ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นฤมล กิจไพศาลรัตนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2550 3
3 2549 3
4 2548 2
5 2547 2
6 2546 1
7 2545 2
8 2544 1
9 2543 1
10 2539 3
11 2537 1
12 2534 1
13 2533 1
14 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ภาพลักษณ์ของห้องสมุดยุคใหม่ : การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อการบริหารคุณภาพในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2550
2 ความคิดเห็นที่มีต่องาน "รัฐศาสตร์ จุฬาฯ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1"
3 การใช้ทรัพยากรสารสนเทศของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : วิเคราะห์จากการอ้างถึงในวิทยานิพนธ์
4 การประยุกต์ใช้การวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard) ในการบริหารจัดการงานห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2549
5 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมผลงานวิชาการของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการอ้างถึงในสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 2536-ปัจจุบัน
6 ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์
7 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อบริการของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
8 วาทกรรมวัฒนธรรม : การเมืองของวาทกรรมด้านสังคมวัฒนธรรม : โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้วัฒนธรรมในประเทศไทย
9 วัฒนธรรมการเมือง : โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
10 การวิเคราะห์การอ้างถึงผลงานวิชาการของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 2536-2546 : รายงานการวิจัย
11 ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2546
12 ความคิดเห็นของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2544 : รายงานผลการศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
13 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีต่อบริการของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อบริการของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2544
15 การใช้วารสารต่างประเทศในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2543
16 ความคิดเห็นของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์ (240-0102) ปีการศึกษา 2542
ปี พ.ศ. 2539
17 ความต้องการในการใช้ฐานข้อมูล DAO และ SSCI : ฐานข้อมูลซีดี-รอม สาขาสังคมศาสตร์ ให้ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย
18 พัฒนาการอีกก้าวของ FirstSearch : บริการเอกสารฉบับเต็มบน World Wide Web
19 การสั่งซื้อหนังสือจากต่างประเทศด้วยบริการทันสมัย
ปี พ.ศ. 2537
20 ความต้องการในการใช้ฐานข้อมูล DAO และ SSCI : ฐานข้อมูลซีดี-รอม สาขาสังคมศาสตร์ ในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2534
21 บริการข้อสนเทศของห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน : ความไม่น้อยหน้าของห้องสมุดบ้านเรา
ปี พ.ศ. 2533
22 สถานภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการศึกษา