ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นฤมล แสงประดับ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 แมลงช้างกรามโต (อันดับ Megaloptera) ในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การตอบสนองระยะยาวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในลำธารต้นน้ำ
3 การสอบเทียบเมทริกซ์ชีวภาพสำหรับการประเมินคุณภาพน้ำแบบเร็วด้วยวิธีทางชีวภาพในลำธารต้นน้ำ
ปี พ.ศ. 2557
4 การสอบเทียบเมทริกซ์ชีวภาพสำหรับการประเมินคุณภาพน้ำแบบเร็วด้วยวิธีทางชีวภาพในลำธารต้นน้ำ
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาเมทริกซ์ชีวภาพสำหรบัการประเมินคุณภาพแม่น้ำแบบเร็วในแม่น้ำพอง
ปี พ.ศ. 2555
6 โครงสร้างชุมชนและความผิดปกติของรูปร่างส่วนปากของหนอนแดงในแม่น้ำพอง
ปี พ.ศ. 2554
7 โครงสร้างชุมชนและความผิดปกติของรูปร่างส่วนปากของหนอนแดงในแม่น้ำพอง II
8 การพัฒนาเมทริกซ์ชีวภาพสำหรบัการประเมินคุณภาพแม่น้ำแบบเร็วในแม่น้ำพอง II
9 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและสัตว์มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในอ่างเก็บน้ำน้ำงึม 3 ส.ป.ป. ลาว
10 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและสัตว์มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในอ่างเก็บน้ำน้ำงึม 3 ส.ป.ป. ลาว
ปี พ.ศ. 2553
11 โครงสร้างชุมชนและความผิดปกติของรูปร่างส่วนปากของหนอนแดงในแม่น้ำพอง
12 การพัฒนาเมทริกซ์ชีวภาพสำหรบัการประเมินคุณภาพแม่น้ำแบบเร็วในแม่น้ำพอง
13 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่แก่งละว้า (เพิ่มเติม 2551)
14 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่แก่งละว้า (เพิ่มเติม 2551)
15 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่แก่งละว้า (เพิ่มเติม 2551)
16 ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในพื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม
17 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและปลาในลำธารสาขาของอ่างเก็บน้ำน้ำงึม 1 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2552
18 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่แก่งละว้า
19 ความหลากชนิดและการกระจายตัวของตัวอ่อนแมลงปอในแม่น้ำพอง
20 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและสัตว์มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในอ่างเก็บน้ำน้ำงึม 3 ส.ป.ป. ลาว
21 ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงของไทยและส.ป.ป.ลาว
ปี พ.ศ. 2551
22 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและสัตว์มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในอ่างเก็บน้ำน้ำงึม 3 ส.ป.ป. ลาว
23 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราในน้ำและปลาในลุ่มน้ำชี
24 คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก ที่บริโภคในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
25 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า
ปี พ.ศ. 2550
26 ความหลากหลายของแมลงชีปะขาวและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบริเวณอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2549
27 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอนุภาคปริมาณสารอินทรีย์ และสังคมของสัตว์หน้าดินขนาดเล้กในลำธารต้นน้ำที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2543
28 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของตะกอนดินในลำน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2542
29 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ไม่มีีกระดูกสันหลังหน้าดินกับปัจจัยด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2525
30 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เป็นอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 ความหลากหลายและโครงสร้างชุมชนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำธารต้นน้ำของน้ำยอนและน้ำโม้ ในอำเภอไซยสมบูรณ์ จังหวัดเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
32 ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น
33 การสลายเศษซากใบไม้: กรณีศึกษาป่าเต็งรัง ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น