ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทรัตน์ เจริญกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อวยพร เรืองตระกูล 6
2 สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์ 5
3 สิทธิชัย เจริญพิวัฒพงษ์ 5
4 ปวีณา หมดราคี 5
5 ภาณุพงศ์ ศรีสุริยชัย 2
6 ปิยพงษ์ สุเมตติกุล 2
7 ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 2
8 อุทัย โล้วมั่นคง 2
9 คณาภรณ์ รัศมีมารีย์ 2
10 โชติกา ภาษีผล 2
11 สิทธิ์ จิตต์นิลวงศ์ 2
12 ปรัชญวรรณ วนานันท์ 2
13 สุชาติ ขำขจร 2
14 สมจิตร พึ่งหรรษพร 2
15 พิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์ 2
16 สุรีย์พร สุนทรศารทูล 1
17 รณชิต พฤษกรรม 1
18 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
19 บัญชา ชลาภิรมย์ 1
20 สรินทร เชี่ยวโสธร 1
21 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
22 วราภรณ์ เตชะสุวรรณา 1
23 ฌาน คณาสารสมบัติ 1
24 จรีพร นาคสัมฤทธิ์ 1
25 ศิริเดช สุชีวะ 1
26 ศิริเดช สุชีวะ 1
27 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
28 สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ 1
29 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 1
30 สมเกียรติ ชิดไธสง 1
31 ชำนาญ เหล่ารักผล 1
32 ดรุณี ไรเปี่ยม 1
33 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1
34 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
35 Faculty of Education, Chulalongkorn University 1
36 Lertsiri Bovornkitti 1
37 สีมาลา ลียงวา 1
38 บุญมี เณรยอด 1
39 นิตยา เทพอรุณรัตน์ 1
40 ฐิชากาญจน์ พัชรจิราพันธ์ 1
41 พวงสุรีย์ วรคามิน 1
42 ประภัสสร กาญจนประกร 1
43 บุษราภรณ์ จรดล 1
44 ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ 1
45 นิพัชชา โรจน์รัตนวาณิชย์ 1
46 ชนะวัฒน์ โอกละคร 1
47 ธีรภัทร กุโลภาส 1
48 ผาสุก สุมามาลย์กุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 6
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 3
5 2554 7
6 2553 6
7 2552 16
8 2551 1
9 2550 2
10 2549 1
11 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 กลยุทธ์การบริหารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3 การบริหารงบประมาณของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
4 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
5 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำแบบสร้างความผูกพันของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน
6 การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2557
7 แนวทางการพัฒนาครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในนครหลวงเวียงจันทน์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
8 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
9 ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดซีอาร์พี
ปี พ.ศ. 2555
10 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่เน้นความเป็นมนุษย์ในโรงเรียนทางเลือก
11 กระบวนการบริหารโรงเรียนทางเลือกตามแนวคิดการบริหารที่เน้นความเป็นมนุษย์และแนวคิดการศึกษามนุษยนิยม
12 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่เน้นความเป็นมนุษย์ในโรงเรียนทางเลือก
ปี พ.ศ. 2554
13 รูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกองทัพบก
14 การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ
15 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16 การพัฒนากระบวนการงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
17 การพัฒนาระบบบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
18 การพัฒนาระบบบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
19 การพัฒนากระบวนการงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
20 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิทธิผลองค์การของโรงเรียนสาธิต
21 รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
22 การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้สำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
23 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
24 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
25 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสาธิต
ปี พ.ศ. 2552
26 การพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้ในที่ทำงานสำหรับครูโรงเรียนเอกชน
27 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียานเอกชนนอกระบบในกรุงเทพมหานคร
28 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบในการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือข่ายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
29 การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นำของหัวหน้าภาควิชาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
30 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามแนวการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเอกชน
31 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนสองภาษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
32 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน
34 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามแนวการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การสำหรับโรงเรียนอนุบาลเอกชน
35 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบในการบริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือข่ายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
36 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในกรุงเทพมหานคร
38 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนสองภาษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
39 การพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้ในที่ทำงาน สำหรับครูโรงเรียนเอกชน
40 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน
41 การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นำของหัวหน้าภาควิชาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2551
42 ภาวะผู้นำ และแบบอย่างการพัฒนาจิตใจ
ปี พ.ศ. 2550
43 การศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงกับคุณลักษณะที่คาดหวังของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
44 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
45 การศึกษาบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังในการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1