ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นรลักขณ์ เอื้อกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 25
2 วินิตย์ หลงละเลิง 5
3 จิราวรรณ พรหมชาติ 5
4 ปชาณัฏฐ์ ตันติโกสุม 5
5 ชนกพร จิตปัญญา 3
6 สุปราณี คำโสภา 2
7 สุชาต ไชยโรจน์ 2
8 ศิริพร ชวนชาติ 2
9 ทิพนันท์ ปันคำ 2
10 นฤมล คมกล้า 2
11 ฐิติกานต์ กาลเทศ 2
12 ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล 2
13 แก้วใจ สิทธิศักดิ์ 2
14 วีณา จีระแพทย์ 2
15 ชัญญา อุทัศสิริพานิช 2
16 สุพัตรา นุตรักษ์ 2
17 พัชรินทร์ อินทร์ปรุง 2
18 ปิยะนันท์ นามกุล 2
19 ณัฎฐณิชา กอมณี 1
20 ขันธ์แก้ว ลักขณานุกูล 1
21 พชรพร ยอดเพ็ชร 1
22 พิมพ์มาดา อัจฉริยพัฒนา 1
23 สมใจ สายสม 1
24 เกษรา โคตรภักดี 1
25 ผุสดี พุฒดี 1
26 บุญชรัสมิ์ ธันย์ธิติธนากุล 1
27 จันทร์เพ็ญ แผ่นทรัพย์ 1
28 สว่างจิต คงภิบาล 1
29 ดวงกมล มงคลศิลป์ 1
30 ทิฆัมพร อ่อนละออ 1
31 มณีวรรณ แสนอุบล ซีย์ 1
32 อัจฉรา มูลรัตนา 1
33 สุพีระพรรณ ธูปมงคล 1
34 อัจฉรา รัตนวงศ์ 1
35 อังสนาภรณ์ ฉัตรจินดา 1
36 อุบลรัตน์ มโนศิลป์ 1
37 อรุณรัตน์ โยธินวัฒนบำรุง 1
38 ประนอม รอดคำดี 1
39 Noraluk Ua-Kit 1
40 บุศรา ชัยทัศน์ 1
41 ปรียานุช นิธิรุ่งเรือง 1
42 นอลีสา สูนสละ 1
43 รัตนา ปรากฏมาก 1
44 อุรารักษ์ ลำน้อย 1
45 บุศยา ไชยเวช 1
46 อรอนงค์ สาระทำ 1
47 พัชรวรรณ ศรีคง 1
48 ปารวี เกื้อกูลรัฐ 1
49 นัยนา สังคม 1
50 อิสรีย์กร สุรศรีสกุล 1
51 นันทพร เชยชัยภูมิ 1
52 ปาริชาติ คงเสือ 1
53 วริศรา ม่วงช่วง 1
54 รุ้งระวี นาวีเจริญ 1
55 ศิริพร ศรีสมัย 1
56 ธัญวรรณ คุตมาสูนย์ 1
57 ปรียาพร ชูเอียด 1
58 เพชรลดา สีขาว 1
59 ประภาพร ดองโพธิ์ 1
60 พรพิมล บัวสมบูรณ์ 1
61 อรกมล เพ็งกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 9
3 2557 1
4 2556 8
5 2555 3
6 2554 6
7 2553 12
8 2552 4
9 2551 12
10 2550 4
11 2549 3
12 2548 1
13 2541 2
14 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการปฏิบัติสมาธิต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
2 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้ป่วยก่อนทำผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
ปี พ.ศ. 2558
3 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับระยะเวลาการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบเฉียบพลัน
4 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร
5 ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของผู้ป่วยภายหลังได้รับการผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
6 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร
7 ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของผู้ป่วยภายหลังได้รับการผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
8 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับระยะเวลาการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบเฉียบพลัน
9 ผลของโปรแกรมการพ่นยาร่วมกับการให้การพยาบาลทางโทรศัพท์ต่ออาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
10 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือต่อความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ
11 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
ปี พ.ศ. 2557
12 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการมีกิจกรรมทางกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจภายหลังได้รับการสวนหัวใจขยายหลอดเลือด
ปี พ.ศ. 2556
13 ผลของโปรแกรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่อง ต่อความสำเร็จและระยะเวลาในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ในผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลว
14 ผลของการเตรียมผู้ป่วยเด็กร่วมกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลายของเด็กวัยเรียน
15 ผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจหลังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ
16 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
17 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงเอออร์ตาโป่งพองหลังผ่าตัด
18 ผลของโปรแกรมการรับรู้ประโยชน์ของการรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดต่อความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
19 ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น
20 ปัจจัยทำนายความสามารถในการดูแลอาการเจ็บหน้าอกด้วยตนเองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2555
21 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย
22 ปัจจัยทำนายความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลังได้รับการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่
23 ปัจจัยทำนายความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรักษาซ้ำ
ปี พ.ศ. 2554
24 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความตั้งใจจัดฟันตามแฟชั่นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
25 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันอาการภูมิแพ้ในเด็กวัยเรียน
26 ปัจจัยทำนายวิถีชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนชายอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมควบคุมน้ำหนักของนักเรียนหญิงที่มีภาวะโภชนาการเกิน
28 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29 ปัจจัยทำนายกิจกรรมทางเพศของผู้ป่วยภาวะหัวใจวาย
ปี พ.ศ. 2553
30 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการรรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดของผู้ป่วยผ่าตัดเปลื่ยนลิ้นหัวใจ
31 ปัจจัยทำนายความร่วมมือในการรักษาของวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
32 ผลของโปรแกรมการสอนแนะต่อการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
33 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการจัดการตนเองในการควบคุมอาหารของผู้ป่วยภาวะหัวใจวายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
34 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดของตำรวจจราจร กรุงเทพมหานคร
35 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเพศชาย
36 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการลดน้ำหนักของวัยรุ่นหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
37 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
38 ปัจจัยทำนายความร่วมมือในการรักษาของวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ /
39 การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในบุคลากรแพทย์ไทยประยุกต์ สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
40 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการลดน้ำหนัก ของวัยรุ่นหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
41 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเพศชาย
ปี พ.ศ. 2552
42 ปัจจัยทำนายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ตอนบน
43 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
44 ปัจจัยทำนายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาเขตภาคใต้ตอนบน
45 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
ปี พ.ศ. 2551
46 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สรรถนะแห่งตนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลบุตรของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ
47 ผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองและสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ในวัยรุ่นตอนต้น
48 ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกันการใช้สารแอมเฟตามีนในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
49 ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายร่วมกับการให้ความรู้ต่อความรุนแรงของอาการของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมวัยผู้ใหญ่
50 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาของเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โรงพยาบาลศูนย์ ภาคใต้
51 ผลของการจัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ของเด็กวัยก่อนเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน
52 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมเลิกสูบบุหรื่ของผู้ป่วยโรคหลอดเลีอดหัวใจตีบหลังได้รับการขยายหลอดเลือดโคโรนารี
53 ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคหอบหืด
54 ผลของการจัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ของเด็กวัยก่อนเรียน ในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน
55 ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกันการใช้สารแอมเฟตามีน ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
56 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตน ต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หลังได้รับการขยายหลอดเลือดโคโรนารี
57 ผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง และสมรรถนะแห่งตน ต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ในวัยรุ่นตอนต้น
ปี พ.ศ. 2550
58 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคใต้ ประเทศไทย
59 ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น กรุงเทพมหานคร
60 ปัจจัยทำนายการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
61 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ ของนักศึกษาวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
62 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรเพศชายวัยผู้ใหญ่ กรุงเทพมหานคร
63 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการรับรู้ประโยชน์ในการออกกำลังกายต่อระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
64 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม กับความตั้งใจสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
65 ผลของโปรแกรมการช่วยเหลือครอบครัวระยะวิกฤตต่อการปรับตัวของสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2541
66 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ในวัยเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา
67 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร