ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- นันทชัย พงษ์พัฒนานุรักษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วันชัย อรุณประภารัตน์ 5
2 เสาวนีย์ สารเนตร 3
3 นิทัศน์ นุ่นสง 3
4 ดรรชนี เอมพันธุ์ 3
5 เรณุกา กลับสุข 3
6 ชัชชัย ตันตสิรินทร์ 2
7 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 2
8 พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ 2
9 สราวุธ สังข์แก้ว 2
10 ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี 2
11 นภวรรณ ฐานะกาญจน์ 2
12 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 1
13 สุชาย วรชนะนันท์ 1
14 ภัทรนัฐ วงศ์อินทร 1
15 .อุษารดี ภู่มาลี 1
16 ขวัญชัย ดวงสถาพร 1
17 กาญจน์เขจร ชูชีพ 1
18 ภัทรณัฐ วงศ์อินทร 1
19 ยุทธภูมิ หยดย้อย 1
20 เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน 1
21 วิจักขณ์ ฉิมโฉม 1
22 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
23 น.ส.อุษารดี ภู่มาลี 1
24 นายธีรพงษ์ ชุมแสงศรี 1
25 น.ส. รติกร น่วมภักดี 1
26 นางสาวเบญจมาศ ขัตติยากุล 1
27 นางอนุชยา ชำนาญคิด 1
28 น.ส.เสาวนีย์ สารเนตร 1
29 น.ส.แสงจันทร์ วายทุกข์ 1
30 อุษารดี ภู่มาลี 1
31 ธีรพงษ์ ชุมแสงศรี 1
32 รติกร น่วมภักดี 1
33 นายภัทรนัฐ วงศ์อินทร 1
34 แสงจันทร์ วายทุกข์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2551 1
5 2548 1
6 2540 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ต่อถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
ปี พ.ศ. 2555
2 การจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคขนส่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อกำหนดนโยบายอุทยานแห่งชาติคาร์บอนต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก
4 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
5 ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการ แหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2548
6 ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2540
7 ความต้านทานของไม้ยางพาราอาบน้ำยาต่อการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน