ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นรีลักษณ์ วรรณสาย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
2 สุภาพร สุขโต 4
3 เสาวรี บำรุง 4
4 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
5 วัลลีย์ อมรพล 4
6 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
7 จงรักษ์ จารุเนตร 4
8 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
9 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
10 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
11 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
12 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
13 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
14 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
15 เอมอร เพชรทอง 3
16 สมพงษ์ ทองช่วย 3
17 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
18 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
19 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
20 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
21 บุญญาภา ศรีหาตา 3
22 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
23 โอภำษ บุญเส็ง 3
24 กุลชาติ นำคจันทึก 3
25 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
26 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
27 ศักดา พุทธพาธ 3
28 จำนง ชัญถาวร 3
29 สุมนำ งามผ่องใส 3
30 สาคร โรจนัย 3
31 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
32 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
33 เมธาพร พุฒขำว 3
34 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
35 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
36 มณี หาชานนท์ 3
37 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
38 ฉลอง เกิดศรี 3
39 สันติ พรหมคำ 3
40 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
41 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
42 สุชาติ คำอ่อน 3
43 วินัย ศรวัต 3
44 ประนอม ใจอ้าย 3
45 โอภาษ บุญเส็ง 3
46 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
47 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
48 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
49 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
50 สุภาวดี สมภาค 3
51 อิสระ พุทธสิมมา 3
52 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
53 อานนท์ มลิพันธ์ 3
54 ประพิศ วองเทียม 3
55 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
56 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
57 จารุวรรณ บางแวก 3
58 อนุชา เหลาเคน 3
59 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
60 แฉล้ม มาศวรรณา 3
61 ปรีชา แสงโสดา 3
62 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
63 กิติพร เจริญสุข 3
64 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
65 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
66 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
67 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
68 วนิดา โนบรรเทา 1
69 สมควร คล้องช้าง 1
70 มาลัย กล่อมแก้ว 1
71 พัชรินทร์ นามวง์ 1
72 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
73 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
74 เมธาพร พุฒขาว 1
75 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
76 นิลุบล ทวีกุล 1
77 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
78 สมชาย บุญประดับ 1
79 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
80 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
81 เหรียญทอง พานสายตา 1
82 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
83 สมฤทัย ตันเจริญ 1
84 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
85 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
86 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
87 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
88 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
89 วสันต์ วรรณจักร์ 1
90 วุฒิพล จันสระคู 1
91 อนันต์ ทองภู 1
92 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
93 วารีย์ ทองมี 1
94 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
95 วิทูร อมรพล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 543 2