ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทพร แสนศิริพันธ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นันทพร สุนสาระพันธุ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2555
2 การเป็นบิดา: ประสบการณ์ของผู้เป็นบิดาครั้งแรกในระยะภรรยาคลอดบุตรและระยะหลังคลอด
ปี พ.ศ. 2549
3 การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง
4 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง
ปี พ.ศ. 2547
5 มุมมองของสตรีและบุรุษเรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ
6 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสามี และเทคนิคการเจรจาต่อรองของภรรยา
7 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อความตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสามี และเทคนิคการเจรจาต่อรองของภรรยา
ปี พ.ศ. 2546
8 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสามีและเทคนิคการเจรจาต่อรองของภรรยา
9 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง
ปี พ.ศ. 2544
10 มิติทางสังคมวัฒนธรรม : การตัดสินใจเลือกวิธี คุมกำเนิดของหญิงชายในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2540
11 ผลการเยี่ยมก่อนผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยพยาบาลห้องผ่าตัดต่อความวิตกกังวลของหญิงมีครรภ์
12 ผลการเยี่ยมก่อนผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยพยาบาลห้องผ่าตัด ต่อความวิตกกังวลของหญิงมีครรภ์ / นันทพร แสนศิริพันธ์
13 ผลการเยี่ยมก่อนผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยพยาบาลห้องผ่าตัดต่อความวิตกกังวลของหญิงมีครรภ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 ความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคม และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในระยะหลังคลอดของผู้เป็นมารดาครั้งแรก
15 The Journey into Fatherhood: First Time Thai Fathers’ Experience
16 ความรู้ ทัศนคติ และการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
17 ความกลัวการคลอดบุตร (Fear of Childbirth)
18 ความกลัวการคลอดบุตรในสตรีมีครรภ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
19 ประสบการณ์ด้านอารมณ์ของผู้เป็นบิดา: ความกลัวการคลอดบุตร