ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวลน้อย ตรีรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นวลน้อย ตรีรัตน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ผาสุก พงษ์ไพจิตร 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 8
3 กัปค์ฤทัย ปุงคานนท์ 5
4 แล ดิลกวิทยรัตน์ 5
5 วรรณี วุฒิฤทธากุล 4
6 สมคิด เลิศไพฑูรย์ 2
7 ตระกูล มีชัย 2
8 นพนันท์ วรรณเทพสกุล 2
9 ภิญโญ ตันพิทยคุปต์ 2
10 ทรายทิพย์ ธีระเดชพงศ์ 2
11 ปณิธาน วัฒนายากร 2
12 กฤตยชญ์ ไผ่เรือง 2
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
14 บังอร ทับทิมทอง 2
15 ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว 2
16 จักรกฤษณ์ ควรพจน์ 2
17 วีระพงษ์ บุญโญภาส 2
18 เสาวภา พรสิริพงษ์ 2
19 อ้อมบุญ ล้วนรัตน์ 2
20 ศยามล ไกยูรวงศ์ 2
21 วนิดา คุตตวัส 2
22 กมลทิพย์ คติการ 2
23 วิชิต เปานิล 2
24 เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 2
25 กันยา ประวิทย์ธนา 1
26 นรา แป้นประหยัด 1
27 สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ 1
28 กุนทินี เมฆสุภะ 1
29 ปริชาติ ทองขุนดำ 1
30 โศภิดา ศรีเจริญ 1
31 สุพรรณี เกลื่อนกลาด 1
32 พักตร์พิมล ทองสมอาง 1
33 หนึ่งหทัย อินทขันตี 1
34 พิภพ ภู่เพ็ง 1
35 กรรณิการ์ ตรีภักดีตระกูล 1
36 เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 1
37 กมลศักดิ์ ตรีครุธพันธ์ 1
38 สันติ บุตรไชย 1
39 นวลน้อย ตรีรัตน์ 1
40 ไชยวุฒิ หวังสุกิจ 1
41 ชโยดม สรรพศรี 1
42 กิตติ ลิ่มสกุล 1
43 อิศรา ศานติศาสน์ 1
44 ปิยวรรณ สุขศรี, 2520- 1
45 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
46 มณีศรี พันธุลาภ 1
47 ธานี ชัยวัฒน์ 1
48 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
49 วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ 1
50 จาตุรนต์ อำไพ 1
51 ศิริมา บุนนาค 1
52 อาคม ใจเหล็ก 1
53 สุริยา เธียรไพศาล 1
54 นภัสวรรณ บุญอยู่ 1
55 ชวพงษ์ นุ้ยสุข 1
56 อัญชลี พินิจรักษ์ธรรม 1
57 สินชัย วังทรัพย์ดี 1
58 ประวิทย์ โรจน์กังสดาล 1
59 ชัยพร เซียนพานิช 1
60 ฌานพล รตนาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 3
3 2553 6
4 2552 5
5 2550 3
6 2549 7
7 2548 1
8 2547 2
9 2546 1
10 2545 2
11 2544 2
12 2543 1
13 2542 2
14 2540 1
15 2539 5
16 2530 1
17 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเมืองเชียงคาน
ปี พ.ศ. 2554
2 พลวัตการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ต พ.ศ. 2515-2551
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา ปีงบประมาณ 2552
4 พลวัตวิถีการผลิตและการเปลี่ยนแปลงสังคม กรณีศึกษา : การตีเหล็กของชาวกูยชุมชนตะดอบ ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2553
5 บทบาทขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในการสร้างพื้นที่สาธารณะทางการเมืองผ่านรายการเวทีสาธารณะและนักข่าวพลเมือง
6 อิทธิพลทางวัฒนธรรมของนิตยสารหัวนอก
7 กระบวนการที่ทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า : กรณีศึกษามวยไทยผ่านสื่อโทรทัศน์
8 กระบวนการที่ทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า :
9 บทบาทขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในการสร้างพื้นที่สาธารณะทางการเมืองผ่านรายการเวทีสาธารณะและนักข่าวพลเมือง
10 อิทธิพลทางวัฒนธรรมของนิตยสารหัวนอก
ปี พ.ศ. 2552
11 ผลกระทบจากการจัดระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ
12 การปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย ศึกษาผ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
13 การปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย ศึกษาผ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
14 ผลกระทบจากการจัดระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ
15 การจัดการความรู้และสร้างศักยภาพศาลยุติธรรมในศาลชำนัญพิเศษ
ปี พ.ศ. 2550
16 ผลกระทบจากมาตรการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่มีต่อบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
17 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางของไทย
18 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ปี พ.ศ. 2549
19 โครงสร้างตลาดสุราในประเทศไทยหลังการเปิดเสรี
20 การผลิตและต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
21 บทบาทของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค
22 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่าง รัฐ ชุมชน และกลุ่มผลประโยชน์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
23 ความสัมพันธ์ของอำนาจทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงธุรกิจ ศึกษาเฉพาะกรณ๊ : สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
24 กลุ่มผลประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา 4 เทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยจากโครงการ SML
ปี พ.ศ. 2548
26 การปฏิรูประบบสื่อ : โครงสร้างของระบบสื่อและการกำกับดูแลสื่อด้านโครงสร้าง
ปี พ.ศ. 2547
27 โครงสร้างอำนาจในการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล
28 โครงสร้างตลาดและการกำกับดูแล หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
29 การประมาณการเศรษฐกิจนอกระบบและนโยบายสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2545
30 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ในประเทศไทย
31 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปี พ.ศ. 2544
32 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตสุราพื้นบ้านของชุมชนในประเทศไทย กรณีศึกษาการผลิตเหล้าขาวในจังหวัดเชียงรายและแพร่
33 การค้าประเวณี : กรณีนักศึกษาหญิงในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
34 แบบจำลองวัฏจักรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ศึกษากรณี ผลจากระดับเทคโนโลยีและกำลังทุน
ปี พ.ศ. 2542
35 การวิเคราะห์พฤติกรรมของวัฏจักรราคา
36 โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนัง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
37 การปรับตัวของรายรับและรายจ่ายรัฐบาลต่อภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
38 การวิเคราะห์สร้างการเจริญเติบโตของการค้าในภูมิภาคเอเซียแฟซิฟิก
39 ประสิทธิภาพตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของไทยโดยวิธี Cointegration และ Error Correction Model
40 การศึกษาการไล่ทันกันทางด้านเทคโนโลยีของเศรษฐกิจไทย
41 ผลกระทบของข้อตกลงรอบอุรุกวัยที่มีต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการลดภาษีศุลกากรของประเทศไทย
42 ค่าจ้างขั้นต่ำกับภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2530
43 คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัย