ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นฤมล อินทร์ประสิทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2552 4
5 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรีย (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (open approch) เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียนการภายใต้กรอบแนวคิดเรื่อง การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESD)
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการ "รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ไปใช้ในการพัฒนาครูและศึกษานิเทศก์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
ปี พ.ศ. 2552
4 การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของครูในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน
5 การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของครูในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน
6 การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของครูในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน
7 การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน