ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นลินี รุ่งเรืองศรี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 4
3 2551 2
4 2550 3
5 2549 2
6 2548 1
7 2547 3
8 2545 2
9 2544 2
10 2543 2
11 2536 1
12 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 พันธุกรรมของไม้พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre
2 พันธุกรรมของไม้พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาระบบการถ่ายยีนที่ปราศจากยีนเครื่องหมาย เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีโปรตีนคุณภาพสูง
4 กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิกและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ Rice ragged Stunt Virus.
5 การพัฒนาระบบการถ่ายยีนที่ปราศจากยีนเครื่องหมาย เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีโปรตีนคุณภาพสูง
6 การศึกษาการเพาะเลี้ยงแคลลัสของข้าวเหนียวพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกทางภาคเหนือ และการถ่ายยีนในแคลลัสของข้าวเหนียวโดยใช้เชื้ออโกรแบคทีเรียม
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนาระบบการถ่ายยีนที่ปราศจากยีนเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีโปรตีนคุณภาพสูง
8 กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิก และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ Rice ragged stunt virus
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาโครโมโซมกล้วยพันธุ์พื้นบ้านของภาคเหนือ
10 การศึกษาโครโมโซมกล้วยพันธุ์พื้นบ้านของภาคเหนือ
11 การศึกษาโครโมโซมกล้วยพันธุ์พื้นบ้านของภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2549
12 กายวิภาคในการก่อโรคข้าวใบหงิกและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของ Rice ragged Stunt Virus.
13 การศึกษาการเพาะเลี้ยงแคลลัสของข้าวเหนียวพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกทางภาคเหนือ และการถ่ายยีนในแคลลัสของข้าวเหนียวโดยใช้เชื้ออโกรแบคทีเรียม
ปี พ.ศ. 2548
14 การแช่แข็งไม้ป่าเนื้อแข็งเพื่อการอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2547
15 การแช่แข็งไม้ป่าเนื้อแข็งเพื่อการอนุรักษ์ (ปี 2547)
16 การแช่แข็งไม้ป่าเนื้อแข็งเพื่อการอนุรักษ์ (ปี 2548)
17 การแช่แข็งไม้ป่าเนื้อแข็งเพื่อการอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2545
18 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุกรรมระดับโมเลกุลของกล้วยไทย
19 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุกรรมระดับโมเลกุลของกล้วยไทย
ปี พ.ศ. 2544
20 การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพืชป่าโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
21 การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพืชป่าโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2543
22 การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพืชป่าโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (ปี 2543)
23 การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพืชป่าโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2536
24 การแยกโปรโตพลาสท์ของมันฝรั่ง เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแคลไล (Calli)