ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นลินี ศรีพวง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาสถานะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสกับอนุภาคนาโนและมาตรการความปลอดภัย
2 การศึกษาสถานะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสกับอนุภาคนาโน และมาตรการความปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2553
3 การบริหารจัดการการดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษาวิจัยด้านการวิเคราะห์โครงสร้างบทบาทหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคภัย
ปี พ.ศ. 2546
5 ผลกระทบของสารทำละลาย จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
6 การศึกษาผลของสารละลายตะกั่วอะซิเตทต่อเยื่อเซลล์กระเพาะอาหารและลำไส้