ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นฤมล อรุโณทัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Narumol Ramnut
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นภัส กอร์ดอน 5
2 สุริยา วีรวงศ์ 5
3 นฤมล บรรจงจิตร์ 3
4 อเนกพล เกื้อมา 3
5 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 3
6 ประโยชน์ เจริญสุข 3
7 อมรา พงศาพิชญ์ 3
8 ภศิกา ผลารักษ์ 3
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
10 นนทชา แสวงรุจน์ 2
11 จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ 2
12 พลาเดช ณ ป้อมเพชร 2
13 เมธิรา ไกรนที 2
14 พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 2
15 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
16 อุษา โคตรศรีเพชร 2
17 ทิพย์รัตน์ สุภา 2
18 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 2
19 สุวัฒนา ธาดานิติ 2
20 อัครเดช ไชยเพิ่ม 2
21 ดำรงค์ วัฒนา 2
22 รัตนา จารุเบญจ 2
23 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 2
24 นิตยา กัทลีรดะพันธุ์ 2
25 สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม 1
27 ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย 1
28 กอบกุล สามัคคี 1
29 กุณฑี สว่างวงศ์ธรรม 1
30 จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี 1
31 เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส 1
32 ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ 1
33 ประไพพิศ โอฬารวัฒน์ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 1
35 วิษฬาห์ ชีวะสาธน์ 1
36 ฌาณิญา จินดามล 1
37 ปิยาพร อรุณพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 3
4 2552 5
5 2551 1
6 2550 3
7 2549 4
8 2548 1
9 2547 1
10 2546 1
11 2545 1
12 2544 2
13 2543 4
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การถักทออนาคตสู่โลกข้ามพรมแดน : แนวทางส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้อพยพในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาปฏิบัติการชุมชนทางเลือกในบริบทสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 ประชาสังคมและชุมชนเข้มแข็งในบริบทของกลุ่มชายขอบ: กรณีศึกษากลุ่มชาวเลในประเทศไทย
4 การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเสริมและอาชีพทางเลือกของชาวอูรักลาโว้ยในจังหวัดภูเก็ต
5 ความเสี่ยงและความมั่นคงของมนุษย์บนเส้นทางสู่สังคมความรู้
ปี พ.ศ. 2552
6 งานวิจัยด้านสังคมวัฒนธรรม โครงการศึกษาจัดทำเอกสารพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
7 การศึกษาเปรียบเทียบ "เศรษฐกิจพอเพียง" ในบริบทของชุมชนพื้นเมืองที่อยู่กับป่าและทะเล
8 พัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานชุมชนอูรักลาโว้ยในพื้นที่ภูเก็ตจากมุมมองนิเวศวัฒนธรรม
9 การประยุกต์แนวความคิดและแผนพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่สู่การปฎิบัติ
10 พัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานชุมชนอูรักลาโว้ยในพื้นที่ภูเก็ตจากมุมมองนิเวศวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2551
11 Investigation of silica monolith as a non-polar matrix retainer for nitrosamines determination
ปี พ.ศ. 2550
12 ประชาสังคมและชุมชนเข้มแข็งในบริบทของกลุ่มชายขอบ : กรณีศึกษากลุ่มชาวเลในประเทศไทย
13 มิติทางวัฒนธรรมในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง : กรณีศึกษาชุมชนท่าบ่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
14 การจัดการความรู้เพื้อฟื้นฟูชุมชนและรับมือกับภัยพิบัติ : กรณีศึกษา บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2549
15 บทบาทขององค์กรธุรกิจในการส่งเสริมการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา : กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างชุมชนสะพลีกับชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท
16 การศึกษาฮีตสิบสองในฐานะเครื่องมือเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นทางสังคมของชุมชนอีสาน
17 ประชาสังคมและชุมชนเข้มแข็งในบริบทของกลุ่มชายขอบ : กรณีศึกษากลุ่มชาวเลในประเทศไทย
18 ประชาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง ในบริบทของกลุ่มชายขอบ : กรณีศึกษากลุ่มชาวเลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
19 กระบวนการเกิดจิตสำนึกสาธารณะของชุมชนบางลำพู
ปี พ.ศ. 2547
20 การประยุกต์แนวความคิดและแผนพัฒนาเมือง และชุมชนน่าอยู่สู่การปฎิบัติ
ปี พ.ศ. 2546
21 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2545
22 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม : ศึกษากรณี ชาวเลสังกาอู้ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
ปี พ.ศ. 2544
23 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
24 ศึกษาการจ้างเหมางานไปทำที่บ้าน
ปี พ.ศ. 2543
25 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลองค์การมหาชน
26 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลองค์การมหาชน
27 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
28 ศึกษาการจ้างเหมางานไปทำที่บ้าน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเสริมและอาชีพทางเลือกของชาวอูรักลาโว้ยในจังหวัดภูเก็ต