ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นลิน นิลอุบล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นลิน นิลอุบล
- Naline Nilubol
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 14
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
3 วาสนา โตเลี้ยง 4
4 สุนันทา คเชศะนันท์ 2
5 สง่า กุลปรีชา 2
6 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
7 ไม่มีข้อมูล 1
8 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
9 ปวีณา นวมเจริญ 1
10 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 1
11 Suchada Kaolaead 1
12 ดารารัตน์ รอดพยาธิ์ 1
13 Dilok Yenbutra 1
14 วรณพ วิยกาญจน์ 1
15 สมศักดิ์ นาคซื่อตรง 1
16 สนธวรรณ สุภัทรประทีป 1
17 กาญจนา จันทองจีน 1
18 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 1
19 วาสนา แสงพิทักษ์ 1
20 ณัฐพล กฤตยวรรณ 1
21 อภิรดี จันทร์ทอง 1
22 สินีนาถ เจียมอนุกูลกิจ 1
23 เพชรรัตน์ จันทรทิณ 1
24 สุภัชญา ดีมีชัย 1
25 กาญจนา คีระสมบูรณ์ 1
26 สุจินต์ ชลายนคุปต์ 1
27 ศศิ มะลิพันธุ์ 1
28 เกศกมล ไทยทอง, 2517- 1
29 ดวงกมล วิลาวรรณ 1
30 วินิจ ขำวิวรรธน์ 1
31 ส่งศรี กุลปรีชา 1
32 ธวัชชัย มงคลวัย 1
33 จันทร์ธิรา ลัภยพร 1
34 อรไท สุขเจริญ 1
35 พัชรี วรานุเคราะห์โชค 1
36 อัจฉรา สุจิตวนิช 1
37 วันฤดี นิ่มเจริญวงศ์ 1
38 นิคม ชัยศิริ 1
39 ขจีนาฏ โพธิเวชกุล 1
40 นตพร ศุภณัฐเศรษฐกุล 1
41 บัณฑูร พลอยสุวรรณ 1
42 สุรีนา ชวนิชย์ 1
43 โชตนา ประมวลวัลลิกุล 1
44 ศุภชัย สมัปปิโต 1
45 พิชัย โตวิวิชญ์ 1
46 ประยูรศรี วัฒนโกศล 1
47 ประไพพิศ สุปรารภ 1
48 บุปผา หลักเรืองทรัพย์ 1
49 สัณห์ พณิชยกุล 1
50 อ้อยทิพย์ กาญจนปัญจพล 1
51 จันทิมา จันทร์ฉาย 1
52 กรรณิกา อัมพะเนตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 3
2 2546 1
3 2545 1
4 2543 1
5 2542 1
6 2541 1
7 2539 1
8 2537 4
9 2536 6
10 2534 2
11 2533 1
12 2532 2
13 2530 3
14 2528 1
15 2525 1
16 2522 2
17 2521 1
18 2516 1
19 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิกโดย Streptococcus zooepidemicus UN-7
2 การหมักแบบเฟดแบตช์เพื่อผลิตกรดจิบเบอเรลลิก
3 การแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของกรดไฮยาลูโรนิกจากการหมักด้วยเยื่อแผ่นกรอง
ปี พ.ศ. 2546
4 ผลของการใช้ยีสต์สกัดทดแทนปลาป่นบางส่วนในอาหารต่อการเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2545
5 การแยกเซลล์ยีสต์จากตะกอนซิเทรตในน้ำหมักและผลต่อศักยภาพการหมักในการผลิตกรดมะนาว
ปี พ.ศ. 2543
6 ผลของสารสกัดจากเชื้อรา Glomerella cingulata ต่อการเจริญของเปล้าน้อยที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2542
7 ผลของแบคทีเรียปนเปื้อนต่อการเจริญและการผลิตเอทานเอลของ Saccharomyces cerevisiae
ปี พ.ศ. 2541
8 ความแปรปรวนที่ได้จากการชักนำด้วยสารเอทิลมีเทนซัลโฟเนตและจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคำฝอย Carthamus tinctorius Linn.
ปี พ.ศ. 2539
9 การผลิตกรดมะนาวโดย Candida oleophila NN-39 จากสารละลายน้ำตาลที่ได้จากการย่อยกากมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2537
10 การปรับปรุงสายพันธุ์ Candida Oleophila C-73 เพื่อผลิตกรดมะนาว
11 การคัดเลือกและการใช้โมโนโคลนัลแอนติบอดีรวมกัน เพื่อเสริมการทำปฏิกิริยากับเซลล์มะเร็งตับคน
12 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสปอร์ของเชื้อรา Gibberella fujikuroi
13 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตจิบเบอเรลลิน โดย Gibberella fujikuroi N9-34
ปี พ.ศ. 2536
14 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดมะนาวในถังหมักขนาด 5 ลิตรโดยเชื้อ Aspergillus niger A185
15 การแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของฮอร์โมน เอชซีจี จากปัสสาวะหญิงมีครรภ์ และการเตรียมแอนติบอดีต่อ เอชซีจี ในกระต่าย
16 การแยกและการตกผลึกกรดมะนาวจากน้ำหมัก
17 การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2, การปรับปรุงสายพันธุ์ของเชื้อรา Gibberella fugikuroi : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
18 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเพนิซิลิน จี โดย Penicillium chrysogenum ที่กลายพันธุ์
19 การปรับปรุงสายพันธุ์ Penicillium chrysogenum N-151 เพื่อเพิ่มผลผลิตเพนนิซิลลิน จี โดยวิธีการกลายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2534
20 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารตั้งต้นสเตียรอยด์จากสเตียรอลพืช โดย Mycobacterium fortuitum
21 การกลายพันธุ์ Penicillium chrsogenum เพื่อเพิ่มผลผลิตเพนิซิลลิน จี
ปี พ.ศ. 2533
22 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตจิบเบอเรลลินในถังหมัก
ปี พ.ศ. 2532
23 พัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต : รายงานผลการวิจัย
24 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตจิบเบอเรลลินโดยเชื้อรา Gibberella fujikuroi C
ปี พ.ศ. 2530
25 การแยก การทำให้บริสุทธิ์ และการจำแนกโครงสร้างของอนุพันธ์ ที่แปรรูปจากกรดลิโทโคลิกโดยเชื้อรา Absidia sp. BA16
26 การผลิตกลูโคอะไมเลสโดย Rhizopus sp. สายพันธุ์ II ในอาหารเหลว
27 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถแปรรูปกรดลิโทโคลิก ให้เป็นกรดน้ำดีชนิดที่มีประโยชน์
ปี พ.ศ. 2528
28 การย่อยแป้งด้วยเชื้อราที่ถูกตรึง
ปี พ.ศ. 2525
29 สารต่อต้านเชื้อราที่ผลิตโดย Streptomyces sp. CU 279 จากดินในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
30 การสร้างภูมิคุ้มกันต่อพิษงูเห่าในแกะ โดยการกระตุ้นของพิษงูที่อยู่ในรูปโพลิเมอร์ : รายงานผลการวิจัย
31 อิทธิพลของอนุพันธ์บางตัวของโรดานีนที่มีต่อการเจริญเติบโต ของแบคทีเรียบางชนิดที่ทำให้เกิดโรค
ปี พ.ศ. 2521
32 การทำลายพิษงูเห่าโดยการทำให้อยู่ในรูปของโพลิเมอร์และคุณสมบัติ ของการเป็นแอนติเจนของโพลิเมอร์ในหนู
ปี พ.ศ. 2516
33 The use of filter paper as ablood transportmedium in the detection of dengue- Hai-antibody