ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทน์ ถาวรังกูร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- นันทน์ ถาวรรังกูร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 23
2 ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ 21
3 ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ 20
4 นภฉัตร ธารีลาภ 17
5 เกศินี ศรีรักษาสินธุ์ 13
6 จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ 7
7 Nandh Thavarungkul 5
8 นุชธนา พูลทอง 5
9 ปิยะ เสียงสุคนธ์ 4
10 ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ 4
11 ธวัชชัย ชยาวนิช 4
12 วารุณี แซ่เตีย 3
13 สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ 3
14 จารุวัฒน์ เจริญจิต 2
15 ธีรนันทา ฤทธิ์มณี 2
16 วารุณี เตีย 2
17 อารมย์ ขุนภาษี 2
18 ธิบดินทร์ แสงสว่าง 2
19 อภิชิต เทอดโยธิน 2
20 วชิระ มีทอง 2
21 Nakorn Srisukhumbowornchai 2
22 สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ 2
23 พินิจ กำหอม 1
24 ศศิกานต์ โคตรสุโพธิ์ 1
25 หนูจันทร์ ถวิลวงษ์ 1
26 อิศรทัต พึ่งอ้น 1
27 โกสินทร์ จำนงไทย 1
28 Choochat Nitipanyawong 1
29 Arom Khunphasee 1
30 Kaysinee Sriraksasin 1
31 จักรกฤษณ์ จิตติมงคล 1
32 เชิดพงษ์ จอมเดช 1
33 ภูริต ธนะกิจเกษม 1
34 พสุ สิริสาลี 1
35 ดนุ พรหมมินทร์ 1
36 อนัญญา พรหมสุทธิ 1
37 อัมพวัน ตั๊นสกุล 1
38 Napachat Tareelap 1
39 สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ 1
40 เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร 1
41 Jatuphorn Wootthikanokkhan 1
42 รัตนา วิเชียรรักษ์ 1
43 จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ 1
44 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
45 Rattana Wichianrak 1
46 เรืองเดช ธงศรี 1
47 Nuchthana Poolthong 1
48 Ruangdaj Tongsri 1
49 Anurat Wisitsoraat 1
50 Adisorn Tuantranont 1
51 ยงยุทธ วรรณา 1
52 Supatpong Dumrongratana 1
53 ปทุมพร ฟองช่อทิพย์ 1
54 Pisit Singjai 1
55 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 1
56 Yongyuth Wanna 1
57 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
58 Wachira Methong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2554 1
4 2552 4
5 2551 6
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 2
9 2544 1
10 2531 1
11 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาที่นอนเพื่อตอบสนองต่อคุณภาพการนอนที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2557
2 การเคลือบผิวไฮดรอกซีแอปาไทท์บนไทเทเนียมโดยวิธีชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า :
3 การเตรียมผิวเคลือบแบบซ่อมแซมตัวเองได้เพื่อใช้งานด้านการป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาที่นอนเพื่อตอบสนองต่อคุณภาพการนอนที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2552
5 การเคลือบโลหะผสมสังกะสี-แมงกานีสบนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยไฟฟ้าเพื่อป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2)
6 การเคลือบผิวไฮดรอกซีแอปาไทท์บนไทเทเนียมโดยวิธีชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า (ระยะที่ 2)
7 การศึกษาเทคนิคการเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์ (ระยะที่ 2)
8 โครงการศึกษาเทคนิคเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์
ปี พ.ศ. 2551
9 การจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยประยุกต์เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ปีที่ 2
10 การวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำมันไบโอดีเซลผสมที่อัตราส่วนต่างๆ จากพืชน้ำมันที่มีผลต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล
11 การศึกษาเทคนิคเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์ (ระยะที่ 1)
12 การเคลือบโลหะผสมสังกะสี-แมงกานีสบนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยไฟฟ้าเพื่อป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 1)
13 การเคลือบผิวไฮดรอกซีแอปาไทท์บนไทเทเนียมโดยวิธีชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า (ระยะที่ 1)
14 Copper Powder Extrusion: A Smart Processing for Energy and Environment Conservation
ปี พ.ศ. 2550
15 การพัฒนาระบบการกลั่นเอทานอลโดยใช้รังสีอาทิตย์เพื่อลดพลังงานช่วงต้นก่อนส่งเข้าโรงงานผลิตเอทานอลในชุมชนตัวอย่าง [50]
16 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2549
17 The Effect of Carbon Nanotube Dispersion on CO Gas Sensing Characteristics of Polyaniline Gas Sensor
ปี พ.ศ. 2548
18 การปรับปรุงสมบัติรับแรงกระแทกของโพลีไวนิลคลอไรด์โดยการผสมกับยางธรรมชาติ
19 การจำแนกและวิเคราะห์สัญญาณในการทดสอบท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยวิธีกระแสไหลวน
ปี พ.ศ. 2544
20 การชุบเคลือบผิวโลหะผสมสังกะสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 1) : การชุบแบบพัลล์เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2531
21 การพัฒนากระบวนการชุบทรูโฮลสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์ระดับตันแบบอุตสาหกรรม