ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทนา คชเสนี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นันทนา คำนวน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุศล เรืองประเทืองสุข 5
2 สุเมธ ตันตระเธียร 2
3 ดุษฎี เด่นประเสริฐ 2
4 บุญเลิศ ศรีสุกใส 2
5 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 2
6 จิรากรณ์ คชเสนี 2
7 ปัญญา จารุศิริ 2
8 ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช 2
9 พรทิพา คชเสนา 2
10 จิราภรณ์ คชเสนี 2
11 ทรงพล กาญจนชูชัย 2
12 ธนากร จงวิลาสลักษณ์ 2
13 พรทิพย์ภา ประทุมรัตน์ 2
14 ชุตาภา คุณสุข 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
16 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
17 อรชร มณีสงฆ์ 1
18 นิพาดา เรือนแก้ว 1
19 พรเทพ ชูศรี 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
21 พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา 1
22 วรพงศ์ ตันติชัยวนิช 1
23 สมบัติ อยู่เมือง 1
24 นวลปราง นวลอุไร 1
25 ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์ 1
26 ภัทรีนา คมขำ 1
27 สุเมตต์ ปุจฉาการ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2550 1
3 2549 2
4 2548 2
5 2547 2
6 2543 1
7 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) กับปัจจัยทางกายภาพของแหล่งหญ้าทะเล อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
2 ความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตประชากรปูม้า Portunus pelagicus [Linnaeus, 1758] กับปัจจัยทางกายภาพของแหล่งหญ้าทะเล อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2550
3 การเปรียบเทียบศักยภาพของระบบการฟื้นฟูป่าในลุ่มน้ำแหน จังหวัดน่าน โดยใช้สมบัติของดินและสัตว์ในดิน
ปี พ.ศ. 2549
4 ความสัมพันธ์ของดาวเปราะที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำบริเวณหมู่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
5 พลวัตประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2548
6 พลวัตของแพลงก์ตอนสัตว์ในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
7 การเปรียบเทียบค่าดัชนีพื้นที่ใบ มวลชีวภาพและปริมาณคาร์บอนสะสมที่อยู่เหนือพื้นดินของระบบนิเวศป่า จากการสำรวจด้านป่าไม้และการรับรู้จากระยะไกลบริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
8 การเปรียบเทียบผลผลิตและการย่อยสลายของเศษซากพืช เพื่อประเมินการสะสมคาร์บอนในระบบนิเวศป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประเทศไทย
9 ผลกระทบของการรบกวนพื้นที่ป่าต่ออินทรีย์วัตถุ ธาตุอาหารในดินและการสะสมธาตุคาร์บอนบริเวณลุ่มน้ำย่อยน้ำว้า จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2543
10 การประเมินสภาวะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่