ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวลละออ แสงสุข
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อินทิรา นาคนัตร์ 8
2 ระพีพรรณ ทองห่อ 8
3 รสิกา อังกูร 6
4 พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ 5
5 ลีนา ลิ่มอภิชาต 4
6 ชำนาญ เต็มเมืองปัก 4
7 วิจิตพาณี เจริญขวัญ 4
8 ปาลีรัตน์ การดี 4
9 เฉลิมพล ศรีหงษ์ 4
10 วินิตา สุทธิสมบูรณ์ 4
11 ธีระ ทองประกอบ 4
12 มณี อัชวรานนท์ 4
13 จักรกฤช ศรีธนกฤช 4
14 ธรรมศักดิ์ ยีมิน 4
15 สุทัศน์ สุบินประเสริฐ 4
16 กัลยา มะโนนึก 4
17 อนุกูล พลศิริ 4
18 อรัสธรรม พรหมมะ 2
19 ภัทรฤดี ครองชนม์ 2
20 ศรีศักดิ์ สุนทรไชย 2
21 มงคล นาคนัตร์ 2
22 นาที เกิดอรุณ 2
23 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ 2
24 สุวพิชชา ประสิทธิชัญกิจ 2
25 วรชัย วิริยารมภ์ 2
26 วรสิกา อังกูร 2
27 นิศารัตน์ หวานชะเอม 2
28 คิม ไชยแสนสุข 2
29 เยาวชล ขุนแก้ว 2
30 ผ่องพรรณ สิทธิชัย 2
31 ธงชัย สมบูรณ์ 2
32 รุ่งรัตนา เขียวดารา 2
33 นพคุณ คุณาชีวะ 2
34 รังสรรค์ แสงสุข 2
35 ภูมิพัฒน์ ศิริพลานนท์ 2
36 นภัสวรรณ เพชรดอน 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 3
4 2550 4
5 2549 1
6 2548 2
7 2547 1
8 2545 1
9 2544 1
10 2543 1
11 2531 1
12 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 จิตสำนึกสาธารณะในเยาวชน : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2553
2 การเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
3 แรงจูงใจในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในช่วง 12 ปี (พ.ศ.2537-2549)
ปี พ.ศ. 2552
4 จิตสำนึกสาธารณะในเยาวชน : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
5 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6 จิตสำนึกสาธารณะในเยาวชน : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2550
7 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ศักยภาพและข้อจำกัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
8 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร
9 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
10 การศึกษาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2549
11 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ศักยภาพและข้อจำกัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ปี พ.ศ. 2548
12 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร
13 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2547
14 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2545
15 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2544
16 การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2543
17 การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2531
18 การศึกษาสมรรถภาพด้านการสอนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 การเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
20 แรงจูงใจในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในช่วง 12 ปี (พ.ศ.2537-2549)
21 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
22 จิตสำนึกสาธารณะในเยาวชน : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง