธา ศรีภิรมย์ 1
25 ภิรมย์พร คำปินตา 1
26 วิชัย วิวิตเสวี 1
27 ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช 1
28 สรรญกฤต ศรีสงสาร 1
29 เธียรขวัญ พงศ์ปรีชา 1
30 รัชนิกุล ปันเจียง 1
31 ณัฐวิภา บำรุงทรัพย์ 1
32 สุรินทร์ สุทธิธรรมดำรง 1
33 จิตรารัตน์ พันธ์พิจิตร, 2517- 1
34 โสภณ เคนวิเศษ 1
35 กล้า สมุทวณิช 1
36 วีระ ไทยวานิช 1
37 ประทีป คงสนิท 1
38 ชนาวรรณ โชคดีมีบุญ 1
39 ไชยยันต์ ลิ้มกาญจนาพันธุ์ 1
40 วัฒนา เล็กพูลเกิด 1
41 พิสิฐ ธรรมกุล 1
42 ยุทธนา ทิณรัตน์ 1
43 จักรพันธ์ เชี่ยวพานิช 1
44 กนกวรรณ อิทธิวิภาต 1
45 แสงระวี สวัสดิบุตร 1
46 อภิรดี พลอยเลื่อมแสง 1
47 จรัญ ภักดีธนากุล 1
48 ชัช โชชัย 1
49 กิตติพงศ์ ทองปุย 1
50 เบญจรงค์ รุ่งมณีกุล 1
51 ปัญจนี เจียมสันดุษฎี 1
52 ปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์ 1
53 ศุพรรษา กุศลพัฒนา 1
54 สุนิตา คงมั่น 1
55 นฤมล โพธิ์แจ่ม 1
56 วรรณภา ติระสังขะ 1
57 ปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ์ 1
58 ปราโมช โศภิษฐนภา 1
59 สุรพล นิติไกรพจน์ 1
60 มนตรี เจริญฉัตรชัย 1
61 อรพิน สบายรูป 1
62 มงคล สงปรางค์ 1
63 ทิพย์มงคล มากพูน 1
64 สุรพล นิติไกรพจน์ 1
65 บัญชา อุ่นใจ 1
66 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
67 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
68 สวรัตน์ พูนทวีธรรม 1
69 นวพร พรรณรัตน์ 1
70 ทรงไชย พัฒนวศิน 1
71 ศิริลดา ประสพทรัพย์ 1
72 นภา พัชรโกมล 1
73 ชวลิต เลิศศักดิ์วิมาน 1
74 สุวรรณี โพธิ์ชนะพันธุ์ 1
75 อัครเมศวร์ ทองนวล 1
76 อดิเทพ อุยยะพัฒน์ 1
77 อธิชิต ชื่นชูจิตต์ 1
78 ทวีสิน กีรบุตรสุวรรณ 1
79 อาภัสรา จินตนะพัฒน์ 1
80 ธีรวัฒน์ ขวัญใจ 1
81 ธีรัญชา สระทองอุ่น 1
82 สุรัชนี พานำมา 1
83 ปริตตา สดสง่า 1
84 อภิชญา บุญกระพือ 1
85 ปิยดา บุญเรืองขาว 1
86 ธันยพร จันทร์เปีย 1
87 ปรางทิพย์ พรวัฒนะกิจ 1
88 อนวัช มาลาวาลย์ 1
89 ปณิธาน วิสุทธากร 1
90 ธิดา จรรยาทิพย์สกุล 1
91 อมร จันทรสมบูรณ์ 1
92 ปัญญา อุดชาชน 1
93 เนตรทราย ตั้งขจรศักดิ์ 1
94 นนทพล นิ่มสมบุญ 1
95 วิษณุ เครืองาม 1
96 ชุมพล ชาวเกาะ 1
97 จักริน วงศ์กุลฤดี 1
98 มาลินดา เทวาพิทักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 10
4 2555 5
5 2554 4
6 2553 10
7 2552 9
8 2551 3
9 2550 5
10 2549 4
11 2548 3
12 2547 5
13 2546 4
14 2545 8
15 2543 2
16 2542 1
17 2540 2
18 2539 5
19 2538 5
20 2536 4
21 2535 5
22 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 พัฒนาการของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2556
3 รูปแบบขององค์กรร่างรัฐธรรมนูญตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
4 กฎหมายเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
5 ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชนอันเนื่องมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22/2555
6 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคล
7 ความไม่สอดคล้องในกระบวนการรายงานการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนกับการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
8 การจัดตั้งและการดำเนินการของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
9 แนวความคิดในการจัดให้มีองค์กรกลางเพื่อกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการองค์การมหาชน
10 สถานะ อำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแล: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
11 การกำหนดค่าเสียหายทางจิตใจในคดีละเมิดทางปกครอง
12 รูปแบบที่เหมาะสมของการได้มาวึ่งกรรมการในองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ
ปี พ.ศ. 2555
13 ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการตรวจสอบองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
14 การทบทวนคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
15 การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติ : ศึกษากรณี พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554
16 การทบทวนคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
17 ผู้ตรวจการแผ่นดินกับการตรวจสอบองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2554
18 แนวทางในการจัดทำประมวลกฎหมายว่าด้วยการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย
19 ปัญหาการอุทธรณ์ คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 278 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีคำวินิจฉัยคดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
20 อำนาจของเจ้าหน้าที่ทหารในการจับกุมและควบคุมตัวที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ทางทหาร
21 แนวทางในการจัดทำประมวลกฎหมายว่าด้วยการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
22 ปัญหาที่เกิดจากการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
23 ปัญหาในการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 : ศึกษาแนวคำพิพากษาของศาลปกครอง
24 ปัญหาทางกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
25 ปัญหาทางกฎหมายของการแก้ไขสัญญาทางปกครองในประเทศไทย
26 การนำมาตรการทางกฏหมายมารองรับการจัดทำบริการสาธารณะในระบบ PPP
27 ปัญหาที่เกิดจากการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
28 ปัญหาทางกฎหมายของการแก้ไขสัญญาทางปกครองในประเทศไทย
29 ปัญหาทางกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
30 ปัญหาในการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 :
31 การนำมาตรการทางกฎหมายมารองรับการจัดทำบริการสาธารณะในระบบ PPP
ปี พ.ศ. 2552
32 การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดำเนินกิจการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
33 ศาลปกครองกับหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครอง (ศึกษาเปรียบเทียบประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย)
34 ระบบบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชน : ศึกษากรณีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
35 การใช้สิทธินัดหยุดงานในกิจการบริการสาธารณะด้านการขนส่ง
36 แนวทางการพัฒนาการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและศาลปกครอง
37 ระบบบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชน : ศึกษากรณีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [องค์การมหาชน]
38 การใช้สิทธินัดหยุดงานในกิจการบริการสาธารณะด้านการขนส่ง
39 การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดำเนินกิจการ อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
40 แนวทางการพัฒนาการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและศาลปกครอง
ปี พ.ศ. 2551
41 ปัญหาที่เกิดจากการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
42 ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายฝรั่งเศสกับกฎหมายไทย
43 ความรับผิดชอบของรัฐ โดยปราศจากความผิด :
ปี พ.ศ. 2550
44 ผลของคำสั่งทางปกครองที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักความไม่มีส่วนได้เสีย
45 ขอบเขตในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยศาลปกครอง
46 การนำวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ในวิธีพิจารณาคดีปกครอง
47 ข้อขัดแย้งในเรื่องอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง : ประสบการณ์จากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย (พ.ศ.2540)
48 รูปแบบที่เหมาะสมขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการบินพลเรือนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
49 คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามมาตรา 11 (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
50 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญาในสัญญาทางปกครอง
51 การบังคับคดีปกครองก่อนและหลังการจัดตั้งศาลปกครอง
52 สถานะของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540)
ปี พ.ศ. 2548
53 ขอบเขตการให้เอกสิทธิ์แก่การประปานครหลวงภายหลังกระบวนการแปลงทุนเป็นหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ
54 ขอบเขตการให้เอกสิทธิ์แก่การประปานครหลวงภายหลังกระบวนการแปลงทุนเป็นหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ
55 ปัญหาเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีเกี่ยวกับสัญญาของฝ่ายปกครอง
ปี พ.ศ. 2547
56 ผลกระทบของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและคำพิพากษาศาลปกครอง กรณีความเสมอภาพในการเข้ารับราชการ
57 บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 24/2543 เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
58 ปัญหาที่เกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีประธานรัฐสภาเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กรณีพลเอก ศิรินทร์ ธูปกล่ำ : คำวินิจฉัย
59 ปัญหาที่เกิดจากการใช้อำนาจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในการพิจารณาอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไ
60 ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
61 การเสนอปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
62 บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญที่มีต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
63 ความเป็นมา แนวความคิดและอำนาจหน้าที่ของตุลาการผู้แถลงคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
64 บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 20/2544 กรณี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ปกปิดการแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ปี พ.ศ. 2545
65 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในคดีรัฐธรรมนูญตามมาตรา 295 (กรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ) ของรั
66 ปัญหาที่เกิดจากการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
67 ปัญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
68 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
69 กระบวนการให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
70 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสปาร์คลิงไวน์หม่อน Morus alba L. โดยวิธีหมักในขวด
71 หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของศาลปกครอง
72 บทบาทของฝ่ายบริหารที่มีต่อการดำเนินงานของพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ปี พ.ศ. 2543
73 วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
74 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้สิทธิเสนอกฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ปี พ.ศ. 2542
75 การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ปี พ.ศ. 2540
76 รูปแบบที่เหมาะสมขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล กิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย
77 การควบคุมประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิวัติ รัฐประหารมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ โดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและศาลยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2539
78 การควบคุมงบประมาณแผ่นดินโดยรัฐสภาในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีงบประมาณรายจ่าย
79 การควบคุมการใช้จ่ายเงินแผ่นดินนอกงบประมาณ
80 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในระบบกฎหมายไทย
81 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีไทย
82 กระบวนการทางกฎหมายในการแปรรูปกิจการของรัฐไปเป็นของเอกชน
ปี พ.ศ. 2538
83 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงองค์กรปกครองท้องถิ่น ในรูปสุขาภิบาล
84 การนำระบบการออกเสียงแสดงประชามติมาใช้ในประเทศไทย
85 รูปแบบและฐานะขององค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร
86 บทบาทและโครงสร้างของสถาบันตรวจเงินแผ่นดิน
87 ปัญหาทางกฎหมายรัฐธรรมนูญในการห้ามสมาชิกรัฐสภาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ปี พ.ศ. 2536
88 ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีการร้องทุกข์ ของข้าราชการทหาร
89 วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญกับหลักเกณฑ์ทั่วไปในกระบวนการสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัย
90 บทบาทของวุฒิสภาในการควบคุมฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
91 วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ปี พ.ศ. 2535
92 วิธีพิจารณาความของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครองในประเทศไทย
93 มาตรการทางกฏหมายในการควบคุมและส่งเสริมพรรคการเมือง
94 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางปกครอง ในประเทศไทย
95 อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ
96 การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : ศึกษาทางรัฐธรรมนูญไทย