ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวดล เหล่าศิริพจน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ 11
2 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 5
3 สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ 5
4 ฉัตรชัย วีระนิติสกุล 4
5 นัทธมน คูณแสง 4
6 วรพล เกียรติกิตติพงษ์ 4
7 วทัตตา ฤทธิ์เจริญ 3
8 Sumittra Charojrochkul 3
9 ฟาติมา ปรียากร 3
10 จักราช คุณาเขมากร 3
11 บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล 3
12 ประเสริฐ ภวสันต์ 3
13 พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์ 3
14 อภิรัตน์ ไพศาลกิตติโชติ 2
15 อภิรัตน์ เลาห์บุตรี 2
16 Navadol Laosiripojana 2
17 พรทิพย์ วงศ์ชุโชโต 2
18 วราภรณ์ นวลแปง 2
19 อุทัยวรรณ อินทร์เจริญ 2
20 กฤศเดช วงศ์ธิดา 2
21 Suttichai Assabumrungrat 2
22 สุทิน คูหาเรืองรอง 1
23 พรทิพย์ วงศ์สุโชโต 1
24 จารุวัตร เจริญสุข 1
25 สมประสงค์ ศรีชัย 1
26 ภาวดี อังค์วัฒนะ 1
27 วราคม เนิดน้อย 1
28 Pipat Pichestapong 1
29 Verawat Champreda 1
30 วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 1
31 พิศิษฐ์ เกษี 1
32 วีระเชษฐ์ ขันเงิน 1
33 ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ 1
34 Rapeepong Suwanwarangkul 1
35 Wasana Jamsak 1
36 วาสนา เดชสุขโสภณ 1
37 Wassana Dedsuksophon 1
38 P.L. Douglas 1
39 E. Croiset 1
40 Waraporn Nualpang 1
41 อีริค ครอเซ 1
42 ปีเตอร์ ดักลาส 1
43 วาสนา แจ๋มศักดิ์ 1
44 Uthaiwan Injarean 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 3
3 2552 2
4 2551 6
5 2549 1
6 2548 1
7 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงด้วยกระบวนการออกซิเดชันบางส่วนของมีเทนโดยใช้โลหะว่องไวบนซีเรียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา: ผลของโลหะว่องไวชนิดต่างๆ บนตัวซีเรียมออกไซด์
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากวัตถุดิบภายในประเทศโดยบูรณาการกระบวนการผลิตเข้ากับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้
3 Hydrolysis/dehydration/aldol-condensation/hydrogenation of lignocellulosic biomass and biomass-derived carbohydrates in the presence of Pd/WO3-ZrO2 in a single reactor.
4 การประเมินวัฏจักรชีวิตของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์สำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
5 Design of a thermally integrated bioethanol-fueled solid oxide fuel cell system integrated with a distillation column
6 Combustion Synthesis of Ce0.9Gd0.1O1.95 for Use as an Electrolyte for SOFCs
ปี พ.ศ. 2551
7 การผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่อันประกอบด้วย Gas-to-Liquid (GTL), Biomass-to-Liquid (BTL), ก๊าซสังเคราะห์ (Synthesis gas) และ Dimethyl Ether (DME) จากวัตถุดิบประเภทต่างๆ ในประเทศไทย [49]
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ในเซลล์เชื้อเพลิง (ระยะที่ 3) [51]
9 การศึกษาวิจัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายอายุการใช้งานของตัวดูดซับซัลเฟอร์ [51]
10 การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวดูดซับปรอท [51]
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาตัวดูดซับของหน่วยกำจัดสิ่งปนเปื้อน [51]
12 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ในเซลล์เชื้อเพลิง ระยะที่ 2 [49]
ปี พ.ศ. 2549
13 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งเพื่อเป็นเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2548
14 การออกแบบระบบผลิตไฮโดรเจน ซึ่งใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในประเทศไทย เป็นสารตั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง