ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นรินทร์ เพชร์โรจน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2557 2
4 2556 3
5 2555 5
6 2554 5
7 2553 5
8 2552 3
9 2551 4
10 2550 4
11 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาคำตอบของปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์โดยปราศจากฟังก์ชันบังคับเชิงคอนเวกซ์
ปี พ.ศ. 2558
2 ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาผลเฉลยของอสมการการแปรผันแบบแยกเหนือบางเซตจุตตรึง
3 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
4 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมของการส่งบนวิภัชนัยซึ่งถูกกำหนดโดยการอิงระยะทางซูพรีมัมในปริภูมิอิงระยะทางบริบรูณ์
5 การมีอยู่จริงและรูปแบบการประมาณค่าที่เหมาะสมของคำตอบสำหรับบางระบบของปัญหาอสมการการแปรผันบนวงศ์ของเซตที่ไม่คอนเวกซ์
ปี พ.ศ. 2557
6 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (น.ส.พรทิพย์ พรหมศิลป์ชัย)
7 เงื่อนไขที่เพียงพอสำหรับทฤษฎีบทจุดตรึงซึ่งถูกกำหนดโดยระยะทางอย่างอ่อนบนปริภูมิอิงระยะทาง
ปี พ.ศ. 2556
8 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายวรุฒ ศักดิ์ศิริกุล)
9 การมีอยู่จริงและระเบียบขั้นตอนวิธีสำหรับคำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันวิภัชนัยแบบสุ่มวางนัยทั่วไป
10 การมีอยู่จริงและขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาสำหรับระบบอสมการการแปรผันผนวกวิภัชนัยแบบสุ่ม
ปี พ.ศ. 2555
11 วิธีการหาคำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันวิภัชนัยแบบสุ่ม
12 รูปแบบบัญญัติของสมการเชิงอนุพันธ์และวิธีการหาคำตอบของปัญหาอสมการแปรผันวางนัยทั่วไป
13 การมีอยู่จริงและขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาสำหรับระบบอสมการการแปรผันผนวกวิภัชนัยแบบสุ่ม
14 Methods for finding the solutions of fuzzy random variational inequalities problems
15 Methods for finding the solutions of fuzzy random variational inequalities problems
ปี พ.ศ. 2554
16 วิธีการหาคำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันวิภัชนัยแบบสุ่ม
17 รากของตัวดำเนินการทางเดียวแบบเข้มและอสมการการแปรผันวางนัยทั่วไปและการประยุกต์
18 การมีอยู่จริงและระเบียบขั้นตอนวิธีสำหรับคำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันวิภัชนัยแบบสุ่มวางนัยทั่วไป
19 รากของตัวดำเนินการทางเดียวแบบเข้มและอสมการการแปรผันวางนัยทั่วไปและการประยุกต์
20 วิธีการหาคาตอบของปัญหาอสมการการแปรผันวิภัชนัยแบบสุ่ม
ปี พ.ศ. 2553
21 ทฤษฎีบทการลู่เข้าสำหรับคำตอบร่วมของปัญหาอสมการการแปรผันและปัญหาจุดตรึง
22 การหาคำตอบสำหรับปัญหาอสมการการแปรผันวางนัยทั่วไปสำหรับการส่งวิภัชนัย
23 การมีอยู่จริงและขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาสำหรับระบบอสมการการแปรผันผนวกวิภัชนัยแบบสุ่ม
24 วิธีการหาคำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันวิภัชนัยแบบสุ่ม
25 การหาคำตอบสำหรับปัญหาอสมการการแปรผันวางนัยทั่วไปสำหรับการส่งวิภัชนัย
ปี พ.ศ. 2552
26 การสร้างจุดตรึงโดยการส่งแบบ ? - เฮมิคอนแทรคทีฟที่ไม่สอดคล้องเงื่อนไขของลิพซิตแบบหลายค่า
27 คุณสมบัติเรขาคณิตของปริภูมิบานาค
28 การหาคำตอบร่วมของอสมการแปรผันวางนัยทั่วไปและตัวดำเนินการแบบไม่ขยาย
ปี พ.ศ. 2551
29 คุณสมบัติเรขาคณิตของปริภูมิบานาค
30 คุณสมบัติเรขาคณิตของปริภูมิบานาค
31 คุณสมบัติเรขาคณิตของปริภูมิบานาค
32 คุณสมบัติเรขาคณิตของปริภูมิบานาค
ปี พ.ศ. 2550
33 ทฤษฎีบทการลู่เข้าอย่างอ่อนและอย่างเข้มของกระบวนการกระทำซ้ำแบบอิชิกาวาสำหรับการส่งแบบนอนลิพชิตเชียน
34 ทฤษฎีบทการลู่เข้าอย่างอ่อนและอย่างเข้มของกระบวนการกระทำซ้ำแบบอิชิกาวาสำหรับการส่งแบบนอนลิพชิตเชียน
35 การสร้างจุดตรึงโดยการส่งแบบ ? - เฮมิคอนแทรคทีฟที่ไม่สอดคล้องเงื่อนไขของลิพซิตแบบหลายค่า
36 ทฤษฎีการลู่เข้าสำหรับคำตอบร่วมของปัญหาอสมการแปรผันและปัญหาจุดตรึง