ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นฤมล ลีลายุวัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- นฤมล โลหะรัตน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 12
2 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 11
3 เทอดไทย ทองอุ่น 10
4 นงนุช เศรษฐเสถียร 9
5 ชาตรี เศรษฐเสถียร 9
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 7
7 จตุพร วิชิตสระน้อย 6
8 เทวัญ สุวานิช 6
9 นันทรัตน์ โฆมานะสิน 6
10 นาถธิดา วีระปรียากูร 6
11 สุชาติ ศิริใจชิงกุล 5
12 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
13 ปณคพร วรรณานนท์ 4
14 พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร 3
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
16 เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 3
17 ธีระ ฤทธิรอด 3
18 ฐานีย์ เริงฤทธิ์ 2
19 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
20 ภัทรพงษ์ มกรเวส 2
21 จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ 2
22 ดวงฤดี จังตระกูล 2
23 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 2
24 ณิชานันทน์ ปัญญาเอก 1
25 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 1
26 อรทัย ตันกำเนิดไทย 1
27 กรกนก อิงคนินันท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 5
5 2556 2
6 2555 2
7 2554 7
8 2553 17
9 2552 20
10 2551 6
11 2550 8
12 2549 6
13 2548 1
14 2547 2
15 543 53
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลของการฝึกออกกำลังกายแกว่งแขนแบบประยุกต์ต่อภาวะเครียดจากออกซิเดชั่นและภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซุลิน ในผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิก
ปี พ.ศ. 2559
2 ผลการฝีกออกกำลังกายแกว่งแขนแบบประยุกต์ต่อภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น และภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน ในผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิก
3 กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
ปี พ.ศ. 2558
4 กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
ปี พ.ศ. 2557
5 ผลด้านการป้องกันของลูกใต้ใบต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและระบบประสาทอัตโนมัติหลังจากการออกกำลังกายอย่างหนัก
6 ผลของระดับความหนักของการออกกำลังกายต่อการใช้แหล่งพลังงานในขณะออกกำลังกายในนักกีฬาและผู้ป่วยเมแทบอลิซึม
7 ผลกระทบของอาหารและการออกกำลังกายต่อระบบภูมิคุ้มกันและเมแทบอลิซึม ในคนไทย
8 กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
9 ศักยภาพของเครื่องดื่มผสมใยอาหารชนิดละลายน้ำสกัดจากรำข้าวต่อโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
ปี พ.ศ. 2556
10 ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดจากข้าวสีต่อการภาวะเครียดจากออกซิเดชั่นและไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ (มุ่งเป้า)
11 กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
ปี พ.ศ. 2555
12 ศักยภาพของเครื่องดื่มผสมใยอาหารชนิดละลายน้ำสกัดจากรำข้าวต่อโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
13 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของน.ส.จงจิรา บุญทองแก้ว
ปี พ.ศ. 2554
14 ศักยภาพของเครื่องดื่มผสมใยอาหารชนิดละลายน้ำสกัดจากรำข้าวต่อโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
15 ผลของน้ำส้มต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2
16 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
17 ผลด้านการป้องกันของลูกใต้ใบต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและระบบประสาทอัตโนมัติหลังจากการออกกำลังกายอย่างหนัก
18 กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
19 ฤทธิ์และกลไกของสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการฟื้นสภาพจากภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา
20 ฤทธิ์และกลไกของสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการฟื้นสภาพจากภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา
ปี พ.ศ. 2553
21 ผลของระดับความหนักของการออกกำลังกายต่อการใช้แหล่งพลังงานในขณะออกกำลังกายในนักกีฬาและผู้ป่วย
22 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ (ปีที่ 2) : ภายใต้โครงการชุด ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปรกติ
23 สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
24 ระดับไขมันและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
25 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
26 การประยุกต์ใช้ลูกใต้ใบในการสร้างเสริมสุขภาพ
27 ฤทธิ์และกลไกสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการเร่งการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาทหลังจากการบาดเจ็บ
28 ฤทธิ์และกลไกสารสกัดลูกใต้ใบต่อการลดภาวะความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในสัตว์ทดลองที่เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อม
29 ฤทธิ์และกลไกของสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการฟื้นสภาพจากภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา
30 ศักยภาพของเค้กที่ประกอบด้วยไขมันต่ำและอินนูลินต่อเมแทบอลิซึมของไขมันและการดูดซึมเกลือแร่ในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
31 ฤทธิ์และกลไกของสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการฟื้นสภาพจากภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา
32 ผลของน้ำส้มต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2
33 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
34 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
35 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
36 ฤทธิ์และกลไกของสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการฟื้นสภาพจากภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา
37 ศักยภาพของเค้กที่ประกอบด้วยไขมันต่ำและอินนูลินต่อ เมแทบอลิซึมของไขมันและการดูดซึมเกลือแร่ ในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
ปี พ.ศ. 2552
38 ผลของการออกกำลังกายส่วนแขนต่อเมแทบอลิซึมในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2
39 ฤทธิ์และกลไกของสารสกัดลูกใต้ใบ ต่อการฟื้นสภาพจากภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา
40 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
41 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถนภาพทางกายของนักกีฬา
42 การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพจากมะม่วงหิมพานต์
43 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
44 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อ
45 การศึกษาศักยภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์ ในการต้านความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
46 ศักยภาพของอาหารเสริมเพื่อก้าวสู่ความเป็นแชมป์ของนักกีฬาโรงเรียนกีฬา
47 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
48 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ ต่อการใช้พลังงานขณะพักและการบรรเทาความปวดกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายอย่างหนัก
49 โครงการศักยภาพของอาหารเสริมเพื่อก้าวสู่ความเป็นแชมป์ของนักกีฬาโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น
50 สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
51 ระดับไขมันและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
52 สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
53 ระดับไขมันและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
54 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกัน โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ (ปีที่ 2)
55 สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
56 ระดับไขมันและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
57 การสำรวจศักยภาพของ มะม่วง ในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
ปี พ.ศ. 2551
58 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ ต่อการใช้พลังงานขณะพักและการบรรเทาความปวดกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายอย่างหนัก
59 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
60 สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
61 ระดับความหนักของการแกว่งแขนในผู้มีสุขภาพปกติ และการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติขณะแกว่งแขนในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2
62 ระดับไขมันและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
63 ระดับไขมันและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
ปี พ.ศ. 2550
64 ระดับความหนักของการแกว่งแขนในผู้มีสุขภาพปกติ และการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติขณะแกว่งแขนในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2
65 สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
66 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ (ปีที่ 2) : ภายใต้โครงการชุด ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปรกติ
67 ระดับไขมันและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
68 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
69 ผลของการออกกำลังกายส่วนแขนต่อเมแทบอลิซึมในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2
70 ระดับไขมันและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
71 แนวทางการพัฒนาชุมชนวัดชลอ เพื่อการท่องเที่ยว จ.นนทบุรี
ปี พ.ศ. 2549
72 ผลของการออกกำลังกายส่วนแขนต่อเมแทบอลิซึมในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2
73 การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกันโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ
74 ระดับไขมันและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ II
75 ประสิทธิผลของการรำไม้พลองต่อเมแทบอลิซึมและการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
76 ผลของการออกกำลังกายส่วนแขนต่อเมแทบอลิซึมในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2
77 ผลของการออกกำลังกายส่วนแขนต่อเมแทบอลิซึม ในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2
ปี พ.ศ. 2548
78 ระดับไขมันและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
ปี พ.ศ. 2547
79 ผลของการออกกำลังกายส่วนแขนต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2
80 ผลของการออกกำลังกายส่วนแขนต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
81 ดัชนีไกลซีมิกโหลดและผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในระยะฉับพลันของอาหารไทย
82 ผลของน้ำมะม่วงหิมพานต์ต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาจักรยาน
83 ผลของระดับความหนักของการออกกำลังกายและเพศต่อการใช้แหล่งพลังงาน การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และระบบประสาทอัตโนมัติ ในขณะออกกำลังกายในนักกีฬาจักรยาน ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และผู้ป่วยไขมันเลือดผิดปกติ
84 ผลของอาหารเสริมก่อนฟื้นสภาพจากการออกกำลังกายในนักกีฬาฟุตบอล
85 ผลกระทบภาวะระดับตับไขมันในเลือดผิดปกติและการบริโภคงาดำต่อสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในคนไทยที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
86 สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
87 การพัฒนาผงที่มีสารเส้นใยอาหารสูงและไลโคปีนผงจากกากมะเขือเทศและการศึกษาถึงการให้ประโยชน์ด้านสุขภาพ