ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นฤชิต ดำปิน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกษม จันทร์แก้ว 16
2 อรอนงค์ ผิวนิล 14
3 อลงกรณ์ อินทรักษา 13
4 ทัศนีย์ บุญประคอง 12
5 กิตติชัย ดวงมาลย์ 12
6 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 9
7 อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร 8
8 ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 7
9 วิทย์ ธารชลานุกิจ 7
10 สตรีไทย พุ่มไม้ 6
11 กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม 6
12 ชาตรี นิ่มปี 5
13 สุรัตน์ บัวเลิศ 4
14 ประภัสรา นีละคุปต์ 4
15 นพวรรณ เสมวิมล 3
16 เรขา ชนิตรบวร 3
17 พนิตา โสต้อง 3
18 นิรุต อุปนันท์ 3
19 นาวี จันทร์วงษ์ 3
20 ธนิศร์ ปัทมพิฑูร 3
21 จุลบุตร จันทร์สูรย์ 3
22 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 2
23 วินัย มีแสง 2
24 วีรชน พลรบ 2
25 เมธี จันทโรปกรณ์ 2
26 วัชรพันธ์ ศิริพันธุ์ 2
27 กรรณิการ์ ดวงมาลย์ 2
28 อลงกต อินทรชาติ 2
29 ชูลิน ธีรสวัสดิ์ 2
30 ไพฑูรย์ พรมมารัก 2
31 กิตติชัย จำรูญ 2
32 เกษตร สุเตชะ 2
33 กุลลดา เอกบุญชู 2
34 ดวงพร เกียรติดำรง 2
35 พรกมล สิงห์คำ 2
36 ประภัสสรา นีละคุปต์ 1
37 งามทิพย์ ภู่วโรดม 1
38 Assist Prof Dr Shabbir H. Gheewala 1
39 นายวัชรพงษ์ วาระรัมย์ 1
40 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 1
41 นายนาวี จันทร์วงษ์ 1
42 นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร 1
43 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 1
44 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
45 นายชาตรี นิ่มปี 1
46 สุจิณณา กรรณสูต 1
47 นิพนธ์ ตั้งธรรม 1
48 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
49 วศิน อิงคพัฒนากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 5
5 2553 1
6 2552 4
7 2551 2
8 2550 2
9 2549 1
10 2548 1
11 2544 1
12 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 การเจริญเติบโตปลานิลในบ่อบำบัดน้ำเสียโครงการแหลมผักเบี้ยฯ
ปี พ.ศ. 2555
3 การฟอกตัวเองทางจุลชีววิทยาในแม่น้ำท่าจีน
4 การย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านท่อลำเลียง HPDE เป็นระยะทาง 18.5 กม.มายังระบบบำบัดน้ำเสีย
5 สมรรถนะการฟอกตัวเองของแม่น้ำท่าจีนในการรองรับน้ำคุณภาพเสื่อมโทรมหลังไหลเข้ากรุงเทพมหานคร ของวิกฤตน้ำท่วมภาคกลาง ปี 2554 เพื่อไหลลงอ่าวไทยอย่างปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล
7 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพบางประการของคุณภาพน้ำและตะกอนดินในบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
8 การสำรวจเบื้องต้นคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการปนเปื้อนสารตกค้างในตะกอนดินในลุ่มน้ำห้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
9 การศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะชุมชนให้แก่ท้องถิ่น
10 แบบจำลองอัตราความหนาแน่นการปล่อยปลานิล (Oreochromis niloticus) ในบ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2553
11 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
12 โครงการการประเมินสมดุลรังสีดวงอาทิตย์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมผิวดินในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน
13 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
14 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยสาธิตและปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชน ตามแนวพระราชดำริการส่งเสริมเผยแพร่และการบริการทางวิชาการแก่สังคม
15 การเปลี่ยนแปลงประชากรสัตว์น้ำทะเล บริเวณชายฝั่งแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี)
ปี พ.ศ. 2551
16 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียตามแนวพระราชดำ ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
17 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2550
18 การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตและบำบัดน้ำเสียด้วยพืชในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน
19 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยสาธิตและปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชน ตามแนวพระราชดำริการส่งเสริมเผยแพร่และการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ปี พ.ศ. 2549
20 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2548
21 การเปลี่ยนแปลงประชากรสัตว์น้ำทะเล บริเวณชายฝั่งแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี)
ปี พ.ศ. 2544
22 ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 การศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะชุมชนให้แก่ท้องถิ่น