ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทกร บุญเกิด
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เย็นใจ วสุวัต 14
2 วรวิชญ์ รุ่งรัตนกสิน 13
3 จิระศักดิ์ อรุณศรี 13
4 ไพศาล เหล่าสุวรรณ 10
5 พรภพ เชาวสันต์ 7
6 สุรีลักษณ์ รอดทอง 6
7 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 6
8 เรณู ขำเลิศ 6
9 ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร 5
10 จิรยุทธ ตันวีนุกูล 5
11 วิเชียร ภานุวาส 5
12 โชคชัย วนภู 4
13 จันทร์เพ็ญ ประกำแหง 3
14 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 3
15 โสภณ วงศ์แก้ว 3
16 ลำไพร ดิษฐ์วิบูลย์ 2
17 มนตรี แหนงใหม่ 2
18 อารีย์ วรัญญูวัฒก์ 2
19 ออมทรัพย์ นพอมรบดี 2
20 มาลินี ลิ้มโภคา 2
21 สุภาพร ธรรมสุระกุล 2
22 มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ 2
23 สมพร ชุนห์ลือชานนท์ 2
24 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว./TRF) 2
25 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. 1
26 ทุนจากMonbusho ประเทศญี่ปุ่น 1
27 ทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 1
28 ไพเราะ ทิพยทัศน์ 1
29 ประพนธ์ วิไลรัตน์ 1
30 ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช./NRCT) 1
31 อุลัยวรรณ์ อุสันสา 1
32 งบประมาณเงินรายได้ 1
33 ทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
35 ณัฐพร สุนทรวิจารณ์ 1
36 ศิริพร สิทธิประณีต 1
37 ทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1
38 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
39 ทุนจากทบวงมหาวิทยาลัย 1
40 ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1
41 ทุนจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (BIOTEC/TRF) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2551 6
4 2550 3
5 2549 3
6 2548 4
7 2547 6
8 2546 3
9 2545 8
10 2544 10
11 2543 6
12 2542 8
13 2541 5
14 2540 6
15 2539 2
16 2538 4
17 2536 1
18 2534 1
19 2533 1
20 2532 1
21 2531 1
22 2527 1
23 2526 6
24 2525 6
25 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนารูปแบบของกล้าเชื้อหญ้าหมัก
ปี พ.ศ. 2553
2 การจัดการโรคขององุ่นแบบผสมผสาน
3 การผลิตเบียร์จากข้าวไทย
4 การผลิตเบียร์จากข้าวไทย
5 การจัดการโรคขององุ่นแบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเชิงธุรกิจ
7 การประยุกต์ใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์ในการปลูกข้าว
8 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไซยาโนแบคทีเรียกับแหนแดงเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนในนาข้าวอินทรีย์
9 ชุดโครงการการพัฒนาหัวเชื้อผสม PGPR สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง
10 การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในเชิงธุรกิจ
11 การประยุกต์ใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์ในการปลูกข้าว
ปี พ.ศ. 2550
12 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มตรึงไนโตรเจนได้อย่างอิสระ
13 ศักยภาพในการนำวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม และวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน
14 การพัฒนาระบบการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเชิงธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2549
15 การผลิตเบียร์จากข้าวไทย
16 การประยุกต์ใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์ในการปลูกข้าว
17 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ์สุรนารี 1 และถั่วเขียวพันธุ์ มทส. 1 ในระดับการค้า
ปี พ.ศ. 2548
18 การคัดเลือกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สร้างเอนไซม์ไลเปส
19 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเห็ดระบบอุตสาหกรรม
20 การผลิตองุ่นเป็นการค้า
21 การศึกษาระดับคาร์โบไฮเดรตในยอดมะม่วงที่ได้รับสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก และธาตุอาหารพืชบางธาตุ โดยชนิดและปริมาณต่างกัน
ปี พ.ศ. 2547
22 ศักยภาพในการนำวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมและวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน
23 การจัดการโรคขององุ่นแบบผสมผสาน
24 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ทนต่อสภาพแวดล้อม
25 โครงการคัดเลือกพันธุ์ไผ่ตงเพื่อประโยชน์ในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม
26 การเปลี่ยนแป้งมันสำปะหลังให้เป็นแหล่งอาหารสำหรับเลี้ยงไรโซเบียม
27 การผลิตองุ่นเป็นการค้า
ปี พ.ศ. 2546
28 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นครบวงจรในเขตอีสานใต้
29 การคัดเลือกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สร้างเอนไซม์ไลเปส
30 การคัดเลือกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สร้างเอนไซม์ไลเปส
ปี พ.ศ. 2545
31 การศึกษาระดับคาร์โบไฮเดรตในยอดมะม่วงที่ได้รับสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก และธาตุอาหารพืชบางธาตุ โดยชนิดและปริมาณต่างกัน
32 การพัฒนาการเลี้ยงและการผลิตเชื้อไรโซเบียม
33 การผลิตองุ่นเป็นการค้า
34 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ์สุรนารี 1 และถั่วเขียวพันธุ์ มทส. 1 ในระดับการค้า
35 โครงการคัดเลือกพันธุ์ไผ่ตงเพื่อประโยชน์ในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม
36 การศึกษาระดับคาร์โบไฮเดรตในยอดมะม่วงที่ได้รับสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก และธาตุอาหารพืชบางธาตุ โดยชนิดและปริมาณต่างกัน
37 การพัฒนาการตรวจสอบแบคทีเรียในดินโดยใช้เทคนิค ดีเอ็นเอ ติดตาม
38 การใช้ gus ยีนเพื่อศึกษาพฤติกรรมของไรโซเบียมในระบบนิเวศ
ปี พ.ศ. 2544
39 การศึกษาการจัดการธาตุอาหาร น้ำ และฮอร์โมนเพื่อการติดผล การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของมะม่วงหิมพานต์
40 การพัฒนาการตรวจสอบแบคทีเรียในดินโดยใช้เทคนิค ดีเอ็นเอ ติดตาม
41 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกองุ่นเพื่อลดการนำเข้า
42 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเห็ดระบบอุตสาหกรรม
43 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเห็ดระบบอุตสาหกรรม
44 การพัฒนาการตรวจสอบแบคทีเรียในดินโดยใช้เทคนิค ดีเอ็นเอ ติดตาม
45 การศึกษาการจัดการธาตุอาหาร น้ำ และฮอร์โมนเพื่อการติดผล การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของมะม่วงหิมพานต์
46 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเห็ดระบบอุตสาหกรรม
47 การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์ การจัดการธาตุอาหารพืชและการผลิตไวน์องุ่น
48 การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์ การจัดการธาตุอาหารพืชและการผลิตไวน์องุ่น
ปี พ.ศ. 2543
49 การผลิตองุ่นเป็นการค้า
50 การส่งเสริมการปลูกองุ่นเพื่อลดการนำเข้า
51 โครงการฝึกอบรมอาหารหมักดอง
52 การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์ การจัดการธาตุอาหารพืชและการผลิตไวน์องุ่น
53 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ทนต่อสภาพแวดล้อม
54 การเปลี่ยนแป้งมันสำปะหลังโดยกระบวนการทางชีวภาพ ให้เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2542
55 การเปลี่ยนแป้งมันสำปะหลังโดยกระบวนการทางชีวภาพ ให้เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
56 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางระบบนิเวศต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรของจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน
57 การเปลี่ยนแป้งมันสำปะหลังโดยกระบวนการทางชีวภาพ ให้เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
58 การใช้ gus ยีนเพื่อศึกษาพฤติกรรมของไรโซเบียมในระบบนิเวศ
59 การเปลี่ยนแป้งมันสำปะหลังให้เป็นแหล่งอาหารสำหรับเลี้ยงไรโซเบียม
60 การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและไมโคไรซ่า เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลถั่วที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
61 การปรับปรุงวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เพื่อการเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ
62 การศึกษาการจัดการธาตุอาหาร น้ำ และฮอร์โมนเพื่อการติดผล การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของมะม่วงหิมพานต์
ปี พ.ศ. 2541
63 โครงการคัดเลือกพันธุ์ไผ่ตงเพื่อประโยชน์ในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม
64 การปรับปรุงพันธุ์และการจัดการไรโซเบียมพืชอาหารสัตว์ตระกูลถั่วเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงในสภาพไร่นา
65 การทดสอบการผลิตและการจำหน่ายอาหารหยาบผสมอัดก้อนในเชิงพาณิชย์
66 การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์ การจัดการธาตุอาหารพืชและการผลิตไวน์องุ่น
67 โครงการพืชอาหารถั่ว (Food Legumes Project) 1. การเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ส่งเสริม 2. ศักยภาพการให้ผลผลิตของถั่วฝักยาวไร้ค้างสายพันธุ์ PL-01
ปี พ.ศ. 2540
68 การปรับปรุงวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เพื่อการเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ
69 โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ อาหารข้น และอาหารผสมสำหรับโคนม
70 การเปลี่ยนแป้งมันสำปะหลังโดยกระบวนการทางชีวภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
71 โครงการพืชอาหารถั่ว (Food Legumes Project) 1. การเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ส่งเสริม 2. ศักยภาพการให้ผลผลิตของถั่วฝักยาวไร้ค้างสายพันธุ์ PL-01
72 การปรับปรุงวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เพื่อการเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ
73 การตรึงไนโตรเจน (วัดโดยวิธีไอโซโทป) ในถั่วเขียวพันธุ์แนะนำและพันธุ์ก้าวหน้า
ปี พ.ศ. 2539
74 การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและไมโคไรซ่า เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลถั่วที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
75 การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและไมโคไรซ่า เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลถั่วที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2538
76 Breeding of Nitrogen Fixing Bacteria in Southeast Asia Factor
77 การปรับปรุงวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ
78 การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและไมโครไรซาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลถั่วที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
79 การตรึงไนโตรเจน (วัดโดยวิธีไอโซโทป) ในถั่วเขียวพันธุ์แนะนำและพันธุ์ก้าวหน้า
ปี พ.ศ. 2536
80 การตรวจและปรับปรุงสายพันธุ์ไรโซเบียมโดยวิธีพันธุวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนและการผลิตเชื้อ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2534
81 เรสทริกชัน แฟรกเมนต์ เลงธ์ โพลีมอฟิซึม ในแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจน Bradyrhizobium japonicum
ปี พ.ศ. 2533
82 อิทธิพลของเชื้อไรโซเบียมและปุ๋ยเคมีต่อการตรึงไนโตรเจนและผลผลิตของถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2532
83 อิทธิพลของเชื้อไรโซเบียมและเชื้อราไมโคไรซ่าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์ ส.จ.5
ปี พ.ศ. 2531
84 การเพิ่มประสิทธิภาพของการตรึงไนโตรเจนในไรโซเบียมโดยวิธีพันธุวิศวกรรม
ปี พ.ศ. 2527
85 การทดสอบการใช้เชื้อไรโซเบียมกับถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5
ปี พ.ศ. 2526
86 อิทธิพลของเชื้อไรโซเบียมและปุ๋ยเคมีต่อการตรึงไนโตรเจนและผลผลิตของถั่วเหลือง
87 ผลของการใส่เชื้อไรโซเบียมหลังปลูกต่อถั่วเหลือง
88 การทดสอบผลตอบสนองของถั่วลิสง ต่อการใช้เชื้อไรโซเบียม
89 การทดสอบการใช้เชื้อไรโซเบียมกับถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9
90 การทดสอบผลตอบสนองถั่วเขียว ต่อการใช้เชื้อไรโซเบียม
91 การทดสอบการใช้เชื้อไรโซเบียมกับถั่วเขียวพันธุ์อู่ทอง1
ปี พ.ศ. 2525
92 อิทธิพลของเชื้อไรโซเบียมและเชื้อราไมโคไรซ่าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์ ส.จ.5
93 การทดสอบการใช้เชื้อไรโซเบียมกับถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5
94 การทดสอบผลตอบสนองของถั่วลิสง ต่อการใช้เชื้อไรโซเบียม
95 การทดสอบการใช้เชื้อไรโซเบียมกับถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9
96 การทดสอบผลตอบสนองถั่วเขียว ต่อการใช้เชื้อไรโซเบียม
97 การทดสอบการใช้เชื้อไรโซเบียมกับถั่วเขียวพันธุ์อู่ทอง1