ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นฤปวัจก์ เงินวิจิตร 2
2 สิรนุช ลามศรีจันทร์ 2
3 อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ 2
4 พรรณี พักคง 2
5 สุมินทร์ สมุทคุปติ์ 2
6 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
7 นางสาว รัตนะ เสนาะ 1
8 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
9 วรดี จงอัศญากุล 1
10 นางกิติมา ศิวอาทิตย์กุล 1
11 วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
12 ประจิต จิรัปปภา 1
13 พัฒนา สุขประเสริฐ 1
14 วสันต์ ชุณห์วิจิตรา 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
16 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
17 ปรีชา การสุทธิ์ 1
18 นางสาวกมลาภา วัฒนประพัฒน์ 1
19 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
20 ณัฐนิชภู สุกิน 1
21 ฤทธี มีสัตย์ 1
22 สรัตนา เสนาะ 1
23 พีรนุช จอมพุก 1
24 สิริกร อนันเต่า 1
25 ธัญรัศม์ อัครวุฒิชยานนท์ 1
26 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
27 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
28 สมนิมิตร พุกงาม 1
29 ธันวา จิตต์สงวน 1
30 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
31 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 3
4 2551 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2547 2
9 2546 1
10 2524 1
11 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การปรับปรุงพันธุ์แฝกที่ปรับตัวได้ในสภาพน้ำท่วมและพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ปี พ.ศ. 2557
2 ประสิทธิภาพการบำบัดสารกัมมันตรังสีของหญ้าแฝกไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 ความเป็นพิษของโลหะหนักในแฝกและข้าวที่ปลูกในดินจากพื้นที่เหมืองแร่สังกะสี
4 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม
5 ศักยภาพของหญ้าแฝกในระบบการจัดการทรัพยากรและเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2551
6 การดูดใช้ธาตุกัมมันตรังสีจากโมนาไซต์โดยพืชบางชนิด
7 การใช้นิวเคลียร์เทคนิควิเคราะห์โลหะหนักในดินและพืชที่ปลูกในดินปนเปื้อนสังกะสีแคดเมียม และตะกั่ว
ปี พ.ศ. 2550
8 การวิเคราะห์โลหะหนักในหญ้าแฝกที่ปลูกในดินเหมืองแร่สังกะสี โดยเทคนิคทางนิวเคลียร์
ปี พ.ศ. 2549
9 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักบางชนิดโดยหญ้าแฝก
ปี พ.ศ. 2548
10 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักบางชนิดโดยหญ้าแฝก (จังหวัดกาญจนบุรี)
ปี พ.ศ. 2547
11 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักบางชนิดโดยหญ้าแฝก (จังหวัดกาญจนบุรี)
12 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้หญ้าแฝกในการบำบัดดินปนเปื้อนโลหะหนัก
ปี พ.ศ. 2546
13 การใช้หญ้าแฝกดูดซับโลหะหนักจากน้ำเสียและดินหาง
ปี พ.ศ. 2524
14 การศึกษาเกี่ยวกับการกำบังรังสีแกมมา