ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทกาญจน์ มุรศิต
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การสร้างต้นแบบตัวเก็บเกี่ยวพลังงานจลน์แบบใหม่
2 การสร้างพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่และการจัดการพลังงานสำหรับการทำงานด้วยตัวเองของอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย
3 การจัดการพลังงานให้เซนเซอร์โหนดในเครือข่ายไร้สายโดยอาศัยการแปลงพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2560
4 การศึกษาปรากฎการณ์พาหะร้อนและกลไกการกระเจิงพลังงานในวัตถุนาโนบ่อควอนตัมคู่ทันเนิล GaAs/A1x Ga1-xAs ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 การสังเคราะห์สารเคลือบความทนทานสูงที่มีสมบัติกันการเกาะติดของน้ำยางพาราโดยเทคนิคการแยกชั้นด้วยตัวเองของสารเคลือบที่ประกอบด้วยคอลลอยด์อนุภาคนาโนสองชนิด
ปี พ.ศ. 2559
6 การเก็บเกี่ยวพลังงานการสั่นด้วยวัสดุประกอบเส้นใยนาดนอิเล็กโทรสติกทิฟ
ปี พ.ศ. 2558
7 ปรากฏการณ์พาหะร้อนต่อการไอออไนเซชันและกลไกการกระเจิงพลังงานของสารประกอบสารกึ่งตัวนำ n-type GaN ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2557
8 สมบัติทางไฟฟ้าและสภาพการนำความร้อนของวัสดุประกอบพอลิยูรีเทนเจือด้วยผลโลหะสภาพนำไฟฟ้าสูงสำหรับการเก็บเกี่ยวพลังงาน
9 การสร้างเครื่องสังเคราะห์ฟิล์มนาโนแบบอัตโนมัติโดยอาศัยเทคนิคการจัดเรียงด้วยตัวเองแบบทีละชั้น
ปี พ.ศ. 2552
10 การเตรียมและสมบัติของเซรามิกพิโซอิเล็กตริกไร้สารตะกั่วในระบบที่มีโซเดียมโปแตสเซียมไนโอเบต - ลิเที่ยมแทนทาเลตเป็นฐาน
11 การเตรียมและสมบัติของเซรามิกพิโซอิเล็กตริกไร้สารตะกั่วในระบบที่มีโซเดียมโปแตสเซียมไนโอเบต - ลิเที่ยมแทนทาเลตเป็นฐาน
12 การเตรียมและสมบัติของเซรามิกพิโซอิเล็กตริกไร้สารตะกั่วในระบบที่มีโซเดียมโปแตสเซียมไนโอเบต - ลิเที่ยมแทนทาเลตเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2550
13 การเตรียมและการตรวจสอบสมบัติของสารพิโซอิเล็กตริกที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบในระบบที่มีโซเดียม-โปแตสเซียมไนโอเบตเป็นฐาน
14 การเตรียมและการตรวจสอบสมบัติของสารพิโซอิเล็กตริกที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบในระบบที่มีโซเดียม-โปแตสเซียมไนโอเบตเป็นฐาน
15 โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ
16 การเตรียมและการตรวจสอบสมบัติของสารพิโซอิเล็กตริกที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบในระบบที่มีโซเดียม-โปแตสเซียมไนโอเบตเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2549
17 โครงสร้างชั้นบางของสารอินทรีย์และอนินทรีย์สำหรับการประยุกต์ใช้กับระบบไมโครและนาโนอิเล็กโตรเมกคานิคัล
ปี พ.ศ. 2548
18 ท่อนาโนคาร์บอนสำหรับการนำไปใช้งานจริง
19 โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2547
20 คอมโพสิทเซรามิกส์กับพอลิเมอร์ที่เป็นพิโซอิเล็กตริก สำหรับทำทรานสดิวเซอร์
ปี พ.ศ. 2546
21 คอมโพสิทเซรามิกส์กับพอลิเมอร์ที่เป็นพิโซอิเล็กตริกสำหรับทำทรานสดิวเซอร์
ปี พ.ศ. 2545
22 คอมโพสิทเซรามิกส์กับพอลิเมอร์ที่เป็นพิโซอิเล็กตริก สำหรับทำทรานสดิวเซอร์
23 การดัดแปลงไมเคิลสันอินเทอร์เฟอร์โรมิเตอร์เพื่อวัดค่าคงที่ทางไฟฟ้ากลของเซรามิกส์เลดเซอร์โคเนตไตตาเนต
24 Electromechanical Properties of Compound Semiconductors.
25 คอมโพสิทเซรามิกส์กับพอลิเมอร์ที่เป็นพิโซอิเล็กตริก สำหรับทำทรานสดิวเซอร์
26 Feasibility Study of Composite Infrared Sensor Fabrication.
ปี พ.ศ. 2544
27 การตัดแปลงไมเคิลสันอินเทอร์เฟอร์โรมิเตอร์ เพื่อวัดค่าคงที่ทางไฟฟ้ากล ของเซรามิกส์เลดเซอร์โคเนตไตตาเนต
28 การตัดแปลงไมเคิลสันอินเทอร์เฟอร์โรมิเตอร์ เพื่อวัดค่าคงที่ทางไฟฟ้ากล ของเซรามิกส์เลดเซอร์โคเนตไตตาเนต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 กรรมวิธีการโพลิงแผ่นฟิล์มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนให้มีสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกและไพโรอิเล็กทริก
30 ชุดเก็บเกี่ยวพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าจากการหมุนในแนวรัศมีด้วยวิธีทางไพอิโซอิเล็กทริก
31 วงจรเก็บเกี่ยวพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีทางพิโซอิเล็กทริกสำหรับอัดประจุให้แบตเตอรี่ชนิดประจุซ้ำได้
32 ระบบจัดการพลังงานจากการแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีทางไพอิโซอิเล็กทริกสำหรับอัดประจุให้แบตเตอรี่ชนิดประจุซ้ำได้และจ่ายพลังงานไฟฟ้า
33 พื้นยางพาราฝังวงจรเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าช่วยติดตามดูแลผู้สูงอายุ
34 การสร้างเครื่องสังเคราะห์ฟิล์มนาโนแบบอัตโนมัติโดยอาศัยเทคนิคการจัดเรียงด้วยตัวเองแบบทีละชั้น