ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นววรรณ พันธุเมธา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2550 1
3 2539 1
4 2535 1
5 2533 3
6 2532 1
7 2530 1
8 2529 1
9 2528 2
10 2527 3
11 2526 3
12 2525 1
13 2524 2
14 2523 1
15 2510 1
16 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ความเปรียบเทียบในวรรณกรรมแปลงพงศาวดารจีน
ปี พ.ศ. 2550
2 ห นำอักษรเดี่ยว
ปี พ.ศ. 2539
3 ภาษาพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย พ.ศ. 2474 และ พ.ศ. 2475
ปี พ.ศ. 2535
4 การศึกษารูปแบบ และสำนวนภาษาที่ใช้ในหนังสือราชการไทยระหว่างปี พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ.2534
ปี พ.ศ. 2533
5 คำกริยาบอกเจตนาสื่อสารในภาษาไทย
6 การศึกษาประโยค 3 ชนิด ในภาษาไทยกับเจตนาของผู้พูดในนวนิยาย "โซ่สังคม" ของทมยันตี
7 วิวัฒนาการศัพท์การเมืองการปกครองไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7
ปี พ.ศ. 2532
8 ถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนในภาษาขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2530
9 ภาคแสดงในประโยคความเดียวของภาษาจีน และภาษาไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ
ปี พ.ศ. 2529
10 การใช้คำ เป็น ในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2528
11 คำกริยาบอกการเคลื่อนที่ในภาษาไทย
12 การศึกษาเปรียบเทียบคำลักษณนามในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยากับสมัยปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2527
13 เรื่องของคำ 4 พยางค์
14 ความสัมพันธ์ทางอรรถศาสตร์ระหว่างคำนามกับคำกริยาในประโยคภาษาไทย
15 คำขยายกริยาในภาษาถิ่นลำพูน
ปี พ.ศ. 2526
16 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คำบุพบทในสมัยสุโขทัย อยุธยา กับสมัยปัจจุบัน
17 สำนวนจีนและสำนวนไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ
18 การศึกษาเปรียบเทียบคำลักษณนามในภาษาเชียงใหม่กับภาษากรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2525
19 การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำประสมในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2524
20 การใช้คำ ที่ ซึ่ง อัน
21 การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยที่ใช้โฆษณา ในหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างปีพุทธศักราช 2519-2521
ปี พ.ศ. 2523
22 การศึกษากลุ่มประโยคในความเรียงภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2510
23 โครงสร้างของหน่วยแก่นของกริยาวลี