ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวพรรณ จารุรักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นวพรรณ จานุรักษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
2 จินตนา จิรถาวร 6
3 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
4 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
5 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
6 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
7 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
8 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
9 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
10 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
11 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
12 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
13 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
14 กมล สกุลวิระ 6
15 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
16 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
17 ธีรพร ชินชัย 6
18 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
19 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
20 ยง ภู่วรวรรณ 6
21 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
22 ทศพร วิมลเก็จ 6
23 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
24 สันนิภา สุรทัตต์ 6
25 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
26 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
27 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
28 อลงกร อมรศิลป์ 6
29 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
30 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
31 อิศรางค์ นุชประยูร 6
32 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
33 ทายาท ดีสุดจิต 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
36 นรินทร์ วรวุฒิ 2
37 สุเทพ เทอดอุดมธรรม 1
38 วศิน พุทธารี 1
39 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
40 วิราภรณ์ โพธิศิริ 1
41 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
42 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
43 เตือนจิตร น่วมจิตร 1
44 วิสาข์ บุญเลิศ 1
45 แสงทอง อินทร์บุหรั่น 1
46 จิรภาสจงจิตวิมล 1
47 ปฐวี งานมเลิศ 1
48 วัชรี ลิมปนสิทธิกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 6
3 2549 2
4 2547 3
5 2546 1
6 2544 1
7 2542 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การจำแนกความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เหมาะสมและ cost effectiveness ของแผนการวินิจฉัยโรคและหลอดเลือดสำหรับผู้ป่วยในชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
2 อณูชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบและความสัมพันธ์ทางคลินิก
3 อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย
4 อณูชีววิทยาทางการแพทย์
5 อณูชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบและความสัมพันธ์ทางคลินิก
6 อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย
7 อณูชีววิทยาทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2549
8 ไขมันในเลือด : ความสำคัญทางคลินิกและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
9 การแสวงหาแนวทางในการลดปัญหาด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มการรับการปันผลทางประชากรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
10 CK-MB activity และ CK-MB mass ในการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
11 มาตรฐาน ISO 15189: 2003 มาตรฐานสากล สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
12 สิบขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 15189: 2003: จากประสบการณ์ของห้องปฏิบัติการฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2546
13 ภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2544
14 ผลของยาอะโทรวาสเตตินขนาดสูงต่อระดับซีรีแอกทีพโปรตีนในพลาสมา ของผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดอันสเตเบิลแองไจนา
ปี พ.ศ. 2542
15 ระดับซีรีแอกทีฟโปรตีนในคนไทยปกติและผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
16 การสูญหายของโปรตีนพี 16 กับระยะเวลาการมีชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งตับชนิดเฮปปาโตเซลล์ลูล่าคาร์ซิโนม่า