ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นรินทร์ สังข์รักษา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 13
2 จุรีวรรณ จันพลา 4
3 ศักดิ์ชัย วังทอง 4
4 ลุยง วีระนาวิน 3
5 สมชาย ลักขณานุรักษ์ 2
6 สมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณ 2
7 ลุยง ตรัยไชยาพร 2
8 เกศสินี ประทุมสุวรรณ 2
9 กิตติ ไชยลาภ 2
10 วนิดา แก้วชะอุ่ม 1
11 พระมหาพินิจ บัวสงค์ 1
12 อภิวัฒน์ วัชราภิรักษ์ 1
13 วลัยลักษณ์ อริยสัจจเวศิน 1
14 สมอุรา ไชยสวัสดิ์ 1
15 พระมหาอนุชา ทองทา 1
16 สุภาวดี เก้าลิ้ม 1
17 ทศพร ผลทวีนุกูล 1
18 ขัตพันธ์ ชุมนุสนธิ์ 1
19 พระมหาเฉลิมพล วิชา 1
20 ธัญจิรา ดวงแก้ว 1
21 Narin Sungrugsa 1
22 พระมหาสาคร เจียงวงศ์ 1
23 สุวัชร หวันทา 1
24 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
25 Mahidol University 1
26 ศศิพิชญ์ นิลไพรัช 1
27 พิทักษ์ สุพรรโณภาพ 1
28 พัณณ์ชิตา โยคะนิตย์ 1
29 วาสนา มะลินิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 1
3 2554 1
4 2553 9
5 2552 6
6 2551 7
7 2550 1
8 2549 1
9 2536 1
10 2535 1
11 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รูปแบบการจัดการธนาคารความดีเพื่อเสริมสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขและการเปลี่ยนผ่านการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการตนเอง
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิจัยและพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้วัดเป็นฐานการเรียนรู้และท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาสภาพการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2553
4 ถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าของวิสาหกิจชุมชน เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ในจังหวัดราชบุรี
5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี
6 ถอดบทเรียนการเรียนรู้สุขภาพชุมชนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี
8 กระบวนทัศน์ความคิดและการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
9 การศึกษาพฤติกรรมการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นหญิงตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
10 การเกิดขึ้นและดำรงอยู่ของทุนทางสังคมในชุมชนบ้านหัวอ่าว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
11 ความรู้และพฤติกรรมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพอื่ การดาเนินชีวิต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12 แนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา คลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2552
13 ผลดีของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
14 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมโนภาพแห่งตนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
15 เครือข่ายการผลิตสินค้าการเกษตรและห่วงโซ่อุปทานของจังหวัดนครปฐมเพื่อการท่องเที่ยว
16 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น :
17 กระบวนทัศน์ความคิดว่าด้วยวิถีพุทธกับกระแสบริโภคนิยมในสังคมไทย
18 พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดนครปฐม :
ปี พ.ศ. 2551
19 การประเมินผลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตรวัดพระศรีอารย์ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
20 การเสริมสร้างพลังอำนาจของคนพิการกรณีศึกษา : ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดนครปฐม
21 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
22 ศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครปฐม
23 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตชุมชนเมือง จังหวัดนครปฐม
24 การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
25 ทัศนคติของนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการค่ายพุทธบุตรวัดพระศรีอารย์ จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2550
26 ผลดีของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2549
27 คุณลักษณะที่พึงประสงค์และการรวมกลุ่มนักสื่อสารสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2536
28 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าสถานีอนามัยในภาคกลางตามโครงการทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย (ทสอ.) พ.ศ.2535-2544
ปี พ.ศ. 2535
29 การศึกษากำลังขวัญและแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อการปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย ในจังหวัดนครปฐม