ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นรินทร์ อุประกรินทร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัทรา มูลจิตร 14
2 รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น 7
3 ชัยเทพ พูลเขตต์ 4
4 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 4
5 อาสูตร สงวนเกียรติ 4
6 เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 4
7 เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร 4
8 อรวรรณ์ บุตรดี 4
9 วรวิทย์ วัชชวัลคุ 4
10 วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์ 3
11 นวลอนงค์ สินวัต 3
12 สุวิชา เกษมสุวรรณ 2
13 อรวรรณ บุตรดี 2
14 พิษณุ ตุลยกุล 2
15 ผ่องศรี ทองทวี 2
16 ปัจฉิมา สิทธิสาร 2
17 พจนีย์ ศรีมาโนชญ์ 2
18 วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ 1
19 ปริวรรต พูลเพิ่ม 1
20 ปรีดา เลิศวัชระสารกุล 1
21 รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ 1
22 อ.น.สพ.เอกชัย เย็นสุข 1
23 อ.น.สพ. รุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น 1
24 ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์ 1
25 นวลจันทร์ พารักษา 1
26 รศ.ดร. วรวิทย์ วรวิทย์ วัชชวัลคุ 1
27 ปวีณา ม่วงแก้ว 1
28 ปรีดา เลิศวัชระสาระกุล 1
29 นำดี แซ่เฮง 1
30 บุบผา สุพรรณ์โมก 1
31 นวลอนงค์ ปริโยธร 1
32 Erik Gruys 1
33 สุชาติ สงวนพันธุ์ 1
34 วราพร พิมพ์ประไพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 4
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 5
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 1
9 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษา ระดับปริมาณยา Quixalud 60% ในการควบคุม necrotic enteritis ในไก่เนื้อ
2 ประสิทธิภาพของ กรดอินทรีย์ Alphacid และ กรดอินทรีย์ alphacid ร่วมกับ bacitracin methylene disalicylate ในการควบคุม โรค necrotic enteritis ในไก่เนื้อ
3 ประสิทธิภาพของ การใช้ Lasalocid แบบ shuttle program ในการควบคุมโรคบิด
ปี พ.ศ. 2556
4 Evaluation of the efficacy of a live coccidial vaccine (CoccivacB ) against Eimeria tenella originated from coccidia-infected broiler flock
5 การประเมินประสิทธิภาพของ การทำวัคซีนป้องกันโรคบิดเชื้อเป็น (Inovocox) ด้วยวิธี in ovo ต่อการป้องกัน เชื้อ Eimeria tenella ที่แยกได้มาจากฟาร์มไก่เนื้อที่เกิดปัญหาโรคบิด
6 การประเมินประสิทธิภาพของยากันบิดชนิดต่างๆ ในการป้องกันเชื้อ Eimeria tenella ที่แยกได้จากฟาร์มไก่เนื้อที่ป่วยด้วยโรคบิด
7 การประเมินประสิทธิภาพของยากันบิดบางตัวในการป้องกันการติดเชื้อ Eimeria tenella ที่แยกได้จากฟาร์มไก่เนื้อที่ป่วยด้วยโรคบิด
ปี พ.ศ. 2554
8 Effect of Alphacid and Alphacid+ BMD supplemented feed on Salmonella shedding in broilers
9 Effect of lysozyme and organic acid on Salmonella shedding in broilers
10 การประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคไข่นิ่ม ชนิดเชื้อตาย (Nobilis COR4 IB ND EDS) ในการป้องกันโรคภายหลังป้อนเชื้อไวรัสไข่นิ่มในไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2553
11 การทดสอบความไวยา enramycin ของ เชื้อ Clostridium perfringens ที่แยกได้มาจากตัวอย่างสัตว์ปีกและตัวอย่าง อาหารสัตว์
12 การศึกษาระดับ acute phase proteins ที่สำคัญในไก่สายพันธุ์ที่มีการเลี้ยงอยู่ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ในประเทศไทยและการนำค่าดัชนีของการอักเสบมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สถาวะสุขภาพของไก่ในระดับฝูง
ปี พ.ศ. 2552
13 การศึกษาประสิทธิภาพของ Salinomycin Maxiban?และ Maxiban+Avilamycin (Surmax?) ในการควบคุมโรคลำไส้อักเสบแบบเนื้อตายในไก่เนื้อ
14 การศึกษารูปแบบการปนเปื้อนข้ามบนผิวเปลือกไข่ของสีฟลูออเรสเซนส์เพื่อเป็นตัวแทนของเชื้อแบคทีเรีย
15 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
16 การเปรียบเทียบ bacterial profiles ของเชื้อ Clostridium perfringens ที่ก่อปัญหา ลำไส้อักเสบแบบเนื้อตาย กับ เชื้อ C. perfringens ที่พบในลำไส้ของไก่ปรกติ หรือจากแหล่งอื่นๆ
17 การใช้ผลิตภัณฑ์นำมันหอมระเหยจากโหระพา กระชายและการบูรในการป้องกันโรคบิดในไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2551
18 การศึกษาการปล่อยเชื้อซัลโมเนลลาในลูกไก่เนื้อที่เกิดมาจากฝูงพ่อแม่พันธุ์ที่มีการทำวัคซีนซัลโมเนลลา ชนิดเชื้อตาย (SalenvacT)
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษาระดับ acute phase proteins ที่สำคัญ ในไก่ไข่ สายพันธุ์ที่มีการเลี้ยงอยู่ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ในประเทศไทย และการนำค่าดัชนีของการอักเสบมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ สภาวะสุขภาพของไก่ในระดับฝูง
ปี พ.ศ. 2549
20 การประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ในไก่เนื้อที่มีภูมิคุ้มกันมาจากแม่