ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นรา หัตถสิน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Nara Huttasin
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายรุ้ง ดินโคกสูง 3
2 วิเชียร ทองสิน 2
3 บุญเฉิด โสภณ 2
4 นภาพร หงษ์ภักดี 2
5 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
6 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
7 จิตรี โพธิมามกะ 2
8 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
9 อารยา ศานติสรร 2
10 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
11 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
12 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
13 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
14 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
15 ธราธิป พุ่มกำพล 2
16 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
17 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
18 โชคชัย เดชรอด 2
19 ชวลิต สันถวะโกมล 2
20 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
21 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
22 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
23 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
24 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
25 บุษกร สำโรงทอง 2
26 วิทยา อินทรพิมล 2
27 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
28 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
29 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
30 รัชนี แสงศิริ 2
31 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
32 บัณฑิต ศรีเมือง 2
33 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
34 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
35 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
36 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
37 สมสุข โชติปาละกุล 2
38 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
39 อำพัน พรหมบุตร 2
40 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
41 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
42 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
43 อำพล ศิริพันธุ์ 2
44 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
45 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
46 สุภา ทองคง 2
47 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
48 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
49 รุ่งรัศมี บุญดาว 1
50 วิริญญา ชูราษี 1
51 นภดล พัฒนะศิษอุบล 1
52 วิชดา ลิวนานนท์ชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2554 1
3 2548 1
4 2543 2
5 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวิจัยศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีบ้านแหลมสวรรค์ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาระบบในการหาความต้องการของลูกค้า สำหรับใช้ในการผลิตผ้าทอมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2548
3 การประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2543
4 Personnel Recruitment and Selection of Private Vocational Institutes in Muang District, Chiang Mai Province
5 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นรา หัตถสิน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การบริหารโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
7 การประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี