ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นัทธี จิตสว่าง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นัทธี จิตสว่าง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 : ศึกษากรณีการดำเนินกิจการเรือนจำเอกชน
ปี พ.ศ. 2547
2 มาตรการทางกฎหมายในการใช้วิธีการคุมประพฤติแบบเข้ม
ปี พ.ศ. 2545
3 การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 กับกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา : ศึกษาปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับ เด็กติดผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดครรภ์มารดา
ปี พ.ศ. 2539
4 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ ของการต้องโทษจำคุกต่อผู้พ้นโทษ
5 พฤติกรรมทางเพศของผู้ติดยาเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยา
ปี พ.ศ. 2535
6 บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์และบริการทางสังคมสงเคราะห์ ต่อผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2534
7 การแสวงหาแนวทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการครอบครัว ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเคหะชุมชนคลองจั่น
8 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลต่อการไปประกอบอาชีพค้าประเวณีของสตรีไทยในต่างประเทศ
9 การพักการลงโทษ : ศึกษาเปรียบเทียบในระบบกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2533
10 บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์และบริการทางสังคม- สงเคราะห์ ต่อผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อโรคเอดส์
11 องค์การเอกชนในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพขององค์การสังคมสงเคราะห์เอกชน และองค์การพัฒนาเอกชน ในการพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2531
12 องค์การเอกชนในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพขององค์การสังคมสงเคราะห์เอกชน และองค์การพัฒนาเอกชน ในการพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 พฤติกรรมทางเพศของผู้ติดยาเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยา
14 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลต่อการไปประกอบอาชีพค้าประเวณีของสตรีไทยในต่างประเทศ
15 การแสวงหาแนวทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการครอบครัว ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเคหะชุมชนคลองจั่น