ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นรา หัตถสิน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Nara Huttasin
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายรุ้ง ดินโคกสูง 3
2 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
3 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
4 อำพล ศิริพันธุ์ 2
5 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
6 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
7 สุภา ทองคง 2
8 สมสุข โชติปาละกุล 2
9 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
10 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
11 อำพัน พรหมบุตร 2
12 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
13 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
14 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
15 จิตรี โพธิมามกะ 2
16 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
17 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
18 อารยา ศานติสรร 2
19 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
20 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
21 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
22 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
23 บุษกร สำโรงทอง 2
24 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
25 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
26 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
27 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
28 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
29 วิทยา อินทรพิมล 2
30 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
31 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
32 วิเชียร ทองสิน 2
33 บุญเฉิด โสภณ 2
34 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
35 นภาพร หงษ์ภักดี 2
36 ชวลิต สันถวะโกมล 2
37 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
38 โชคชัย เดชรอด 2
39 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
40 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
41 รัชนี แสงศิริ 2
42 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
43 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
44 บัณฑิต ศรีเมือง 2
45 ธราธิป พุ่มกำพล 2
46 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
47 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
48 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
49 รุ่งรัศมี บุญดาว 1
50 วิริญญา ชูราษี 1
51 นภดล พัฒนะศิษอุบล 1
52 วิชดา ลิวนานนท์ชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2554 1
4 2550 2
5 2548 2
6 2547 1
7 2543 2
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวิจัยศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีบ้านแหลมสวรรค์ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2559
2 การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์: ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาระบบในการหาความต้องการของลูกค้า สำหรับใช้ในการผลิตผ้าทอมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2550
4 การประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
5 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2548
6 การประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
7 การประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2547
8 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2543
9 Personnel Recruitment and Selection of Private Vocational Institutes in Muang District, Chiang Mai Province
10 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นรา หัตถสิน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การบริหารโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
12 การประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี