ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทกร, บุญเกิด
หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2551 1
3 2549 2
4 2548 9
5 2547 2
6 2546 2
7 2545 2
8 2544 1
9 2543 2
10 2541 2
11 2540 1
12 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 รายงานการวิจัยการผลิตเบียร์จากข้าวไทย
2 รายงานการวิจัยการจัดการโรคขององุ่นแบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2551
3 รายงานการวิจัยการประยุกต์ใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนเอนโดไฟท์ในการปลูกข้าว
ปี พ.ศ. 2549
4 เกษตรอินทรีย์(1) การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
5 เกษตรอินทรีย์(2) การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2548
6 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
7 เกษตรอินทรีย์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
8 เกษตรอินทรีย์ การจัดการดินและธาตุอาหารพืชเพื่อเข้าสู่การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
9 เกษตรอินทรีย์ เทคนิคในการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิตข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์
10 เกษตรอินทรีย์ การผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพในประเทศเพื่อนบ้าน
11 เกษตรอินทรีย์ การผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพในระบบเกษตรอินทรีย์
12 เกษตรอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ (ต่อ)
13 เกษตรอินทรีย์ สรุปการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
14 เกษตรอินทรีย์ ปัญหาการผลิตหน่อไม้ฝรั่งในระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2547
15 รายงานการวิจัยการผลิตองุ่นเป็นการค้า
16 การใช้ปุ๋ยพืชสดในการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2546
17 รายงานการวิจัยโครงการคัดเลือกพันธุไผ่ตงเพื่อประโยชน์ในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม
18 รายงานการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเห็ดระบบอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2545
19 รายงานการวิจัยการเปลี่ยนแป้งมันสำปะหลังให้เป็นแหล่งอาหารสำหรับเลี้ยงไรโซเบียม
20 องุ่นครบวงจร
ปี พ.ศ. 2544
21 รายงานการวิจัยการรวบรวมและศึกษาลักษณะพันธุ์ การจัดการธาตุอาหารพืชและการผลิตไวน์องุ่น
ปี พ.ศ. 2543
22 การเปลี่ยนแป้งมันสำปะหลังโดยกระบวนการทางชีวภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงเพื่อเป็นอาหารสัตว์
23 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางระบบนิเวศต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรของจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจนที่ตรึงไนโตรเจน
ปี พ.ศ. 2541
24 รายงานการวิจัยการปรับปรุงวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ
25 รายงานการวิจัยการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและไมโครไรซ่าเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลถั่วให้เป็นอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2540
26 การเพิ่มผลผลิตและการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
27 การขยายพันธุ์แหนแดงโดยการใช้สปอร์