ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นรา หัตถสิน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Nara Huttasin
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายรุ้ง ดินโคกสูง 3
2 รัชนี แสงศิริ 2
3 วิทยา อินทรพิมล 2
4 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
5 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
6 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
7 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
8 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
9 บัณฑิต ศรีเมือง 2
10 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
11 สมสุข โชติปาละกุล 2
12 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
13 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
14 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
15 อำพล ศิริพันธุ์ 2
16 อำพัน พรหมบุตร 2
17 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
18 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
19 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
20 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
21 สุภา ทองคง 2
22 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
23 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
24 ธราธิป พุ่มกำพล 2
25 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
26 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
27 จิตรี โพธิมามกะ 2
28 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
29 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
30 อารยา ศานติสรร 2
31 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
32 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
33 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
34 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
35 บุษกร สำโรงทอง 2
36 วิเชียร ทองสิน 2
37 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
38 บุญเฉิด โสภณ 2
39 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
40 ชวลิต สันถวะโกมล 2
41 โชคชัย เดชรอด 2
42 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
43 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
44 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
45 นภาพร หงษ์ภักดี 2
46 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
47 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
48 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
49 รุ่งรัศมี บุญดาว 1
50 วิริญญา ชูราษี 1
51 นภดล พัฒนะศิษอุบล 1
52 วิชดา ลิวนานนท์ชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 1
3 2548 1
4 2543 2
5 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวิจัยศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีบ้านแหลมสวรรค์ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาระบบในการหาความต้องการของลูกค้า สำหรับใช้ในการผลิตผ้าทอมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2548
3 การประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2543
4 Personnel Recruitment and Selection of Private Vocational Institutes in Muang District, Chiang Mai Province
5 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นรา หัตถสิน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การบริหารโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
7 การประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี