ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทกร บุญเกิด
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เย็นใจ วสุวัต 14
2 วรวิชญ์ รุ่งรัตนกสิน 13
3 จิระศักดิ์ อรุณศรี 13
4 ไพศาล เหล่าสุวรรณ 10
5 พรภพ เชาวสันต์ 7
6 เรณู ขำเลิศ 6
7 สุรีลักษณ์ รอดทอง 6
8 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 6
9 ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร 5
10 จิรยุทธ ตันวีนุกูล 5
11 วิเชียร ภานุวาส 5
12 โชคชัย วนภู 4
13 โสภณ วงศ์แก้ว 3
14 จันทร์เพ็ญ ประกำแหง 3
15 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 3
16 มนตรี แหนงใหม่ 2
17 อารีย์ วรัญญูวัฒก์ 2
18 สมพร ชุนห์ลือชานนท์ 2
19 มาลินี ลิ้มโภคา 2
20 ลำไพร ดิษฐ์วิบูลย์ 2
21 ออมทรัพย์ นพอมรบดี 2
22 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว./TRF) 2
23 มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ 2
24 สุภาพร ธรรมสุระกุล 2
25 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. 1
26 ทุนจากMonbusho ประเทศญี่ปุ่น 1
27 ทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 1
28 ไพเราะ ทิพยทัศน์ 1
29 ประพนธ์ วิไลรัตน์ 1
30 ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช./NRCT) 1
31 อุลัยวรรณ์ อุสันสา 1
32 งบประมาณเงินรายได้ 1
33 ทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
35 ณัฐพร สุนทรวิจารณ์ 1
36 ศิริพร สิทธิประณีต 1
37 ทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1
38 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
39 ทุนจากทบวงมหาวิทยาลัย 1
40 ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1
41 ทุนจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (BIOTEC/TRF) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2551 3
4 2550 2
5 2547 2
6 2546 2
7 2545 2
8 2544 5
9 2543 3
10 2542 2
11 2541 4
12 2540 3
13 2539 1
14 2538 3
15 2536 1
16 2534 1
17 2531 1
18 543 66
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนารูปแบบของกล้าเชื้อหญ้าหมัก
ปี พ.ศ. 2553
2 การผลิตเบียร์จากข้าวไทย
3 การจัดการโรคขององุ่นแบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเชิงธุรกิจ
5 การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในเชิงธุรกิจ
6 การประยุกต์ใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์ในการปลูกข้าว
ปี พ.ศ. 2550
7 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มตรึงไนโตรเจนได้อย่างอิสระ
8 ศักยภาพในการนำวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม และวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน
ปี พ.ศ. 2547
9 ศักยภาพในการนำวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมและวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน
10 การผลิตองุ่นเป็นการค้า
ปี พ.ศ. 2546
11 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นครบวงจรในเขตอีสานใต้
12 การคัดเลือกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สร้างเอนไซม์ไลเปส
ปี พ.ศ. 2545
13 การศึกษาระดับคาร์โบไฮเดรตในยอดมะม่วงที่ได้รับสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก และธาตุอาหารพืชบางธาตุ โดยชนิดและปริมาณต่างกัน
14 การพัฒนาการเลี้ยงและการผลิตเชื้อไรโซเบียม
ปี พ.ศ. 2544
15 การศึกษาการจัดการธาตุอาหาร น้ำ และฮอร์โมนเพื่อการติดผล การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของมะม่วงหิมพานต์
16 การพัฒนาการตรวจสอบแบคทีเรียในดินโดยใช้เทคนิค ดีเอ็นเอ ติดตาม
17 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกองุ่นเพื่อลดการนำเข้า
18 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเห็ดระบบอุตสาหกรรม
19 การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์ การจัดการธาตุอาหารพืชและการผลิตไวน์องุ่น
ปี พ.ศ. 2543
20 การผลิตองุ่นเป็นการค้า
21 การส่งเสริมการปลูกองุ่นเพื่อลดการนำเข้า
22 โครงการฝึกอบรมอาหารหมักดอง
ปี พ.ศ. 2542
23 การเปลี่ยนแป้งมันสำปะหลังโดยกระบวนการทางชีวภาพ ให้เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
24 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางระบบนิเวศต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรของจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน
ปี พ.ศ. 2541
25 โครงการคัดเลือกพันธุ์ไผ่ตงเพื่อประโยชน์ในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม
26 การปรับปรุงพันธุ์และการจัดการไรโซเบียมพืชอาหารสัตว์ตระกูลถั่วเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงในสภาพไร่นา
27 การทดสอบการผลิตและการจำหน่ายอาหารหยาบผสมอัดก้อนในเชิงพาณิชย์
28 การรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์ การจัดการธาตุอาหารพืชและการผลิตไวน์องุ่น
ปี พ.ศ. 2540
29 การปรับปรุงวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เพื่อการเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ
30 โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ อาหารข้น และอาหารผสมสำหรับโคนม
31 การเปลี่ยนแป้งมันสำปะหลังโดยกระบวนการทางชีวภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2539
32 การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและไมโคไรซ่า เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลถั่วที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2538
33 Breeding of Nitrogen Fixing Bacteria in Southeast Asia Factor
34 การปรับปรุงวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ
35 การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและไมโครไรซาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลถั่วที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2536
36 การตรวจและปรับปรุงสายพันธุ์ไรโซเบียมโดยวิธีพันธุวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนและการผลิตเชื้อ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2534
37 เรสทริกชัน แฟรกเมนต์ เลงธ์ โพลีมอฟิซึม ในแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจน Bradyrhizobium japonicum
ปี พ.ศ. 2531
38 การเพิ่มประสิทธิภาพของการตรึงไนโตรเจนในไรโซเบียมโดยวิธีพันธุวิศวกรรม