ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นราวัลย์ พูลพิพัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- นราวัลย์ พูลพิพัฒน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสอนหลักภาษาโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาบทเพลงไทยยอดนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
2 ปัญหาการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 การพัฒนาทักษะการพูดสุนทรพจน์ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการพูด โดยใช้กระบวนการค่ายอัจฉริยะนักพูด
4 การวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณคดี เรื่องขุนช้างขุนแผน
ปี พ.ศ. 2551
5 ปัญหาการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 การประเมินการจัดกิจกรรมชมรมเสียงตามสาย ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
7 ข้อผิดพลาดด้านภาษาในการเขียนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาภาษาไทย
8 การประเมินโครงการการสืบสานครูไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับ
ปี พ.ศ. 2546
10 ข้อผิดพลาดด้านภาษาในการเขียนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย
11 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
12 วิเคราะห์การใช้รูปศัพท์ภาษาบาลีในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษะสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีต่อการใช้แหล่งวิทยาการการเรียนรู้ ประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
14 ผลการใช้กลวิธีอภิปัญญาที่มีต่อการอ่าน เพื่อวิเคราะห์แนวคิดและค่านิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
15 การใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านล้านนา เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2534
16 การศึกษาปัญหาการสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 8
ปี พ.ศ. 2530
17 การศึกษาปัญหาการสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยระดับมัธยม ศึกษา ในเขตการศึกษา 8
ปี พ.ศ. 2523
18 การสร้างแบบฝึกหัดทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้บทร้อยกรองร่วมสมัยในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย