ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นักวิจัยอิสระ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยนครพนม.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2
2 ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา 2
3 มนทกานต์ ฉิมมามี 2
4 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 2
5 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 1
6 ธวัชชัย เทียนงาม 1
7 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 1
8 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 1
9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
10 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
11 สมนึก สุชัยธนาวนิช 1
12 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 1
13 อารีวรรณ ทับทอง 1
14 พักตร์เพ็ญ อินทุใส 1
15 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 1
16 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
17 มยุรา วิวรรธนะเดช 1
18 ประคองศิริ บุญคง 1
19 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
20 โอปอล์ ประภาวดี 1
21 ปกป้อง จันวิทย์ 1
22 Pokpong Junvith 1
23 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
24 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1
25 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 1
26 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1
27 ตะวัน มานะกุล 1
28 Tawan Manakun 1
29 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
30 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
31 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
32 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
33 ไม่มีข้อมูล 1
34 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
35 พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 1
3 2553 2
4 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 กลไกการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศไทย: สภาพการณ์ ปัญหา และข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
2 การทบทวนนิยาม ความหมาย รูปแบบ และแนวคิดที่เกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ
3 การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2555
4 ถอดบทเรียนการดำเนินมาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาในโรงพยาบาลนำร่อง 3 แห่ง : โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาลบาลตำรวจ และโรงพยาบาลศิริราช
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาสถานการณ์ งานวิจัยย้อนหลัง 10 ปี ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
6 ก้าวย่างและทางเดิน : สรุปผลการทำงานในระยะที่2 ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2552
7 การประเมินระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจากหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหม่