ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นฤมนัส คอวนิช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ
2 ต้นทุนค่าวัสดุในการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมของคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2540
3 การดูแลสุขภาพปากตนเองแบบพื้นบ้านและระบบการศึกษาทันตกรรมแบบพื้นบ้านในอำเภอสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4 การดูแลสุขภาพช่องปากตนเองแบบพื้นบ้าน และระบบการรักษาทันตกรรมแบบพื้นบ้านในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / นฤมนัส คอวนิช
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 อิทธิพลของการให้ความรู้แก่ชุมชนโดยตรง ต่อการใช้สารพลาสติกเคลือบร่องฟัน
6 สภาวะทันตสุขภาพและพฤติกรรมทันตสุขภาพ ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเชียงใหม่ และปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
7 ผลของการการรักษาทางปริทันต์ต่อระดับของคอนโดรอิตินซัลเฟตในน้ำเหลืองเหงือก (การศึกษานำร่อง)
8 ต้นทุนค่าวัสดุในการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมของคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่