ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 7
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 6
3 กานต์ คำโตนด 5
4 อานนท์ วรยิ่งยง 4
5 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 3
6 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 3
7 สุนทร ศุภพงษ์ 3
8 ทวีสิน ธีระธนานนท์ 3
9 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 2
10 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 2
11 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 2
12 ไพโรจน์ เสาน่วม 2
13 อัญชลี อวิหิงสานนท์ 1
14 ถนอมศักดิ์ ทองมั่น 1
15 เทพ เฉลิมชัย 1
16 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
18 เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร 1
19 ไพบูลย์ โลห์สุนทร 1
20 อติชาต หงษ์ทอง 1
21 สิริรัตน์ กันตี 1
22 ฬุฬีญา โอชารส 1
23 พรทิพย์ เรืองสีสมบูรณ์ 1
24 โชษิตา คุ้มตลอด 1
25 ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร 1
26 จิระวรรณ พึ่งสกุล 1
27 สุเทพ รักเมือง 1
28 อมรรัตน์ ตันติทิพย์พงศ์ 1
29 อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ 1
30 กำธร มาลาธรรม 1
31 กนิษชานันท์ ช่วยเรือง 1
32 ชุษณา สวนกระต่าย 1
33 ณัฐพล ประจวบพันธ์ศรี 1
34 ณภัควรรต บัวทอง 1
35 จุฬาลักษณ์ โกมลตรี 1
36 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
37 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 1
38 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
39 ศิริวรรณ แซ่อึ้ง 1
40 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 1
41 ธีรธร พูลเกษ 1
42 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 1
43 วรกร ไหมอุ้ม 1
44 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2554 3
4 2553 3
5 2552 1
6 2551 8
7 2550 2
8 2549 1
9 2548 2
10 2547 3
11 2546 3
12 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ต้นทุนและปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2556
2 ปัจจัยเสี่ยงของภาวะตับอักเสบเรื้อรังในผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีหรือซีร่วมด้วย
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องมือสำหรับการรายงานผลลัพธ์ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยตัวผู้ป่วยสำหรับคนไทย ณ คลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
4 การศึกษาไปข้างหน้าแบบชนิดย้อนกลับถึงประวัติความเสี่ยงต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับอุบัติการณ์โรคหลอดเลือดสมองในพนักงานรัฐวิสาหกิจ ณ ส่วนกลาง
5 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการจัดการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลินที่มีการใช้อินซูลินกับการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2553
6 อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปรกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในคนงานไร่อ้อย
7 อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง ในคนงานไร่อ้อย
8 ความสัมพันธ์ระหว่างการบำบัดความคิดและพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงของภาวะซึมเศร้า ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2552
9 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
10 ความชุกของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพนักงานรับจ้างทำความสะอาด ของบริษัทเอกชนซึ่งทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
11 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและปัจจัยร่วมในระดับบุคคล ต่อความร่วมมือในการรับประทานยาต้านรีโทรไวรัสของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
12 ภาวะซึมเศร้าของพนักงานที่ทำงานสลับกะในโรงงานผลิตเครื่องยนต์ดีเซลแห่งหนึ่ง
13 ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ใหญ่ที่เกิดจาก Escherichia coli หรือ Klebsiella pneumoniae ที่ผลิต Extended-spectrum β-lactamases (ESBLS) ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศไทย
14 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการทำงานกับความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างของคอและรยางค์ส่วนบนในพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
15 การประเมินการใช้เครื่องมือส่งสัญญาณรวมเพื่อค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
16 ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ในผู้ใหญ่ที่เกิดจาก Escherichia coli หรือ Klebsiella pneumoniae ที่ผลิต Extended-spectrum beta-Lactamases [ESBLS] ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศไทย
17 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการทำงานกับความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อ และกระดูกโครงร่างของคอและรยางค์ส่วนบน ในพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
18 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อทางเดิน อาหารของผู้สัมผัสอาหาร ในร้านจำหน่ายอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2550
19 ลักษณะของผู้ป่วยซิฟิลิสที่มีการติดเชื้อเอชไอวีและไม่มีการติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549
ปี พ.ศ. 2549
20 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของประชาชนที่เลี้ยงสัตว์ปีกในจังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2548
21 การศึกษาอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
22 อัตราการขาดยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในระบบประกันสังคมของโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2547
23 การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
24 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียน ที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2547
25 การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2546
26 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอดส์ ในเขต 11
27 พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงบริการทางเพศ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2546
28 อัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคในบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์