ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทนา คชเสนี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นันทนา คำนวน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุศล เรืองประเทืองสุข 5
2 สุเมธ ตันตระเธียร 2
3 ดุษฎี เด่นประเสริฐ 2
4 บุญเลิศ ศรีสุกใส 2
5 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 2
6 จิรากรณ์ คชเสนี 2
7 ปัญญา จารุศิริ 2
8 ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช 2
9 พรทิพา คชเสนา 2
10 จิราภรณ์ คชเสนี 2
11 ทรงพล กาญจนชูชัย 2
12 ธนากร จงวิลาสลักษณ์ 2
13 พรทิพย์ภา ประทุมรัตน์ 2
14 ชุตาภา คุณสุข 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
16 ชัชวาล ใจซื่อกุล 1
17 อรชร มณีสงฆ์ 1
18 นิพาดา เรือนแก้ว 1
19 พรเทพ ชูศรี 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
21 พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา 1
22 วรพงศ์ ตันติชัยวนิช 1
23 สมบัติ อยู่เมือง 1
24 นวลปราง นวลอุไร 1
25 ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์ 1
26 ภัทรีนา คมขำ 1
27 สุเมตต์ ปุจฉาการ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2550 2
3 2549 3
4 2548 2
5 2547 2
6 2545 1
7 2543 1
8 2542 1
9 2540 2
10 2539 1
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) กับปัจจัยทางกายภาพของแหล่งหญ้าทะเล อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
2 ความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตประชากรปูม้า Portunus pelagicus [Linnaeus, 1758] กับปัจจัยทางกายภาพของแหล่งหญ้าทะเล อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2550
3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนในลุ่มน้ำน่าน จังหวัดน่าน ด้วยหลักการประยุกต์ใช้แบบจำลอง Multi-Agent System (MAS) กรณีศึกษาลุ่มน้ำน่านตอนบน
4 การเปรียบเทียบศักยภาพของระบบการฟื้นฟูป่าในลุ่มน้ำแหน จังหวัดน่าน โดยใช้สมบัติของดินและสัตว์ในดิน
ปี พ.ศ. 2549
5 ความสัมพันธ์ของดาวเปราะที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำบริเวณหมู่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
6 การประเมินผลทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง
7 พลวัตประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2548
8 พลวัตของแพลงก์ตอนสัตว์ในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
9 การเปรียบเทียบค่าดัชนีพื้นที่ใบ มวลชีวภาพและปริมาณคาร์บอนสะสมที่อยู่เหนือพื้นดินของระบบนิเวศป่า จากการสำรวจด้านป่าไม้และการรับรู้จากระยะไกลบริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
10 การเปรียบเทียบผลผลิตและการย่อยสลายของเศษซากพืช เพื่อประเมินการสะสมคาร์บอนในระบบนิเวศป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประเทศไทย
11 ผลกระทบของการรบกวนพื้นที่ป่าต่ออินทรีย์วัตถุ ธาตุอาหารในดินและการสะสมธาตุคาร์บอนบริเวณลุ่มน้ำย่อยน้ำว้า จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2545
12 การประเมินผลทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง
ปี พ.ศ. 2543
13 การประเมินสภาวะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
14 โมเดลทางคณิตศาสตร์ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงประชากรของหอยหลอด (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2540
15 โมเดลทางคณิตศาสตร์ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงประชากรของหอยหลอด (ระยะที่ 2)
16 ผลของการย่อยสลายยอินทรีย์วัตถุ ต่อการเปลี่ยนแปลงฟอสฟอรัส ในระบบวนเกษตรที่มีความหลากหลาย
ปี พ.ศ. 2539
17 ผลของการย่อยสลายยอินทรีย์วัตถุ ต่อการเปลี่ยนแปลงฟอสฟอรัส ในระบบวนเกษตรที่มีความหลากหลาย