ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นรินทร์ สิริกุลรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จีระพงษ์ ตันตระกูล 13
2 ทวี ตันฆศิริ 12
3 สมนึก ศิริสุนทร 7
4 สุพล อนันตา 5
5 กอบวุฒิ รุจิจนากุล 5
6 วิม เหนือเพ็ง 4
7 Narin Sirikulrat 4
8 เอกชัย จงเสรีเจริญ 4
9 พรรณี อดทน 4
10 Jerapong Tontrakoon 3
11 เทพรัตน์ เขมาลีลากุล 3
12 พงษ์เทพ อากรสกุล 3
13 กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล 2
14 จำนงค์ อุทัยบุตร 2
15 นิรันดร์ วิทิตอนันต์ 2
16 Wim Nhuapeng 2
17 ปัญญา สันติภราภพ 2
18 จริยา เสถบุตร 2
19 นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์ 2
20 วิรัตน์ โอภาสนิพัทธ์ 2
21 ธนพร สุปริยศิลป์ 2
22 กัลณกา สาธิตธาดา 2
23 สุคนธ์ พานิชพันธ์ 2
24 วิมล ไสยสมบัติ 2
25 ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ 2
26 นันทกาญจน์ มุรศิต 2
27 กาญจนา สิริกุลรัตน์ 1
28 รศ.ดร.นรินทร สิริกุลรัตน 1
29 อรวรรณ คำมั่น 1
30 ต้องลดา ด่านจิตติศิริ 1
31 ดร.อรวรรณ คำมั่น 1
32 Gobwute Rujijanagul 1
33 ปรัชญา มาลาศรี 1
34 Panya Srichandr 1
35 Tawee Tunkasiri 1
36 จิราพันธ์ ดรรชนีเพชร 1
37 สุขแก้ว คำเมืองสา 1
38 วิชิต ศิริโชติ 1
39 ธิติพันธุ์ ทองเต็ม 1
40 สมชาย ทองเต็ม 1
41 Pongthep Arkornsakul 1
42 Prachya Malasri 1
43 Somchai Thongtem 1
44 Titipun Thongtem 1
45 ปัญญา ศรีจันทร์ 1
46 ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 1
47 Somnuk Sirisoonthorn 1
48 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 6
5 2551 3
6 2550 5
7 2548 2
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 2
11 2544 1
12 2542 2
13 2540 2
14 2539 1
15 2538 1
16 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Phase formation and transitions in the lead nickel niobate-lead zirconate titanate system
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของรอยต่อชนอะลูมิเนียมผสม 6061 โดยการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
3 สมบัติทางกายภาพและโครงสร้างของแก้วบิสมัทเจือด้วยโครเมียม
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการป้องกันรังสีของวัสดุผสมแก้ว-ยาง
5 โครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยแอนทิโมนี
ปี พ.ศ. 2552
6 เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ
7 สารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกส์ PZT-BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ
8 การวัดความแม่นยำของเครื่องมือทดสอบแรงดัดโค้งแบบสามจุดที่สามารถปรับฐานรองรับชิ้นงาน
9 การเตรียมและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการป้องกันรังสีของวัสดุผสมยาง-แก้ว
10 การวัดความแม่นยำของเครื่องมือทดสอบแรงดัดโค้งแบบสามจุด ที่สามารถปรับฐานรองรับชิ้นงาน
11 การเตรียมและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการป้องกันรังสี ของวัสดุผสมแก้ว-ยาง
ปี พ.ศ. 2551
12 สมบัติไฟฟ้าและสมบัติไดอิเล็กทรอนิก ของเซรามิกไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่เจือด้วยไนโอเบียม
13 โครงสร้างจุลภาพและสมบัติเชิงกล ของซีเมนต์ยึดชั่วคราวทางทันตกรรม
14 สมบัติไดอิเล็กทริกของพืชผลทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2550
15 นวัตกรรมสถาบันการบริหารงานวิจัยแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
16 การวัดความแม่นยำของเครื่องมือทดสอบแรงดัดโค้งแบบสามจุดที่สามารถปรับฐานรองรับชิ้นงาน
17 โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ
18 นวัตกรรมสถาบันการบริหารงานวิจัยแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
19 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมสถาบันการบริหารงานวิจัยแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ปี พ.ศ. 2548
20 โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ
21 Effect of heating rate on the properties of Sb and Mn doped barium strontium titanate PTCR ceramics
ปี พ.ศ. 2547
22 Microstructures and positive temperature coefficient resistivity (PTCR) characteristics of high silicon addition barium-strontium titanate ceramics
ปี พ.ศ. 2546
23 สารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกส์ PZT-BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ
ปี พ.ศ. 2545
24 เซรามิกส์ใช้ในอัลตราโซนิกส์
25 การประดิษฐ์วัสดุผสมเฟียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 1)
ปี พ.ศ. 2544
26 เทอร์มิเตอร์ที่มีอุณหภูมิคูรี 30-120 ซ โดยใช้แบเรียมติตาเนตเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2542
27 การใช้สาร PZT ในเครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิกสำหรับอุตสาหกรรม
28 การศึกษาการนำรูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษา และครูวิทยากรไปในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (น.ร.ว.)
ปี พ.ศ. 2540
29 การศึกษาการนำรูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษาและ ครูวิทยากรไปในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (น.ร.ว.)
30 เทอร์มิสเตอร์ที่มีอุณหภูมิคูรี 30-120 องศา C โดย ใช้แบเรียมติตาเนตเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2539
31 การวิจัยวัสดุจำพวก Oxides ของ Transition metals เพื่อใช้ทำ NTC Thermistor Sensor
ปี พ.ศ. 2538
32 เทอร์มิสเตอร์ที่มีอุณหภูมิคูรี 30-120 องศา C โดย ใช้แบเรียมติตาเนตเป็นฐาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 การประดิษฐ์วัสดุผสมเฟียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 1)
34 เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ
35 การเตรียมและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการป้องกันรังสีของวัสดุผสมแก้ว-ยาง