ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นฤมล แสงประดับ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 แมลงช้างกรามโต (อันดับ Megaloptera) ในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การตอบสนองระยะยาวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในลำธารต้นน้ำ
3 การสอบเทียบเมทริกซ์ชีวภาพสำหรับการประเมินคุณภาพน้ำแบบเร็วด้วยวิธีทางชีวภาพในลำธารต้นน้ำ
ปี พ.ศ. 2557
4 การสอบเทียบเมทริกซ์ชีวภาพสำหรับการประเมินคุณภาพน้ำแบบเร็วด้วยวิธีทางชีวภาพในลำธารต้นน้ำ
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาเมทริกซ์ชีวภาพสำหรบัการประเมินคุณภาพแม่น้ำแบบเร็วในแม่น้ำพอง
ปี พ.ศ. 2555
6 โครงสร้างชุมชนและความผิดปกติของรูปร่างส่วนปากของหนอนแดงในแม่น้ำพอง
7 ระบบสนันสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริหารระยะที่2ภาคเหนือตอนบน:ความเสี่ยงทางกายภาพในระบบการผลิตพืช
ปี พ.ศ. 2554
8 โครงสร้างชุมชนและความผิดปกติของรูปร่างส่วนปากของหนอนแดงในแม่น้ำพอง II
9 การพัฒนาเมทริกซ์ชีวภาพสำหรบัการประเมินคุณภาพแม่น้ำแบบเร็วในแม่น้ำพอง II
10 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า
11 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและสัตว์มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในอ่างเก็บน้ำน้ำงึม 3 ส.ป.ป. ลาว
12 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและสัตว์มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในอ่างเก็บน้ำน้ำงึม 3 ส.ป.ป. ลาว
ปี พ.ศ. 2553
13 โครงสร้างชุมชนและความผิดปกติของรูปร่างส่วนปากของหนอนแดงในแม่น้ำพอง
14 การพัฒนาเมทริกซ์ชีวภาพสำหรบัการประเมินคุณภาพแม่น้ำแบบเร็วในแม่น้ำพอง
15 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่แก่งละว้า (เพิ่มเติม 2551)
16 คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่บริโภคในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
17 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่แก่งละว้า (เพิ่มเติม 2551)
18 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่แก่งละว้า (เพิ่มเติม 2551)
19 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและปลาในลำธารสาขาของอ่างเก็บน้ำน้ำงึม 1 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
20 ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในพื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม
21 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและปลาในลำธารสาขาของอ่างเก็บน้ำน้ำงึม 1 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2552
22 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่แก่งละว้า
23 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่แก่งละว้า
24 ความหลากชนิดและการกระจายตัวของตัวอ่อนแมลงปอในแม่น้ำพอง
25 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและสัตว์มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในอ่างเก็บน้ำน้ำงึม 3 ส.ป.ป. ลาว
26 ความหลากหลายและคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงของไทยและส.ป.ป.ลาว
ปี พ.ศ. 2551
27 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและสัตว์มีกระดูกสันหลังบางกลุ่มในอ่างเก็บน้ำน้ำงึม 3 ส.ป.ป. ลาว
28 คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่บริโภคในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
29 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่แก่งละว้า
30 คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่มีการบริโภคในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ภูตากาและเขื่อนอุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น
31 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราในน้ำและปลาในลุ่มน้ำชี
32 คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก ที่บริโภคในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
33 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า
ปี พ.ศ. 2550
34 ความหลากหลายของแมลงชีปะขาวและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบริเวณอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2549
35 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอนุภาคปริมาณสารอินทรีย์ และสังคมของสัตว์หน้าดินขนาดเล้กในลำธารต้นน้ำที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2544
36 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของตะกอนดินในลำน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2543
37 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของตะกอนดินในลำน้ำพอง
38 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของตะกอนดินในลำน้ำพอง
39 การวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับชุมชนใกล้แม่น้ำพอง
ปี พ.ศ. 2542
40 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ไม่มีีกระดูกสันหลังหน้าดินกับปัจจัยด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2525
41 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เป็นอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
42 ความหลากหลายและโครงสร้างชุมชนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำธารต้นน้ำของน้ำยอนและน้ำโม้ ในอำเภอไซยสมบูรณ์ จังหวัดเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
43 ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น
44 การสลายเศษซากใบไม้: กรณีศึกษาป่าเต็งรัง ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาการระบาดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า