ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวลน้อย ตรีรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นวลน้อย ตรีรัตน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ผาสุก พงษ์ไพจิตร 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 8
3 กัปค์ฤทัย ปุงคานนท์ 5
4 แล ดิลกวิทยรัตน์ 5
5 วรรณี วุฒิฤทธากุล 4
6 สมคิด เลิศไพฑูรย์ 2
7 ตระกูล มีชัย 2
8 นพนันท์ วรรณเทพสกุล 2
9 ภิญโญ ตันพิทยคุปต์ 2
10 ทรายทิพย์ ธีระเดชพงศ์ 2
11 ปณิธาน วัฒนายากร 2
12 กฤตยชญ์ ไผ่เรือง 2
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
14 บังอร ทับทิมทอง 2
15 ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว 2
16 จักรกฤษณ์ ควรพจน์ 2
17 วีระพงษ์ บุญโญภาส 2
18 เสาวภา พรสิริพงษ์ 2
19 อ้อมบุญ ล้วนรัตน์ 2
20 ศยามล ไกยูรวงศ์ 2
21 วนิดา คุตตวัส 2
22 กมลทิพย์ คติการ 2
23 วิชิต เปานิล 2
24 เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2
25 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
26 ปิยวรรณ สุขศรี, 2520- 1
27 ธานี ชัยวัฒน์ 1
28 วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ 1
29 อิศรา ศานติศาสน์ 1
30 กรรณิการ์ ตรีภักดีตระกูล 1
31 เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 1
32 สันติ บุตรไชย 1
33 จาตุรนต์ อำไพ 1
34 อาคม ใจเหล็ก 1
35 สินชัย วังทรัพย์ดี 1
36 อัญชลี พินิจรักษ์ธรรม 1
37 นวลน้อย ตรีรัตน์ 1
38 ชัยพร เซียนพานิช 1
39 ประวิทย์ โรจน์กังสดาล 1
40 มณีศรี พันธุลาภ 1
41 ศิริมา บุนนาค 1
42 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
43 พักตร์พิมล ทองสมอาง 1
44 กมลศักดิ์ ตรีครุธพันธ์ 1
45 โศภิดา ศรีเจริญ 1
46 สุพรรณี เกลื่อนกลาด 1
47 ฌานพล รตนาภรณ์ 1
48 ชวพงษ์ นุ้ยสุข 1
49 สุริยา เธียรไพศาล 1
50 นภัสวรรณ บุญอยู่ 1
51 กุนทินี เมฆสุภะ 1
52 หนึ่งหทัย อินทขันตี 1
53 กิตติ ลิ่มสกุล 1
54 ไชยวุฒิ หวังสุกิจ 1
55 ชโยดม สรรพศรี 1
56 ปริชาติ ทองขุนดำ 1
57 นรา แป้นประหยัด 1
58 กันยา ประวิทย์ธนา 1
59 สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ 1
60 พิภพ ภู่เพ็ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 3
4 2553 6
5 2552 8
6 2550 10
7 2549 7
8 2548 4
9 2547 3
10 2546 1
11 2545 3
12 2544 5
13 2543 3
14 2542 6
15 2541 1
16 2540 4
17 2539 5
18 2538 1
19 2530 1
20 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างในตลาดบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
2 การเมืองและดุลอำนาจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
3 การเมืองและดุลอำนาจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
4 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเมืองเชียงคาน
ปี พ.ศ. 2554
5 พลวัตการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ต พ.ศ. 2515-2551
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา ปีงบประมาณ 2552
7 พลวัตวิถีการผลิตและการเปลี่ยนแปลงสังคม กรณีศึกษา : การตีเหล็กของชาวกูยชุมชนตะดอบ ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2553
8 บทบาทขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในการสร้างพื้นที่สาธารณะทางการเมืองผ่านรายการเวทีสาธารณะและนักข่าวพลเมือง
9 อิทธิพลทางวัฒนธรรมของนิตยสารหัวนอก
10 กระบวนการที่ทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า : กรณีศึกษามวยไทยผ่านสื่อโทรทัศน์
11 กระบวนการที่ทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า :
12 บทบาทขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในการสร้างพื้นที่สาธารณะทางการเมืองผ่านรายการเวทีสาธารณะและนักข่าวพลเมือง
13 อิทธิพลทางวัฒนธรรมของนิตยสารหัวนอก
ปี พ.ศ. 2552
14 การปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณด้านบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
15 การจัดการความรู้และการสร้างศักยภาพศาลยุติธรรมในศาลชำนัญพิเศษ
16 การประเมินผลการดำเนินโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ
17 ผลกระทบจากการจัดระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ
18 การปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย ศึกษาผ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
19 การปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย ศึกษาผ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
20 ผลกระทบจากการจัดระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ
21 การจัดการความรู้และสร้างศักยภาพศาลยุติธรรมในศาลชำนัญพิเศษ
ปี พ.ศ. 2550
22 ผลกระทบจากมาตรการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่มีต่อบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
23 การจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนากฎหมายและการศาลยุติธรรม และกำหนดแนวทางในการบริหารงานด้านการวิจัย
24 การออกแบบและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการบทบาทของอุดมศึกษาผ่านเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้ที่สร้างนวัตกรรม/มูลค่าเพิ่มภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศใหม่
25 การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการทางการเงินและการระดมทุนอุดมศึกษา(Financial and Funding Models) ตามแนวทางการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา
26 การจัดทำนโยบายแผนยุทธศาสตร์การวิจัยแลพัฒนากฎหมายและการศาลยุติธรรมและการกำหนดแนวทางในการบริหารงานด้านการวิจัย
27 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางของไทย
28 ศึกษาวิจัยและพัฒนาพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
29 การศึกษาวิจัยเรื่อง ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน
30 สภาพความรุนแรงของปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย
31 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ปี พ.ศ. 2549
32 โครงสร้างตลาดสุราในประเทศไทยหลังการเปิดเสรี
33 การผลิตและต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
34 บทบาทของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค
35 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่าง รัฐ ชุมชน และกลุ่มผลประโยชน์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
36 ความสัมพันธ์ของอำนาจทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงธุรกิจ ศึกษาเฉพาะกรณ๊ : สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
37 กลุ่มผลประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา 4 เทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
38 การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยจากโครงการ SML
ปี พ.ศ. 2548
39 การปฏิรูประบบสื่อ : โครงสร้างของระบบสื่อและการกำกับดูแลสื่อด้านโครงสร้าง
40 การศึกษาวิจัยเรื่อง ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน
41 สภาพความรุนแรงของปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย
42 ธุรกิจ รัฐ และคอร์รัปชั่น
ปี พ.ศ. 2547
43 โครงสร้างอำนาจในการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล
44 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
45 โครงสร้างตลาดและการกำกับดูแล หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
46 การประมาณการเศรษฐกิจนอกระบบและนโยบายสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2545
47 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ในประเทศไทย
48 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
49 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2544
50 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตสุราพื้นบ้านของชุมชนในประเทศไทย กรณีศึกษาการผลิตเหล้าขาวในจังหวัดเชียงรายและแพร่
51 การค้าประเวณี : กรณีนักศึกษาหญิงในกรุงเทพมหานคร
52 คอร์รัปชันในประเทศไทย : คอร์รัปชันในภาครัฐ ความเห็นและประสบการณ์
53 ธุรกิจ รัฐ และคอร์รัปชั่น
54 คอร์รัปชันในประเทศไทย : คอร์รัปชันในภาครัฐ ความเห็นและประสบการณ์
ปี พ.ศ. 2543
55 แบบจำลองวัฏจักรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ศึกษากรณี ผลจากระดับเทคโนโลยีและกำลังทุน
56 หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า : เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย
57 อุตสาหกรรมการพนัน ใน ไทย อังกฤษ อเมริกา และมาเลเซีย : เศรษฐกิจนอกกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2542
58 การวิเคราะห์พฤติกรรมของวัฏจักรราคา
59 โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนัง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
60 หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า : เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย
61 อุตสาหกรรมการพนัน ใน ไทย อังกฤษ อเมริกา และมาเลเซีย : เศรษฐกิจนอกกฎหมาย
62 การคอร์รัปชั่นในระบบราชการไทย
63 เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
64 ศึกษาวิจัยและพัฒนาพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ปี พ.ศ. 2540
65 การปรับตัวของรายรับและรายจ่ายรัฐบาลต่อภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทย
66 การคอร์รัปชั่นในระบบราชการไทย
67 เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย
68 การศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน ต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ ประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองพลวัตดุลยภาพครอบคลุม
ปี พ.ศ. 2539
69 การวิเคราะห์สร้างการเจริญเติบโตของการค้าในภูมิภาคเอเซียแฟซิฟิก
70 ประสิทธิภาพตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของไทยโดยวิธี Cointegration และ Error Correction Model
71 การศึกษาการไล่ทันกันทางด้านเทคโนโลยีของเศรษฐกิจไทย
72 ผลกระทบของข้อตกลงรอบอุรุกวัยที่มีต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการลดภาษีศุลกากรของประเทศไทย
73 ค่าจ้างขั้นต่ำกับภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
74 การศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน ต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ ประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองพลวัตดุลยภาพครอบคลุม
ปี พ.ศ. 2530
75 คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย