ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นฤมล บุญกระจ่าง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 6
2 2557 1
3 2555 1
4 2550 1
5 2548 2
6 2544 1
7 543 49
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน
2 การพัฒนาเครื่องคัดแยกก้อนกรวดออกจากข้าวกล้องเพื่อวิสาหกิจชุมชน
3 การปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวชุมชน
4 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน
5 การปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวชุมชน
6 การพัฒนาเครื่องคัดแยกก้อนกรวดออกจากข้าวกล้องเพื่อวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
7 การพัฒนาเครื่องปลูกข้าว และกำจัดวัชพืชในการปลูกข้าวแอโรบิค
ปี พ.ศ. 2555
8 เครื่องกะเทาะหมากแห้งแบบล้อหมุนในแนวระดับ
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดขาวพริกไทย
ปี พ.ศ. 2548
10 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดขาวพริกไทย
11 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดขาวพริกไทย
ปี พ.ศ. 2544
12 การทดสอบและพัฒนาเครื่องมือไถจอบหมุนติดรถไถเดินตามเพื่อเตรียมดินปลูกพืชผักใน จังหวัดนครปฐม