ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นรินทร์ สิริกุลรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จีระพงษ์ ตันตระกูล 13
2 ทวี ตันฆศิริ 12
3 สมนึก ศิริสุนทร 7
4 สุพล อนันตา 5
5 กอบวุฒิ รุจิจนากุล 5
6 วิม เหนือเพ็ง 4
7 Narin Sirikulrat 4
8 เอกชัย จงเสรีเจริญ 4
9 พรรณี อดทน 4
10 พงษ์เทพ อากรสกุล 3
11 Jerapong Tontrakoon 3
12 เทพรัตน์ เขมาลีลากุล 3
13 กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล 2
14 จำนงค์ อุทัยบุตร 2
15 นิรันดร์ วิทิตอนันต์ 2
16 Wim Nhuapeng 2
17 ปัญญา สันติภราภพ 2
18 จริยา เสถบุตร 2
19 นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์ 2
20 วิรัตน์ โอภาสนิพัทธ์ 2
21 ธนพร สุปริยศิลป์ 2
22 กัลณกา สาธิตธาดา 2
23 สุคนธ์ พานิชพันธ์ 2
24 วิมล ไสยสมบัติ 2
25 ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ 2
26 นันทกาญจน์ มุรศิต 2
27 จิราพันธ์ ดรรชนีเพชร 1
28 สุขแก้ว คำเมืองสา 1
29 กาญจนา สิริกุลรัตน์ 1
30 Tawee Tunkasiri 1
31 ต้องลดา ด่านจิตติศิริ 1
32 Pongthep Arkornsakul 1
33 สมชาย ทองเต็ม 1
34 รศ.ดร.นรินทร สิริกุลรัตน 1
35 Prachya Malasri 1
36 ปรัชญา มาลาศรี 1
37 Gobwute Rujijanagul 1
38 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
39 Somnuk Sirisoonthorn 1
40 Titipun Thongtem 1
41 Somchai Thongtem 1
42 ธิติพันธุ์ ทองเต็ม 1
43 วิชิต ศิริโชติ 1
44 ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 1
45 อรวรรณ คำมั่น 1
46 Panya Srichandr 1
47 ปัญญา ศรีจันทร์ 1
48 ดร.อรวรรณ คำมั่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 3
6 2550 1
7 2548 1
8 2547 1
9 2545 1
10 2544 1
11 2542 1
12 2539 1
13 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Phase formation and transitions in the lead nickel niobate-lead zirconate titanate system
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของรอยต่อชนอะลูมิเนียมผสม 6061 โดยการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
3 สมบัติทางกายภาพและโครงสร้างของแก้วบิสมัทเจือด้วยโครเมียม
ปี พ.ศ. 2553
4 โครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยแอนทิโมนี
ปี พ.ศ. 2552
5 การวัดความแม่นยำของเครื่องมือทดสอบแรงดัดโค้งแบบสามจุด ที่สามารถปรับฐานรองรับชิ้นงาน
6 การเตรียมและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการป้องกันรังสี ของวัสดุผสมแก้ว-ยาง
ปี พ.ศ. 2551
7 สมบัติไฟฟ้าและสมบัติไดอิเล็กทรอนิก ของเซรามิกไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่เจือด้วยไนโอเบียม
8 โครงสร้างจุลภาพและสมบัติเชิงกล ของซีเมนต์ยึดชั่วคราวทางทันตกรรม
9 สมบัติไดอิเล็กทริกของพืชผลทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2550
10 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมสถาบันการบริหารงานวิจัยแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ปี พ.ศ. 2548
11 Effect of heating rate on the properties of Sb and Mn doped barium strontium titanate PTCR ceramics
ปี พ.ศ. 2547
12 Microstructures and positive temperature coefficient resistivity (PTCR) characteristics of high silicon addition barium-strontium titanate ceramics
ปี พ.ศ. 2545
13 เซรามิกส์ใช้ในอัลตราโซนิกส์
ปี พ.ศ. 2544
14 เทอร์มิเตอร์ที่มีอุณหภูมิคูรี 30-120 ซ โดยใช้แบเรียมติตาเนตเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2542
15 การใช้สาร PZT ในเครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิกสำหรับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2539
16 การวิจัยวัสดุจำพวก Oxides ของ Transition metals เพื่อใช้ทำ NTC Thermistor Sensor