ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นริสา วงศ์พนารักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 บทเรียนที่ได้รับจากโครงการสานพลังเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7
ปี พ.ศ. 2558
2 ภาวะซึมเศร้า : ปัญหาสุขภาพจิตสำคัญในผู้สูงอายุ
3 คุณภาพชีวิต: การศึกษาในผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2556
4 การรับรู้ความหวังของผู้ป่วยโรคจิตเภท
5 การพัฒนาการดูแลคนพิการในชุมชนโดยใช้ข้อมูลสมรรถนะคนพิการ
6 การรับรู้ความหวังของผู้ป่วยโรคจิตเภท
7 การพัฒนาการดูแลคนพิการในชุมชนโดยใช้ข้อมูลสมรรถนะคนพิการ
ปี พ.ศ. 2552
8 ภาวะสุขภาพจิต ความห่วงและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้ สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2546
9 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาในเขต เทศบาลเมืองมหาสารคาม