ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวพรรณ จารุรักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นวพรรณ จานุรักษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
2 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
3 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
4 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
5 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
6 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
7 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
8 ธีรพร ชินชัย 6
9 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
10 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
11 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
12 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
13 กมล สกุลวิระ 6
14 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
15 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
16 อลงกร อมรศิลป์ 6
17 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
18 ทศพร วิมลเก็จ 6
19 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
20 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
21 สันนิภา สุรทัตต์ 6
22 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
23 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
24 จินตนา จิรถาวร 6
25 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
26 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
27 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
28 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
29 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
30 อิศรางค์ นุชประยูร 6
31 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
32 ทายาท ดีสุดจิต 6
33 ยง ภู่วรวรรณ 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 นรินทร์ วรวุฒิ 2
36 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
37 วิสาข์ บุญเลิศ 1
38 เตือนจิตร น่วมจิตร 1
39 แสงทอง อินทร์บุหรั่น 1
40 ปฐวี งานมเลิศ 1
41 วิราภรณ์ โพธิศิริ 1
42 จิรภาสจงจิตวิมล 1
43 วัชรี ลิมปนสิทธิกุล 1
44 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
45 วศิน พุทธารี 1
46 สุเทพ เทอดอุดมธรรม 1
47 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
48 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2549 2
3 2547 3
4 2546 1
5 2544 1
6 2542 2
7 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การจำแนกความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เหมาะสมและ cost effectiveness ของแผนการวินิจฉัยโรคและหลอดเลือดสำหรับผู้ป่วยในชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
2 ไขมันในเลือด : ความสำคัญทางคลินิกและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
3 การแสวงหาแนวทางในการลดปัญหาด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มการรับการปันผลทางประชากรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
4 CK-MB activity และ CK-MB mass ในการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
5 มาตรฐาน ISO 15189: 2003 มาตรฐานสากล สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
6 สิบขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 15189: 2003: จากประสบการณ์ของห้องปฏิบัติการฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2546
7 ภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2544
8 ผลของยาอะโทรวาสเตตินขนาดสูงต่อระดับซีรีแอกทีพโปรตีนในพลาสมา ของผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดอันสเตเบิลแองไจนา
ปี พ.ศ. 2542
9 ระดับซีรีแอกทีฟโปรตีนในคนไทยปกติและผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
10 การสูญหายของโปรตีนพี 16 กับระยะเวลาการมีชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งตับชนิดเฮปปาโตเซลล์ลูล่าคาร์ซิโนม่า