ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นราวัลย์ พูลพิพัฒน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นราวัลย์ พูลพิพัฒน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสอนหลักภาษาโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาบทเพลงไทยยอดนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาทักษะการพูดสุนทรพจน์ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการพูด โดยใช้กระบวนการค่ายอัจฉริยะนักพูด
3 การวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณคดี เรื่องขุนช้างขุนแผน
ปี พ.ศ. 2551
4 ปัญหาการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 การประเมินการจัดกิจกรรมชมรมเสียงตามสาย ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
6 ความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับ
ปี พ.ศ. 2546
7 ข้อผิดพลาดด้านภาษาในการเขียนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย
8 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
9 วิเคราะห์การใช้รูปศัพท์ภาษาบาลีในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษะสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีต่อการใช้แหล่งวิทยาการการเรียนรู้ ประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
11 ผลการใช้กลวิธีอภิปัญญาที่มีต่อการอ่าน เพื่อวิเคราะห์แนวคิดและค่านิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
12 การใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านล้านนา เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2523
13 การสร้างแบบฝึกหัดทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้บทร้อยกรองร่วมสมัยในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย