ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นฤมล บรรจงจิตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นฤมล บรรจงจิตร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 บทบาทขององค์กรชุมชนในการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้มหาชีวาลัยอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2552
2 บทบาทขององค์กรชุมชนในการป้องกันความเสี่ยงของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 324 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
3 กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
ปี พ.ศ. 2551
4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายองค์กรชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2550
5 องค์กรทางสังคมและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพคนพิการ : กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2549
6 โครงการกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน : รายงานฉบับสมบูร
7 ปราชญ์ชาวบ้านกับกระบวนการเสริมศักยภาพในการพึ่งตนเองของเกษตรกร : กรณีศึกษา มหาชีวาลัยอีสาน
ปี พ.ศ. 2546
8 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2545
9 การพัฒนาความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน เพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน
ปี พ.ศ. 2544
10 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
11 ความต้องการกำลังคนภาคอุตสาหกรรม : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2543
12 การติดตามผลการพัฒนาทางสังคม
13 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2542
14 การวิจัยตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย
15 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน
ปี พ.ศ. 2541
16 การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน : กรณีผลกระทบจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
17 ความต้องการกำลังคนภาคอุตสาหกรรม : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์
18 ความต้องการกำลังคนภาคอุตสาหกรรม : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2539
19 งานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2536
20 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน